Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyllid

1. Mathau o gyllid

I gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch sut i gael gafael ar gyllid a dewis y math cywir, ewch i brif wefan Busnes Cymru

Ein prif gronfa fuddsoddi ar gyfer cyllido twristiaeth yw'r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS). Mae hefyd gennym gynllun arall:

 • Mae'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
 • Mae'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
 • Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)
 • Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF)
Gwyliwch y ffilmiau byr canlynol:

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn dysgu am y gwahanol brosiectau TAD rydym wedi’u cefnogi.

 

2. Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS)

Mae’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS) ar gael ar gyfer busnesau canolig i fawr, gyda 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae TISS yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnig amryw fathau o gyllid ad-daladwy a chyllid nad oes rhaid ei ad-dalu, sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei ddefnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes.

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu ffonio 0845 010 8020.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â chyllid y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

3. Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Diben y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol yw cyfrannu at y gwaith o gyflawni'r targed twf o 10% a nodwyd yn Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth Cymru 'Partneriaeth ar gyfer Twf'. Mae wedi’i anelu at brosiectau sy'n: 

 • Cynorthwyo cyrchfannau ledled Cymru i hyrwyddo a datblygu cyrchfannau nodedig, o ansawdd uchel drwy gyflawni eu cynlluniau rheoli cyrchfannau. 
 • Galluogi cyrchfannau i sicrhau'r manteision mwyaf posibl o gyd-fynd â dull Croeso Cymru o gael blwyddyn thematig a arweinir gan y cynnyrch. 

Mae'r cronfa cyfredol o arian (RTEF) ar gyfer 2017/18 bellach wedi cau.  Bydd yn ail agor tuag at ddiwedd 2017.   I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlenni sicrhewch eich bod wedi  tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus 

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â’r gronfa RTEF.

 

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

Prosiectau 2015-2016

4. Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Pwrpas Cronfa TPIF yw gweithio gyda phartneriaid ar draws Cymru i daro’r targed o 10% o dwf a nodir yn y strategaeth dwristiaeth. Amcan y gronfa yw annog mwy o gydweithio rhwng consortia, partneriaethau a grwpiau twristiaeth er mwyn datblygu a gwella’r cynnyrch a gynigir i ymwelwyr, er lles y sector twristiaeth, cymunedau lleol a lawn cyn bwysiced, i helpu’r economi dwristiaeth i dyfu mewn ffordd gynaliadwy. 

Drwy weithio gyda’i gilydd mewn ffordd gydlynol bydd partneriaid yn gallu cyfrannu at gyflawni’r cynllun gweithredu, fframwaith ar gyfer gweithredu – cynllun tair blynedd i roi’r strategaeth ar waith ac i helpu i gynyddu gwerth twristiaeth, creu swyddi lleol a sicrhau cynaliadwyedd y sector yng Nghymru. Bydd cydweithio agosach yn galluogi’r partneriaid i chwilio am ffyrdd newydd o weithio ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru.

Bydd angen i’r prosiectau a gynigir wneud y canlynol: 

 • datblygu neu wella cynnyrch twristiaeth sydd wedi’u nodi gan y strategaeth a’r cynllun gweithredu fel rhai â blaenoriaeth
 • bod yn gyson â thema ‘Blynyddoedd y Profiadau’ Croeso Cymru
 • diwallu anghenion un neu fwy o segmentau marchnadoedd targed Croeso Cymru
 • dangos y gallu i effeithio ar y farchnad dros gyfnod hirach o amser

Mae'r cronfa cyfredol o arian (TPIF) ar gyfer 2017/18 bellach wedi cau. Bydd yn ail agor tuag at ddiwedd 2017. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlenni sicrhewch eich bod wedi  tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus 

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu prosiectau â chyllid y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth.

 

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

5. Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Mae TAIS yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Bydd cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 yn cael ei ystyried. Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys yw £160,000. Ein nod yw:

 • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
 • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
 • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Caiff y gronfa ei gweithredu drwy raglen cais blynyddol tan fis Ebrill 2020 gyda’r gwariant llawn i’w wneud erbyn Rhagfyr 2020.

Mae cronfa cyfredol arian TAIS ar gyfer 2017 bellach wedi cau. Bydd yn ail agor yn 2018.

Cysylltwch â ni ar  tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

6. Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

Rhannwch y canllaw hwn