Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gweithio gyda Croeso Cymru

1. Cydweithio

Beth am inni gadw mewn cysylltiad a chydweithio. Rydym yn cyhoeddi unrhyw gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau masnach a’n harddangosfeydd yn ein newyddlenni rheolaidd ac ar twitter.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol ynghylch rhedeg busnes twristiaeth neu ddechrau eich busnes eich hun, cysylltwch â Busnes Cymru.

2. Tîm Rhanbarthol Croeso Cymru

Dyma fanylion eich cysylltiadau yn y rhanbarthau:
 
Y Gogledd 
 
Canolbarth
 
Y De-orllewin
Philip Abraham - Philip.Abraham@llyw.cymru
 
Y De-ddwyrain
Louisa Giles - Louisa.Giles@llyw.cymru
 
Ar gyfer e-byst cyffredinol at y Tîm Rhanbarthol yn gyffredinol cysylltwch â hwy drwy ddefnyddio: regionaltourism@llyw.cymru

3. Y Fforwm Twristiaeth Ranbarthol

Yn 2014, sefydlwyd Fforwm Ranbarthol i roi’r strategaeth twristiaeth ym mhob rhanbarth ar waith. Mae yna fforwm ym mhob ardal – y gogledd, y canolbarth, y de-ddwyrain a’r de-orllewin. Mae’r fforwm yn cwrdd tri/pedwar amsweroedd y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau ym maes twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid pwysig y rhanbarth ynghyd.
 
Mae pob fforwm yn cynnwys aelod o Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru a’i rôl hwy yw bwydo gwybodaeth ar lefel genedlaethol a chynrychioli’r rhanbarth yng nghyfarfodydd y Bwrdd.
 
Bydd y Fforwm yn:
 • nodi pa fusnesau unigol neu gyrchfannau a allai gydweithio’n agosach yn y rhanbarth
 • nodi cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth
 • cyfleu safbwynt rhanbarthol yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cynghori ar Dwristiaeth a sefydlwyd gan y Gweinidog
 • dull i fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau
Fforwm Y Gogledd
 
Fforwm Y Canolbarth
 
Fforwm De-Orllewin
 
Fforwm De-Ddwyrain

4. Twristiaeth Bwyd

Caiff twristiaeth bwyd ei ddiffinio gan Lywodraeth Cymru fel
‘unrhyw weithgarwch sy’n hyrwyddo profiad bwyd o safon uchel, unigryw, lleol a chynaliadwy sy'n gysylltiedig â lle arbennig'.  
 
Gwnaethom gydweithio ag Is-adran Bwyd Llywodraeth Cymru i lansio Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru 2015 – 2020. Mae’r cynllun hwn yn cydnabod posibilrwydd twf yn y sector hwn. 
 
Rydym am helpu ymwelwyr â Chymru i ddarganfod ein bwydydd lleol, arbennig drwy hyrwyddo gwahaniaethau rhanbarthol ein cynnyrch. Trwy gynnig profiad unigryw i ymwelwyr o fwyd a diod Cymru, bydd yn helpu i ddangos y gwahaniaeth rhwng eich busnes chi a’r busnesau sy’n cystadlu â chi.  
 
Gan gofio hyn, rydym wedi datblygu amrywiol becynnau hawdd eu defnyddio i’ch helpu i wella y bwyd sy’n cael ei gynnig gennych a phrofiad yr ymwelydd.  
 
Cyngor, awgrymiadau, bwydlenni enghreifftiol ac arferion gorau a fydd o ddefnydd i’ch busnes.
 
Mwy o gyngor ac awgrymiadau ynghylch cynnig brecwast Cymreig gwych, gyda bwydlenni enghreifftiol.
 
Bydd yn eich helpu i gynllunio, datblygu a gwella twristiaeth bwyd o fewn eich ardal neu’ch rhwydwaith.
 
Pecyn cymorth sy’n cynnig cymorth â’r gwaith o gynllunio, datblygu a gwella eich gŵyl fwyd, neu unrhyw ddigwyddiad. 

5. Twristiaeth gynaliadwy

Mae tirweddau hardd twristiaeth cynaliadwy ac arfordiroedd yn sylfaen twristiaeth yng Nghymru. Rydym yn dibynnu ar unplygrwydd yr amgylchedd naturiol. Bydd cynaliadwyedd bob amser yn flaenoriaeth allweddol wrth ddatblygu twristiaeth yng Nghymru.

I fod yn gynaliadwy, mae angen i dwristiaeth:

 • ystyried anghenion ac ansawdd bywyd cymunedau lleol
 • gwella a pharchu diwylliant a thraddodiadau lleol
 • yn cyfrannu at ffyniant economaidd lleol
 • lleihau difrod i'r amgylchedd

Mae manteision o gael busnes cynaliadwy yn cynnwys:

 • cadwraeth a gwarchod yr amgylchedd
 • buddsoddiad yn eich cymuned leol
 • arbedion arian
 • gwella ansawdd eich cynnyrch
 • cynyddu cyfleoedd marchnata

Mae Croeso Cymru wedi datblygu hwn ar-lein a rhyngweithiol Pecyn Cymorth Twristiaeth Gynaliadwy. Yn llunio adroddiad yn seiliedig ar yr atebion a roddwch. Mae'r adroddiad yn awgrymu ffyrdd o greu busnes mwy cynaliadwy.

6. Pecyn cynaliadwyedd i Gymdeithasau Twristiaeth

Yn sgil yr adolygiad diweddaraf o gymdeithasau twristiaeth, mae Croeso Cymru wedi paratoi pecyn cynaliadwyedd “Gwneud eich cymdeithas dwristiaeth yn fwy cynaliadwy”.  Mae’n cynnig cyngor da ac yn enwi nifer o gymdeithasau twristiaeth y gallai fod yn ddefnyddiol ichi gysylltu â nhw. 
 
Caiff nifer o argymhellion eraill yr adolygiad eu rhoi ar waith yn y misoedd i ddod, yn enwedig ynghylch lefel ein cyfathrebu a’n dulliau cyfathrebu. 
 
Rydyn ni eisoes wedi cynyddu’n trydariadau. Bu hynny’n ddefnyddiol wrth hyrwyddo ein sesiynau cynghori busnesau 1-i-1 newydd.  Byddwn yn rhannu ein hamserlenni cyfathrebu i helpu cymdeithasau twristiaeth unigol sydd am gyfrannu deunydd addas. Gyda lwc, bydd hynny’n cynyddu’r diddordeb lleol yn ein cylchlythyrau a bwletinau.  Byddwn yn gofyn i aelodau cymdeithasau twristiaeth sydd hefyd yn aelodau o’n fforymau rhanbarthol i fod yn fwy atebol am y llif deuffordd o wybodaeth rhwng Croeso Cymru a meysydd amrywiol y diwydiant twristiaeth.  Felly dylech ymgyfarwyddo ag aelodau fforwm eich ardal chi.  
 
Hefyd o ganlyniad i’r adolygiad, rydym wedi gwella’r meini prawf ar gyfer ymgeisio am nawdd yr RTEF a’r TPIF.  Er y bydd y cyfyngiadau ar y gyllideb wastad yn cyfyngu ar faint o gymorth y gellir ei gynnig, mae’r adolygiad wedi cryfhau penderfyniad y Gweinidog i greu cyfnod ariannu dwy flynedd a chynnwys costau staff y prosiectau fel gwariant cymwys. 
 

7. Y diwydiant teithio a thwristiaeth busnes

Mae’r diwydiant teithio’n cynnwys sefydliadau amrywiol iawn sy’n gweithredu fel cyrff cyswllt o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gweithredwyr teithiau
 • gweithredwyr coetsys
 • cyfanwerthwyr
 • trefnwyr cynadleddau proffesiynol
 • cwmnïau rheoli digwyddiadau a chyrchfannau 
 • asiantaethau teithio

Ein rôl yw dylanwadu ar brynwyr yn y sectorau teithiau hamdden a thwristiaeth busnes. Ein nod yw annog y prynwyr hyn i ddod â busnes i Gymru. Mae ein gwaith yn cynnwys sefydlu a chynnal cysylltiadau gydag unigolion a chwmnïau sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Cymru yn eu rhaglenni neu sydd â’r potensial i gynnwys Cymru yn eu rhaglenni yn y dyfodol.

Os hoffech chi greu mwy o fusnes i gynyddu nifer eich ymwelwyr a llenwi lleoedd gwag, yna beth am weithio gyda’r sectorau teithiau hamdden a thwristiaeth busnes. I gael blas o’n gwaith yn y maes hwn, ewch i Wefan y Diwydiant Teithio.

 

Marchnata eich cynnyrch yn rhyngwladol.

Ydych chi’n ystyried datblygu eich cynnyrch i ddenu mwy o ymwelwyr o dramor? Mynnwch gipolwg ar y cyfleoedd sydd ar gael i dynnu sylw at eich busnes yn rhyngwladol.

8. Hyrwyddo eich busnes

Mae gan ein gwefan defnyddwyr nodwedd chwilio i ddod o hyd: 

 • llety
 • gweithgareddau 
 • atyniadau
 • digwyddiadau
I ychwanegu neu ddiweddaru manylion eich busnes neu ddigwyddiad, cysylltwch â’ch cynrychiolydd lleol.

 

9. Uwchgynhadledd Twristiaeth - Mai 2017

Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Undydd ar Dwristiaeth, a drefnwyd gan Croeso Cymru a Bwyd a Diod i Gymru, yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar 18 Mai 2017.
 
Roedd y digwyddiad arloesol hwn yn gyfle i fusnesau twristiaeth:
 • drafod gydag arbenigwyr ac arweinwyr yn y diwydiant
 • trafod y tueddiadau yn y diwydiant twristiaeth a'r heriau sy'n ei wynebu
 • cyfnewid gwybodaeth ag arbenigwyr a dysgu oddi wrthynt 
 • cael syniadau ymarferol i'w helpu i ffynnu yn 2017 a thu hwnt
 • mwynhau amrywiaeth o gynhyrchion bwyd a diod o Gymru
Mae rhagor o wybodaeth a chyflwyniadau ar gael ar dudalennau'r Uwchgynhadledd Twristiaeth.

Rhannwch y canllaw hwn