Welsh Government

Sêr Graddio Ansawdd

1. Cyflwyniad

Mae sêr yn arwydd cydnabyddedig o ansawdd.  Maent yn rhoi sicrwyd i’r gwesteion eich bod wedi eich archwilio’n llawn cyn iddynt ddod i aros.  Rydym yn gwybod bod gwesteion yn ystyried gradd ansawdd seren yn bwysig wrth ddewis rhywle i aros.  

Mae gwybodaeth yma ar:

 • sut y mae cynlluniau sicrwydd ansawdd yn gweithio 
 • manteision ymuno
 • sut i wneud cais a mwy

2. Y manteision

Ymunwch â’n cynlluniau er mwyn cael:

 • asesiad annibynnol o’r hyn y bydd eich gwesteion yn disgwyl ei gael yn eich llety  
 • adroddiad sy’n dangos eich cryfderau ac yn cynnig meysydd i’w gwella, gyda sgôr unigol ar gyfer pob maes o’ch busnes sydd wedi ei asesu  
 • cymorth a chyngor parhaus gan y tîm graddio 
 • tystysgrif ac arwydd am ddim i’w harddangos  
 • defnyddio logo graddio seren Croeso Cymru 
 • defnyddio y cyfleoedd sydd gan Croeso Cymru i farchnata gan gynnwys bod ar wefan Croeso Cymru 

3. Llety - cyflwyniad

Rydym yn graddio rhwng un a phum seren yn seiliedig ar y cyfleusterau sydd ar gael ac ansawdd cyffredinol y profiad.  Rydym yn edrych ar dair elfen.

1. Ansawdd – Rydym yn asesu pob agwedd ar y busnes ac mae’r radd honno yn gyfystyr â disgrifiad lefel ansawdd rhwng 1 a 5.  

Ansawdd rhagorol: 5 pwynt 

Ansawdd da iawn: 4 pwynt

Ansawdd da: 3 pwynt

Ansawdd gweddol dda: 2 bwynt

Ansawdd derbyniol: 1 pwynt

Unwaith y bydd pob agwedd wedi’i asesu, byddwn yn creu cyfanswm ac yn rhoi sgôr ansawdd ar gyfer y busnes cyfan.  

2. Cysondeb – Rydym yn chwilio am gysondeb yn y prif feysydd.  Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau nad yw un agwedd ar y busnes, drwy dderbyn marc uchel, wedi codi’r canran cyffredinol i’r radd seren nesaf, gan roi camargraff i’r gwesteion o’r ansawdd cyffredinol.  Mae’n hollbwysig bod ansawdd y prif feysydd yn cyd-fynd â gradd gyffredinol y busnes.

3. Gofynion y cyfleuster – Rydym yn edrych i wneud yn siŵr bod urnhyw gyfleusterau/gwasanaethau ychwanegol sy’n ofynnol ar lefel benodol yn bresennol ac ar gael.  Rydym hefyd yn edrych ar gyfleusterau a gwasanaethau ar bob lefel seren cyn y lefel bresennol. 

4. Llety - cynlluniau

Gallwn asesu y mathau canlynol o lety.

Gwestai -  mawr, bach, tŷ gwledig, tŷ tref a gwetai metro  

Llety gwesteion  - gwely a brecwast, tai fferm, tai llety, bwytai ag ystafelloedd, a Thafarndai

Llety hunan arlwy – tai, bythynnod a fflatiau hunan arlwy.  

Fflatiau â gwasanaeth – mewn blociau pwrpasol fel arfer, gyda gwasanaethau ehangach.

Pentrefi gwyliau -  gyda mathau amrywiol o lety ar safle mawr.  Mae amrywiol gyfleusterau hefyd ar gael a allai gael eu cynnwys yn y pris.  

Parciau gwyliau, teithio a gwersylla 

Hostelau a llety tebyg – llety grŵp, gweithgarwch, bacpacwyr a thai bync ac ysguboriau gwersylla.   

Llety campws – mae’r llety campws yn cynnwys prifysgolion a cholegau sy’n gallu cynnig llety i ymwelwyr yn ystod cyfnodau gwyliau.  

Llety amgen a charafanau unigol – heb raddfa seren ac yn cynnwys llety fel wigwams, tipis, yurts, carafanau sengl a llety na all gynnig cyfleusterau neu wasanaethau’n gysylltiedig â’r prif lety.  Mae Canllawiau arfer da ar gael hefyd

Llety oes a fu – Gosod llety o fewn adeiladau sydd naill ai yn hanesyddol neu o arwyddocád diwylliannol “Rhestredig”.  

5. Atyniadau

Mae’r Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr yn cynnig asesiad ansawdd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer er mwyn nodi cryfderau ac i dynnu sylw at feysydd datblygu.  Nid yw’n ceisio graddio atyniadau, ond yn asesu pob un ar ei ragoriaethau ei hun.  

Fel rhan o’r asesiad rydym yn edrych ar y gwasanaeth cyn cyrraedd, taflenni, gwefannau, deunydd hyrwyddo, prisiau, hygyrchedd.  Byddwn yn siarad ag aelodau staff heb ddatgelu pwy ydym fel y gallwn gael profiad cwsmer.  Rydym yn asesu pob agwedd ar yr ymweliad, o’r croeso, y gwasanaeth i gwsmeriaid yn y caffi, drwy i ba mor hawdd yw i adael y maes parcio.  

Os nad ydych yn siŵr a yw’r gwasanaeth hwn yn iawn i chi, cewch ymuno â’r cynllun 'rhestrwyd’ 

6. Cynllun rhestredig

Os nad ydych am gael eich graddio ar ansawdd seren ond am gydweithio â ni, mae’r cynllun rhestrwyd ar gael i bob llety ac atyniad i dwristiaid yng Nghymru.  Mae’n rhatach na’n cynllun graddio ansawdd seren llawn a’n cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr.

Mae’r cynllun rhestrwyd ar gael i bob llety ac atyniad i dwristiaid am gyfnod o 12 mis am gost o £90 gan gynnwys TAW neu £48 am hostelau a llety amgen.   

Er mwyn cael eich rhestru, bydd angen ichi gydymffurfio â chod ymddygiad a chadarnau bod y cyfleusterau hanfodol ar gael mewn cyflwr derbyniol sy’n addas ar gyfer y math o fusnes.  Ni fydd archwiliad awtomatig gan Croeso Cymru, ond cynhelir ymweliadau ar hap gan gynghorwyr ansawdd.  

Bydd yn bosibl i fusnesau sy’n dewis cael eu rhestru fod ar wefan Croeso Cymru

7. Gweithgareddau

Yn hytrach na chynnig ein harchwiliad achredu ein hunain ar gyfer darparwyr gweithgareddau, rydym yn cydnabod cynlluniau achredu cenedlaethol.  Bydd yn rhaid ichi hunan-ardystio eich manylion achredu.  

Bydd busnesau sy’n gymwys yn cael eu rhestru gyda defnyddwyr Croeso Cymru.  Am ragor o wybodaeth, ac i lenwi ffurflen hunan-ardystio, ewch i Wefan defnyddwyr Croeso Cymru.

Mae’r dull hwn o weithio yn rhoi ffordd syml i ymwelwyr â Chymru ddewis darparwyr gweithgareddau, yn seiliedig ar eu gallu i gynnig arferion diogel ac effeithiol o fewn y diwydiant. 

Mae’n gyfle hefyd inni roi sylw i ddarparwyr gweithgareddau sy’n bodloni ein disgwyliadau o ran gweithgareddau cynaliadwy, arferion da a safonau gofal cwsmeriaid da.  Mae hefyd yn rhoi’r hyder inni i gyd bod gweithgareddau o safon uchel, sy’n rheoli risgiau, ar gael ledled Cymru.

8. Ymweliadau cynghori

Ddim yn barod eto am archwiliad graddio llawn?  Mae opsiwn i ddarparwyr llety gael ymweliad cynghori ble y cewch gyngor wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau gradd seren benodol.  Mae’r cyngor sy’n cael ei roi yn rhoi syniad ichi o brofiad a disgwyliadau eich ymwelydd.  Bydd yn tynnu sylw at gryfderau a gwendidau eich busnes fel y gallwch sicrhau bod eich cwsmeriaid yn fwy bodlon.

Os ydych yn newydd i’r cynllun graddio, mae’r cyngor yn werthfawr iawn os ydych am gael gradd benodol.  Gallai hefyd arbed arian ichi, gan y byddwch yn gwybod beth sydd ei angen cyn eich ymweliad graddio swyddogol.  Gellid gofyn am ymweliad cynghori hefyd cyn unrhyw waith ehangu neu waith adnewyddu y bwriedir ei wneud, i helpu i sicrhau bod y gwaith yn anelu at gyrraedd gradd benodol.  

Mae’r ymweliadau hyn wedi eu trefnu i gyd-fynd â’ch anghenion busnes unigol.  Byddwn yn rhoi adlewyrchiad cywir o safonau presennol, ond yn canolbwyntio ar gyngor penodol ar sut i wella.   

Mae’n bosib inni hefyd drefnu ymweliadau cynghori ar gyfer atyniadau i dwristiaid.  

Mae dau fath o ymweliad Cynghori:

 • Mae Ymweliad â Chyngor ar y pryd yn golygu ymweliad â’ch sefydliad a chyngor ar lafar - £119.40  
 • Cyngor Llawn, gydag ymweliad â’ch sefydliad, yna adroddiad ysgrifenedig llawn - £297.10

Anfonwch e-bost neu ein ffonio ar 0845 010 8020 i drafod eich gofynion neu i drefnu ymweliad.

9. Gwneud cais

Dylai darparwyr llety ac atyniadau gyfeirio at y meini prawf am eich math chi o fusnes o’r bloc lawrlwytho.  Mae’r rhain yn rhoi rhestr lawn o‘r meini prawf ar gyfer pob seren, a’r hyn sydd ei angen.

Yna gwnewch gais a thalu am eich gradd ar-lein, gan ddefnyddio’r ffurflen y gellir ei llenwi mewn camau, pan fydd yn gyfleus ichi.  

Unwaith y byddwch yn cyflwyno’r ffurflen, byddwn yn anfon derbyneb ichi ac yna’n gwneud trefniadau ar gyfer ein hymweliad graddio.  Mae gwahanol drefniadau i wahanol fathau o lety.  Bydd gennych gyfle i drafod argymhellion gyda’ch Cynghorydd Ansawdd. Byddwn yn anfon eich arwydd graddio, ac/neu eich tystysgrif am ddim atoch.  

Cofiwch:  os  ydych yn cymeryd rhan yn un o’r cynlluniau hyn eisoes byddwn yn anfon nodyn adnewyddu atoch yn awtomatig.

10. Logos ac arwyddion

Fel rhan o gynllun graddio seren Croeso Cymru, byddwn yn anfon fersiwn electronig yn awtomatig i ddarparwyr llety ac atyniadau o’r logo graddio priodol i’w ddefnyddio ar ddeunydd marchnata.  Byddwn yn ei anfon atoch mewn ebost wedi inni gadarnhau eich gradd.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y logo ar unrhyw wefannau, proffiliau cyfryngau cymdeithasol, llenyddiaeth a chardiau busnes ar gopi caled.  

Mae logos ychwanegol ar gael ar gyfer cynlluniau ‘Croeso i Feicwyr a Cherddwyr’, a bydd y rhain eto’n cael eu hanfon allan yn awtomatig unwaith y bydd eich cynghorydd graddio wedi cadarnhau eich gradd.   

Mae hefyd amrywiol arwyddion arddangos ar gael i’w prynu.  Mae dangos eich sêr ar arwyddion yn ffordd effeithiol o ddangos eich ymrwymiad i ddarparu llety o safon uchel sydd wedi ei archwilio’n annibynnol.   

Am ragor o wybodaeth am rhain a’r arwyddion Brown a Gwyn darllenwch ein Canllaw arwyddion.  I wneud cais am arwyddion twristiaeth llawrlwythwch y ffurflen.

Noder:  Cewch ddefnyddio y logos a ddarperir ac unrhyw arwyddion tra bod gennych y radd honno, ac ar gyfer y cyfnod y mae hynny’n berthnasol.  Os fydd eich gradd yn dod i ben, neu fod gennych logo newydd, mae’n rhaid ichi dynnu eich hen logo/arwydd oddi ar unrhyw wefannau/llenyddiaeth ac ati.  Trwy ddangos logo sefydliad sydd ddim yn bodoli bellach yn y ffurf honno (e.e. Bwrdd Croeso Cymru), neu safon nad oes gennych hawl i’w ddefnyddio bellach, rydych yn torri deddfau Safonau Masnach ac mae’n bosib y cewch eich erlyn.  Am ragor o wybodaeth am Safonau Masnach ewch i’n Canllaw cydymffurfio.

11. Siopwr cudd

Mae ein gwasanaeth siopwr cudd yn rhoi golwg newydd ichi ar eich busnes ac yn helpu ichi fonitro eich perfformiad presennol a chynllunio unrhyw welliannau.  Mae’n wasanaeth arolygu annibynnol sydd ar gael i westai, llety gwesteion a bwytai gydag ystafelloedd sy’n cymeryd rhan yng nghynllun graddio Croeso Cymru ar hyn o bryd.  

Mae’r siopwr cudd yn costio rhwng £110 a £360 fesul ymweliad.  Mae’r costau yn dibynnu ar nifer yr ymweliadau y flwyddyn yn ogystal â chost cinio nos, gwely a brecwast ar y raddfa safonol.  Bydd un o’r aseswyr yn aros dros nos yn eich gwesty heb ddatgelu pwy ydynt, i weld pa fath o wasanaeth sy’n cael ei gynnig a’r cyfleusterau sy’n cael eu cynnig.

Byddwn yn cynnig adborth ar lafar ac yn ysgrifenedig ar agweddau megis archebu lle a chyrraedd; cynnal a chadw; glanweithdra a chyfforddusrwydd yr ystafelloedd gwely a’r mannau cyhoeddus; ansawdd y bwyd a’r diod sy’n cael eu gweini; cwrteisi y staff a safonau gwasanaeth; safonau glanweithdra a chynnal a chadw a; chwrteisi staff wrth i’r gwesteion adael.  

Am ragor o fanylion, lawrlwythwch gwybodaeth a ffurflen gais ar gyfer ymweliadau siopwr cudd.

12. Cynlluniau croesawu beicwyr a cherddwyr

Mae safonau ansawdd i groesawu beicwyr a cherddwyr, gyda’u logo penodol eu hunain; sy’n helpu i ddangos i farchnad benodol fod eich busnes yn gallu bodloni eu hanghenion.  Mae’r cynlluniau gwobrwyo ar agor i fusnesau sy’n rhan o’n cynlluniau graddio seren.  Nid oes tâl ychwanegol ar gyfer yr achredu hwn.    

Bydd angen ichi allu bodloni’r gofynion a fanylir yn y rhestr wirio.  Gall ein cynghorwyr ansawdd gadarnhau hyn yn ystod yr ymweliad graddio.  Mae meini prawf a rhestrau gwirio ar wahân ar gyfer busnesau hunan arlwy a busnesau â gwasanaeth ac ar gyfer parciau carafanau.

Cynllun Croeso Beicwyr a cherddwyr Canllawiau’r cynllun
Parciau Carafanau Beicwyr a cherddwyr – Meini prawf
  Beicwyr – Rhestr wirio
  Cherddwyr – Rhestr wirio
Llety â gwasanaeth a hunan-ddarpar Beicwyr a cherddwyr – Meini prawf
  Beicwyr – Rhestr wirio
  Cherddwyr – Rhestr wirio

 

13. Gweithdrefn apelio

Os byddwch am herio penderfyniad ynghylch eich gradd, bydd y canllawiau isod yn cynnig gwybodaeth am:  

 • sut i apelio
 • pwy i apelio iddynt
 • y weithdrefn apelio

14. Canolfannau croeso

Mae gan eiddo wedi’i raddio hawl i gael eu hyrwyddo drwy’r rhwydwaith Canolfannau Croeso yng Nghymru, a gweddill y DU. I ddod o hyd i’ch Canolfan agosaf, ewch i wefan defnyddwyr Croeso Cymru. Bydd eich manylion yn cael eu cynnwys hefyd ar y rhestrau llety sy’n cael eu defnyddio i ymateb i ymholiadau cyffredinol.  

Mae Canolfannau Croeso hefyd yn cynnig cynllun archebu gwely i ymwelwyr sy’n teithio o amgylch Cymru ac am aros mewn ardal arall. Mae’n ffordd wych o gael busnes munud olaf. Gadewch i’ch Canolfan Groeso leol wybod am unrhyw ystafelloedd gwag sydd gennych, a bydd y staff yn gallu cyfeirio pobl atoch. Bydd y Ganolfan Groeso yn codi 10% o gyfanswm cost gwely a brecwast neu llety hunan arlwy, a bydd angen i chwithau dynnu hwnnw oddi ar fil eich cwsmer.

15. Gorau Cymru

Cylchgrawn twristiaeth blynyddol yw Ansawdd Cymru i bobl sy’n gweithio yn y diwydiant yng Nghymru. Dyma ble yr ydym yn dangos busnesau twristiaeth yn llwyddo yn hinsawdd gystadleuol heddiw. Os hoffech gopi caled, anfonwch ebost at  visitwales.communications@cymru.gsi.gov.uk gyda’ch gofynion

Rhifyn 9 Gorau Cymru ar gael nawr. 

Gorau Cymru - Rhifyn 8

Gorau Cymru - Rhifyn 7 

16. Ymdrin â chwynion gan ddefnyddwyr

Mae hyd yn oed y busnes twristiaeth mwyaf effeithlon yn debygol o dderbyn rhai cwynion bob hyn a hyn am ei gyfleusterau, ei gynnyrch neu'r gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid gan gyflogeion. Gall cwsmeriaid eraill fod yn anhapus gyda rhyw agwedd o'r hyn a ddarperir, ond ddim am wneud cwyn. Mae nifer o fanteision i unrhyw fusnes twristiaeth sy'n gallu dod i wybod am gwsmeriaid anhapus a thrin cwynion yn effeithlon.

Lawrlwythwch y ffeithlen a grëwyd i helpu busnesau i ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid.

Bydd yr wybodaeth y byddwch yn dod o hyd iddi yn cynnwys:

 • Manteision ymdrin â chwynion yn llwyddiannus
 • Gwerth cwynion
 • Yr hyn sy'n achosi cwynion
 • Dulliau o gael adborth gan gwsmeriaid
 • Sut i lunio polisi ar gyfer mynd i'r afael â chwynion
 • Mynd i'r afael â chwynion difrifol
 • Mynd i'r afael â chwynion wyneb yn wyneb
 • Mynd i'r afael â chwynion dros y ffôn
 • Mynd i'r afael â chwynion ysgrifenedig
 • Ymateb i adolygiadau ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol
 • Rhoi pŵer i'ch staff
 • Atal problemau rhag digwydd eto
 • Cynnal hyfforddiant i ymdrin â chwynion

17. Arwyddion Amhriodol

Mae ambell safle yn gadael y cynllun graddio ac yn parhau i arddangos arwyddion Croeso Cymru neu'n honni bod ganddynt radd seren gan Croeso Cymru.

Mae arddangos arwyddion Croeso Cymru ar ôl gadael ein cynllun yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnach Annheg 2008 ac yn gamarweiniol i ddarpar ymwelwyr.

Rydym yn monitro'r defnydd o arwyddion yn rheolaidd ac yn defnyddio ein haseswyr ansawdd i adrodd yn ôl. Gyda chymorth Safonau Masnach, rydym yn archwilio unrhyw faterion sy'n ymwneud ag arwyddion amhriodol ac yn sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd.    

Os ydych yn dod o hyd i unrhyw sefydliad nad yw yn y cynllun, ond sy'n dangos logos ar ei wefan neu arwyddion ar y safle ei hun, rydym am wybod amdano. Cysylltwch â'n tîm yn gyfrinachol ar 0845 010 8020 neu e-bostiwch quality.tourism@cymru.gsi.gov.uk

Rhannwch y canllaw hwn