Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys i wneud cais, llenwch yr holiadur rhagarweiniol ar-lein isod.

Mae Croeso Cymru wedi llunio strategaeth, Partneriaeth ar gyfer Twf, ar gyfer datblygu'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Mae'r strategaeth hon yn nodi gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y sector twristiaeth yng Nghymru. Er mwyn helpu'r diwydiant i wireddu’r weledigaeth hon, gallwn gynnig cymorth ariannol i weithredwyr/datblygwyr twristiaeth sy'n buddsoddi yn unol â'n blaenoriaethau datblygu ac sy'n bodloni ein meini prawf cymhwysedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur rhagarweiniol, cysylltwch â ni ar 0845 010 8020 neu e-bostiwch tiss@wales.gsi.gov.uk

Pwysig: Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd cyn llenwi'r ffurflen hon.

Horizontal Tabs

Logio i mewn
Ydych chi eisoes wedi dechrau llenwi ffurflen TISS ac wedi cael rhif TISS? *
Dyma'ch rhif TISS newydd. Gwnewch nodyn ohono. :
9GcRotYPPR
Forgot Tiss Number