Abertawe

Cynhyrchwyd Cynllun Rheoli Cyrchfannau i fynd i'r afael â rhai o'r materion presennol a nodi materion a fydd yn wynebu twristiaeth yn yr ardal i'r dyfodol.

Y prif ffocws fydd cyfres o gamau gweithredu y bydd modd eu cyflawni sy'n rhoi sylw i'r materion strategol, sef y natur dymhorol, ansawdd y cynnydd, ariannu a datblygiad cynaliadwy.

'Cyrchfan Bae Abertawe 2013-2016' yw datganiad bwriad y Diwydiant ynghylch sut bydd yn bwriadu gwella'r profiad i ymwelwyr dros y tair blynedd nesaf. Am y tro cyntaf, mae'r sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n ymwneud â thwristiaeth wedi nodi'r heriau sydd o'u blaenau a byddant yn cydweithio i sicrhau newid cadarnhaol mewn canfyddiadau a pherfformiad.

Mae'r cynllun wedi'i rannu'n 4 thema strategol;

  • Gweithio gyda'n Gilydd -  i gynnwys creu partneriaethau gweithio effeithiol gyda rhanddeiliaid twristiaeth leol allweddol
  • Gyrru Ansawdd - er enghraifft datblygu a chynnal seilwaith o ansawdd uchel i fodloni anghenion ymwelwyr a thrigolion
  • Mynd i'r Afael â'r Natur Dymhorol - gan gynnwys gweithredu ymgyrch farchnata effeithiol ar gyfer Bae Abertawe yn ystod y tymhorau heblaw am yr haf (Gwanwyn, Haf a Gaeaf)
  • Sicrhau Cynaliadwyedd - er enghraifft mabwysiadu ymagweddu cytbwys rhwng ffyniant economaidd, gwarchod yr amgylchedd a thegwch cymdeithasol i gynorthwyo datblygiad cynaliadwy o fewn y cyrchfan.

 

Enghraifft o brosiect

Un enghraifft o dan thema 'Sicrhau Cynaliadwyedd' yw annog ymwelwyr i weithredu ar gynaliadwyedd drwy roi gwybodaeth am faterion fel gwastraff, ailgylchu, y cod cefn gwlad (bioamrywiaeth), ynni, trafnidiaeth a chynnyrch lleol.