Caerdydd

Mae'r Strategaeth Dwristiaeth a'r Cynllun Gweithredu Cyrchfannau yn cyfrannu'n uniongyrchol i nod Cyngor Caerdydd, sef sefydlu Caerdydd yn gyrchfan o safon byd i fyd busnes ac ymwelwyr.

Mae Cynllun Gweithredu Cyrchfannau Caerdydd yn dwyn ynghyd y gweithgareddau presennol a'r rhai sydd yn yr arfaeth a bydd hyn yn sicrhau bod pob partner yn gweithio tuag at yr un nodau.

Mae'r Cynllun Gweithredu Cyrchfannau yn nodi'r amcanion canlynol, a gymerwyd o'r Strategaeth Dwristiaeth;

 • Datblygu enw da Caerdydd fel cyrchfan gweithgareddau dinesig
 • Gwella'r amrywiaeth o atyniadau sy'n gyfeillgar i deuluoedd
 • Adeiladu ar y diddordeb y gwyddom sydd gan ymwelwyr yn nhreftadaeth Caerdydd
 • Datblygu rhaglen ddigwyddiadau gyson, wahanol i ddenu ymweliadau dros nos ar adegau tawel
 • Datblygu'r farchnad llongau pleser a morwrol ymhellach
 • Gwelliannau i'r seilwaith trafnidiaeth a'r dewisiadau trafnidiaeth i ymwelwyr
 • Datblygu gwasanaethau croeso a gwybodaeth i ymwelwyr
 • Symud y gwaith o ddatblygu canolfan gynadleddau a chonfensiynau rhyngwladol yn ei flaen
 • Gwella'r ymwybyddiaeth o hygyrchedd ymysg masnachwyr a'r wybodaeth i'r cyhoedd
 • Datblygu gwasanaethau gwybodaeth ddigidol drwy DMS
 • Argraffiadau cyntaf a chyfleusterau i ymwelwyr
 • Datblygu Caerdydd fel cyrchfan cynaliadwy a gwahanol
 • Comisiynu ac ymgymryd ag arolygon i fonitro tueddiadau, adborth gan ymwelwyr, a nodi bylchau a chyfleoedd
 • Hyrwyddo a marchnata Caerdydd a'r dinas-ranbarth [Cardiff & Co]

 

Enghraifft o brosiect

Mae Caerdydd yn gweithio gyda phartneriaid i ddenu a llwyfannu digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol yng Nghaerdydd, er enghraifft, gemau terfynol pêl-droed Ewrop a gemau prawf criced.

Hefyd mae'r cynllun yn nodi bod angen recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr fel gwesteion ar gyfer digwyddiadau'n benodol ar gyfer 2012 ond gydag etifeddiaeth ar ffurf cronfa o wirfoddolwyr profiadol, wedi'u hyfforddi ar gyfer digwyddiadau'r dyfodol.