Caerffili

Mae'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau hwn yn nodi ffordd ymlaen sy'n canolbwyntio ar ymwelwyr er mwyn datblygu twristiaeth yn yr ardal. Y Weledigaeth Gyrchfannau yw datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili fel cyrchfan isranbarthol, dros nos i ymwelwyr sy'n dewis aros yn ardal De Cymru.

Nod Cynllun Rheoli Cyrchfannau Caerffili yw:

 1. Cynyddu niferoedd twristiaeth; ymwelwyr diwrnod a'r rhai sy'n aros
 2. Cynyddu incwm a gynhyrchir gan dwristiaeth o fewn y Fwrdeistref Sirol, gan gysylltu â'r weledigaeth strategol o gyflawni twf economaidd clyfar a chynaliadwy tymor hir
 3. Creu a diogelu swyddi sy'n gysylltiedig â thwristiaeth
 4. Gwella'r cynnig i ymwelwyr o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 5. Cynyddu bodlonrwydd ymwelwyr
 6. Gwella'r ddelwedd a'r ymwybyddiaeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'i is-frandiau allweddol fel cyrchfannau
 7. Gwella'r berthynas waith gyffredinol rhwng gweithredwyr twristiaeth o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac yn enwedig cynyddu'r cyfeirio rhwng cynnyrch o fewn y Fwrdeistref Sirol
 8. Cynyddu'r defnydd o gynnyrch twristiaeth gan farchnad fewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r marchnadoedd uniongyrchol, sef y Cymoedd, Caerdydd a Bannau Brycheiniog
 9. Adeiladu ar gynnyrch cryf fel treftadaeth, cerdded, beicio hamdden a beicio mynydd a hybu datblygiadau sy'n cyd-fynd â nhw
 10. Lledaenu busnes ymhellach y tu hwnt i'r tymor haf traddodiadol a'r patrwm ymwelwyr sydd wedi'i sefydlu, e.e. teithiau addysgiadol
 11. Manteisio i'r eithaf ar rôl digwyddiadau o ran denu ymwelwyr i'r ardal ac annog ymweliadau dychwel
 12. Hybu datblygu twristiaeth gynaliadwy
 13. Annog y sector cyfan i brynu marchnata i mewn a hwnnw wedi’i gynllunio a’i dargedu’n ofalus i roi sylw i'r cynnig twristiaeth

 

Enghraifft o Brosiect

Lluniodd rhanddeiliaid yn yr ardal restr o brosiectau arfaethedig sydd ag effaith lesol bosib ar yr ymwelydd a/neu'r sector twristiaeth yn ei gyfanrwydd. Y rhestr hon yw sail y Cynllun Gweithredu ac mae'n cynnwys: datblygu cynlluniau ar gyfer gwybodaeth ac arddangosfeydd i ymwelwyr, datblygu'r farchnad gynadleddau, a gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu amserlenni teithio a chysylltiadau rhwng safleoedd treftadaeth.