Casnewydd

Prif nod y Cynllun Cyrchfannau Twristiaeth yw cynnal a chreu swyddi i drigolion Casnewydd, drwy annog gwariant lleol drwy'r economi ymwelwyr.

Mae Casnewydd eisiau denu ymwelwyr gwariant uchel mewn ffordd sydd o fudd i'r gymuned leol mewn ystyr ehangach.

Yr amcanion strategol yw: 

 1. Gwella'r ddinas fel cyrchfan i ymwelwyr, er budd trigolion lleol, busnesau ac ymwelwyr.
 2. Gwella delwedd Casnewydd a chreu hunaniaeth i'r ddinas fel ei bod yn dod yn lle ffyniannus, llewyrchus.
 3. Gwella'r bodlonrwydd â Chasnewydd fel lle i ymweld ag ef.
 4. Cynyddu'r incwm o dwristiaeth fusnes, cynadleddau a digwyddiadau sy'n cynhyrchu’r incwm mwyaf.
 5. Cynyddu'r ymweliadau gan dwristiaid ar y penwythnos i lenwi'r bylchau o ran lefelau deiliadaeth twristiaeth fusnes.
 6. Cofleidio ymdeimlad hanesyddol Casnewydd o le i hyrwyddo stori gydgysylltiedig am dreftadaeth Casnewydd, gan gysylltu'r ddinas â'r afon a'i gwreiddiau hanesyddol.
 7. Hybu rhaglen ddigwyddiadau amrywiol sy'n rhoi llwyfan i ddiwylliant a hanes Casnewydd.
 8. Hwyluso marchnata lle ac ymgymryd â hyn.
 9. Cynorthwyo adfywio economaidd Casnewydd.
 10. Helpu i greu canol dinas croesawgar.
 11. Helpu i greu dinas fwy gwyrdd ac iach drwy gynorthwyo datblygu cynnyrch, a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.
 12. Helpu i greu dinas fwy gwyrdd ac iach drwy gefnogi busnesau o ran lleihau tirlenwi, costau, a chynyddu sgiliau.
 13. Ymgysylltu â chymunedau i fod yn rhan o'r profiad ymwelwyr ac i gymryd rhan ynddo a rheoli cyrchfannau, digwyddiadau diwylliannol a hamdden.
 14. Hybu gwell profiad bwyd a hybu cyflenwadau bwyd lleol.

 

Enghraifft o Brosiect

Y cynllun yw i'r datblygiad siopa newydd ynghanol y ddinas gael ei gwblhau yn 2016, gan ddod â Chasnewydd i fyny i'r 100 cyrchfan siopau sydd ar y brig yn y DU. Ar hyn o bryd ni chaiff canol y ddinas ei farchnata'n gydlynus fel cyrchfan go iawn, ond bydd hyn yn dod yn flaenoriaeth wrth i'r datblygiad fynd yn ei flaen.