Gwynedd

Bydd Cynllun Rheoli Cyrchfannau Gwynedd yn sicrhau bod y diwydiant twristiaeth yng Ngwynedd yn parhau i ffynnu mewn byd sy'n fwyfwy cystadleuol. Mae'r ddogfen yn amlinellu'r weledigaeth i'r dyfodol ac yn ystyried y cysylltiadau rhwng elfennau amrywiol sy'n ymwneud â phrofiad ymwelwyr a thrigolion yn ein cyrchfannau.

Ni all un corff ar ei ben ei hun weithredu'r cynllun hwn. Mae ei lwyddiant yn dibynnu ar allu nifer o fudiadau a sectorau cyrff i gydweithio.

Gweledigaeth waelodol Cynllun Rheoli Cyrchfannau Gwynedd yw:

Mae Gwynedd fel cyrchfan ymwelwyr integredig o ansawdd o'r radd flaenaf yn cael ei werthfawrogi am ei dirwedd arbennig sy'n enwog yn rhyngwladol, ei amgylchedd adeiledig syfrdanol a'i ddiwylliant Cymraeg unigryw.

Prif nodau Cynllun Rheoli Cyrchfannau Gwynedd yw:

  • estyn y tymor twristiaid,
  • cynyddu gwariant ymwelwyr,
  • gwella ansawdd profiad ymwelwyr,
  • gwella integreiddio twristiaeth ag agweddau eraill ar fywyd,
  • gwella'r amgylchedd naturiol, adeiledig a diwylliannol,
  • adeiladu a chynnal seilwaith ac amwynderau cyhoeddus o ansawdd,
  • darparu swyddi o ansawdd sy'n talu'n dda gydol y flwyddyn a datblygu sgiliau.

 

Enghraifft o Brosiect

Ar hyn o bryd mae Gwynedd fel ardal cyrchfannau twristiaeth yn cael ei hyrwyddo o dan faner ardal farchnata Mynyddoedd Eryri a'r Arfordir. Rhoddir pwyslais cryf ar y cyfryngau cymdeithasol a'r wefan i hyrwyddo'r ardal. Bydd cynnwys digidol yn rhoi mwy o gyfleoedd i farchnata a hyrwyddo'r ardal dros y tair blynedd nesaf.

O fewn y Cynllun Gweithredu newydd, chwilir am synergedd â marchnata Cymru'n genedlaethol. Bydd rhaid cydweithredu â phartneriaid allweddol hefyd wrth hyrwyddo Gwynedd.

 

Cyswllt Llywodraeth Leol - Sian Jones, sianjones@gwynedd.gov.uk