Mynyddoedd Cambria

Mae'r Cynllun Cyrchfannau ar gyfer Mynyddoedd Cambria yn gosod rhaglen o weithgarwch ar gyfer datblygu twristiaeth yn y rhanbarth. Mae'n tynnu ar ddogfen Fframwaith Cyrchfannau wreiddiol a ddatblygwyd yn 2011 ac a ddiwygiwyd yng ngoleuni'r ymgynghori parhaus â busnesau twristiaeth.

Mae'r Cynllun Cyrchfannau yn 'ddogfen fyw' sydd wedi llywio cyfeiriad teithio gweithgarwch datblygu twristiaeth ym Mynyddoedd Cambria dros y tair blynedd ddiwethaf. Bydd y cynllun yn parhau i esblygu yn ystod y cyfnod y bwriadwyd iddo weithredu, fel y bydd datblygiad busnesau a chyfleoedd marchnata newydd yn codi.

Mae'r Amcanion a nodwyd ar gyfer y Cynllun Cyrchfannau drwy ymgynghori â phartneriaid yn cyd-redeg yn dda â'r ardaloedd ffocws blaenoriaeth a nodwyd gan Croeso Cymru yn ei strategaeth dwristiaeth Partneriaeth ar gyfer Twf cyfredol, yn enwedig o ran codi ansawdd y ddarpariaeth, gweithio i estyn y tymor a datblygu gweithgarwch mewn marchnadoedd arbenigol. Yr amcanion yw:

  • Cynyddu'r manteision sydd i'w cael o dwristiaeth ym Mynyddoedd Cambria mewn ffordd gynaliadwy;
  • Codi ansawdd darpariaeth y sectorau cyhoeddus a phreifat ym mhob maes;
  • Cynyddu'r cyfleoedd i fwynhau adnoddau naturiol a diwylliannol yr ardal i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd;
  • Cryfhau hunaniaeth Mynyddoedd Cambria.