Sir Fynwy

Diben Cynllun Datblygu Cyrchfannau Sir Fynwy yw sefydlu fframwaith eglur i'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol gydweithio mewn partneriaeth dros y cyfnod 2012-2015.

Mae'r Cynllun yn cynnwys cyfres o raglenni a gynlluniwyd i wneud yn fawr o gryfderau cynnyrch ymwelwyr Sir Fynwy ac i adnabod unrhyw ddiffygion yn y cynnig i ymwelwyr a mynd i'r afael â nhw.

Mae amcanion y Cynllun Datblygu Cyrchfannau fel a ganlyn:

  • Cyflawni dull mwy strategol a chydlynus o ddatblygu'r cynnyrch ymwelwyr
  • Canolbwyntio ar flaenoriaethau i wneud y defnydd gorau o adnoddau
  • Ymgysylltu busnesau a rhanddeiliaid twristiaeth mewn gweithio mewn partneriaeth gan wneud y defnydd gorau o gyllidebau ac adnoddau
  • Datblygu’r galw gan ymwelwyr gydol y flwyddyn
  • Cynyddu bodlonrwydd ymwelwyr
  • Cynyddu perfformiad busnesau twristiaeth yn y sir
  • Tyfu cyfraniad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol yr economi ymwelwyr yn gyfrifol
  • Cyfrannu'n sylweddol i ddatblygiad yr economi ymwelwyr ranbarthol a chenedlaethol

 

Enghreifftiau o brosiectau

Datblygu Cynnyrch Twristiaeth Bwyd

Mae'r cynllun yn annog buddsoddi yn yr elfennau sy'n rhan o egwyl â thema bwyd y gall y defnyddiwr eu dewis yn hawdd. Defnyddir y rhain i ddatblygu busnes adegau tawel a chodi proffil sir Fynwy fel cyrchfan twristiaeth fwyd.