Sir Gaerfyrddin

Diben Cynllun Datblygu Cyrchfannau Sir Gaerfyrddin yw datblygu economi ymwelwyr lewyrchus yn Sir Gaerfyrddin, a hynny’n seiliedig ar ei chryfderau a’i chymeriad unigryw. Bydd hynny’n sicrhau bod mwy o arian yn cael ei wario a’r incwm yn aros yn yr economi leol, bydd yn atgyfnerthu delwedd ac enw da’r sir ac yn gwella ansawdd bywyd i gymunedau lleol.

Mae’r Cynllun yn cynnwys cyfres o raglenni sydd wedi’u llunio er mwyn gwneud yn fawr o gryfderau Sir Gaerfyrddin o safbwynt yr hyn sydd ar gael ar gyfer ymwelwyr. Mae  hefyd yn nodi unrhyw wendidau yn yr hyn sy’n cael ei gynnig ar gyfer ymwelwyr gan fynd i’r afael â hynny.

Dyma amcanion y Cynllun Datblygu Cyrchfannau:

 • Rhoi rhesymau clir dros ymweld â’r sir a chynnig profiadau  unigryw, da a chofiadwy sydd o ansawdd uchel.
 • Gosod y sir mewn safle amlwg yng nghyd-destun y wlad.
 • Blaenoriaethu’r buddsoddiad er mwyn gwireddu’r addewid a gwella’r ansawdd cyffredinol o safbwynt profiadau’r ymwelwyr.
 • Defnyddio cryfderau’r holl fusnesau a sefydliadau â chanddynt swyddogaeth o safbwynt cefnogi’r economi ymwelwyr.
 • Diffinio’r addewid unigryw sydd gan Sir Gaerfyrddin i’w chynnig o safbwynt twristiaeth er mwyn denu ymwelwyr newydd a chadw’r rhai sydd eisoes yn ymweld â’r sir, a hynny drwy farchnata arloesol a chosteffeithiol.
 • Gwella’r ffyrdd o gyrraedd sir Gaerfyrddin a’r ffyrdd o deithio oddi mewn i’r sir er mwyn annog mwy o ymwelwyr i ddod i’r ardal, eu hannog i aros yma’n hirach a gwario mwy o arian.
 • Sicrhau gwasanaeth o’r radd flaenaf i gwsmeriaid.
 • Sicrhau bod ymwelwyr yn gwario cymaint â phosibl yn yr ardal, a bod yr incwm yn aros yn yr economi leol.
 • Gwella bodlonrwydd cwsmeriaid er mwyn annog pobl i aros yn hirach, i ddychwelyd, i wario mwy gan sicrhau cynnydd yn nifer y bobl sy’n rhoi adborth cadarnhaol.
 • Meithrin diwylliant o wella’n barhaus, gwerth am arian, dysgu drwy’r arferion gorau a chynaliadwyedd.
 • Nodi ffyrdd o fesur llwyddiant a monitro perfformiad.

 

Enghreifftiau o brosiectau

Gwella’r Ymdeimlad o Le

Mae’r cynllun yn nodi y bydd lleoedd yn  cael eu hyrwyddo’n well, a hynny mewn safleoedd amlwg ym mhob tref/pentref sy’n cynnig atyniad â chymeriad arbennig.