Sir y Fflint

Mae Strategaeth Twristiaeth Gogledd Cymru 2010-2015 yn nodi nifer o flaenoriaethau ar gyfer twristiaeth ac yn rhoi cynllun gweithredu manwl ar gyfer pob ardal. Mae'r camau gweithredu a nodir yn y Cynllun Rheoli Cyrchfannau hwn wedi'u llywio gan gyflawni'r camau hyn ac yn cyfrannu tuag atynt.

Bwriad y Cynllun Rheoli Cyrchfannau yw bod yn ddogfen syml y gellir ei diweddaru'n gyflym wrth i gynnydd gael ei wneud. Mae'r cynllun wedi'i rannu'n 5 thema:

  1. Gwella argaeledd a chydlynu gwybodaeth i ymwelwyr sy'n ateb gwahanol anghenion cwsmeriaid.
  2. Cynyddu ansawdd ac ystod llety ac atyniadau ymwelwyr.
  3. Cynyddu maint ac amrywiaeth y sector gweithgareddau.
  4. Cynyddu maint ac effaith economaidd digwyddiadau yn sir y Fflint.
  5. Datblygu data.

 

Enghraifft o brosiect

Un rôl sydd gan y Bartneriaeth Cyrchfannau yw rhoi cymorth i ddatblygu digwyddiadau cynaliadwy, gan helpu i gydlynu a hyrwyddo digwyddiadau i gael yr effaith fwyaf posib a chynyddu ymwybyddiaeth yn lleol ac yn rhanbarthol. Gellir gwneud hyn drwy'r cyfryngau cymdeithasol, canolfannau i ymwelwyr ac annog hyrwyddo ar y cyd a chydweithio.

 

Cyswllt Llywodraeth Leol - Richard Jones, Richard.L.Jones@flintshire.gov.uk