Twristiaeth gynaliadwy

Tirweddau ac arfordiroedd hardd sydd wrth wraidd twristiaeth yng Nghymru. Mae twristiaeth, efallai'n fwy nag unrhyw ddiwydiant arall, yn dibynnu ar gyfanrwydd yr amgylchedd naturiol. Bydd gwireddu potensial yr amgylchedd bob amser yn brif flaenoriaeth wrth ddatblygu twristiaeth. I fod yn gynaliadwy, mae'n rhaid i dwristiaeth ystyried y canlynol:

 
  • anghenion ac ansawdd bywyd cymunedau lleol 
  • gwella a pharchu diwylliant a thraddodiadau lleol
  • cyfrannu at ffyniant economaidd lleol 
  • lleihau'r niwed i'r amgylchedd
 

Yn ogystal â gwarchod ac amddiffyn yr amgylchedd a buddsoddi yn eich cymuned leol, mae'r buddiannau i'ch busnes yn cynnwys:

 
  • arbed arian 
  • gwella ansawdd eich cynnyrch 
  • cyfleoedd marchnata gwell

 

Er mwyn eich helpu i wella cynaliadwyedd eich busnes twristiaeth, mae Croeso Cymru yn datblygu pecyn cymorth rhyngweithiol ar-lein a fydd yn eich tywys gam wrth gam drwy'r meysydd lle gallwch wneud newidiadau. O reoli eich ynni i fonitro eich gwastraff a chanfod bwyd lleol. Rydym yn gobeithio y bydd y pecyn cymorth yn eich helpu i asesu lle rydych nawr a datblygu camau gweithredu i'ch helpu i wella yn y dyfodol.

 

Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd