Torfaen

Mae'r cynllun hwn yn nodi ffordd ymlaen sy'n canolbwyntio ar ymwelwyr o ran datblygu twristiaeth yn yr ardal. Ei brif allbwn yw Cynllun Gweithredu Cyrchfannau sy'n nodi camau ymarferol a all wneud gwahaniaeth gadarnhaol i dwristiaeth yn Nhorfaen, os bydd pob rhanddeiliad yn eu symud ymlaen ar y cyd.

Amcanion y cynllun:

 1. Cynyddu niferoedd twristiaeth; ymwelwyr diwrnod a'r rhai sy'n aros.
 2. Cynyddu incwm a gynhyrchir gan dwristiaeth o fewn y fwrdeistref sirol, gan gysylltu â'r weledigaeth strategol o gyflawni twf economaidd clyfar a chynaliadwy tymor hir.
 3. Creu a diogelu swyddi sy'n gysylltiedig â thwristiaeth.
 4. Gwella'r cynnig i ymwelwyr o fewn Torfaen.
 5. Cynyddu bodlonrwydd ymwelwyr.
 6. Gwella'r ddelwedd a'r ymwybyddiaeth o Dorfaen a'i is-frandiau allweddol fel cyrchfannau.
 7. Gwella'r berthynas waith gyffredinol rhwng gweithredwyr twristiaeth o fewn Torfaen, ac yn enwedig cynyddu'r cyfeirio rhwng cynnyrch o fewn y fwrdeistref sirol.
 8. Cynyddu'r defnydd o gynnyrch twristiaeth gan farchnad fewnol Torfaen a marchnadoedd uniongyrchol y Cymoedd, sir Fynwy a'r Dinasoedd arfordirol.
 9. Adeiladu ar gynnyrch cryf fel trafnidiaeth ac adwerthu, cerdded a beicio hamdden a hybu datblygiad sy'n cyd-fynd â hyn.
 10. Lledaenu busnes ymhellach y tu hwnt i'r tymor haf traddodiadol a'r patrwm ymwelwyr sydd wedi'i sefydlu, er enghraifft teithiau addysgiadol.
 11. Manteisio ar y cyfleoedd a ddarperir gan y cysyniad Cwm Digidol.
 12. Cefnogi rôl digwyddiadau wrth ddenu ymwelwyr i'r ardal.
 13. Hybu datblygu twristiaeth gynaliadwy.
 14. Annog y sector cyfan i brynu marchnata i mewn a hwnnw wedi’i gynllunio a’i dargedu’n ofalus i roi sylw i'r cynnig twristiaeth.

 

Enghraifft o Brosiect

Targedu'r farchnad Teithio mewn Grwpiau, gan ddatblygu amserlenni/pecynnau teithio i godi proffil mewn ymgyrchoedd masnach, cynyddu'r bwciadau masnach mewn llety ac atyniadau.