Wrecsam

Cynllun Gweithredu pum mlynedd yw hwn, sy'n nodi'r hyn y mae cyngor bwrdeistref Wrecsam a'i bartneriaid yn bwriadu ei wneud i ddylanwadu ar dwf y sector twristiaeth.

Nod y Cynllun Rheoli Cyrchfannau yw:

  • Cyflwyno ymagweddu strategol sy'n canolbwyntio ar ymwelwyr i'r gwaith o ddatblygu a rheoli cynnyrch/profiad ymwelwyr yng nghyngor bwrdeistref Wrecsam.
  • Cyflawni camau gweithredu eglur, wedi'u cydlynu a'u blaenoriaethu a fydd yn gwella profiad ymwelwyr yn sylweddol a lefelau bodlonrwydd ymwelwyr.
  • Meithrin brwdfrydedd a chynnwys busnesau twristiaeth ac asiantaethau eraill mewn cydweithio cynhyrchiol sy'n berthnasol i'w diddordebau ac sy'n gwneud y defnydd gorau posibl o'r ewyllys da, y cyllidebau a'r adnoddau llafur sydd ar gael.
  • Cynyddu perfformiad busnesau twristiaeth o flwyddyn i flwyddyn.
  • Cynyddu cyfraniad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol yr economi ymwelwyr mewn ffordd sy'n gyfrifol ac sy'n ystyried anghenion trigolion yn ogystal ag ymwelwyr.
  • Cyfrannu'n sylweddol i obeithion economaidd a diwylliannol rhanbarthol a chenedlaethol.

 

Enghraifft o brosiect

Mae'r mannau sy'n denu neu sydd â'r potential i ddenu'r niferoedd mwyaf o ymwelwyr wedi'u nodi fel prif ganolfannau. Y rhain yw Neuadd Erddig, ardal Castell y Waun, Glyn Ceiriog gyda’i gilydd a Safle Treftadaeth y Byd. Ystyrir tref Wrecsam yn ganolfan sy'n datblygu.

Drwy roi cynlluniau datblygu cydgysylltiedig ar waith yn y canolfannau hyn, y nod yw cael profiad cryfach, mwy deniadol i ymwelwyr.

 

Cyswllt Llywodraeth Leol - Joe Bickerton, joe.bickerton@wrexham.gov.uk