Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid

1. Mathau o gyllid

I gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch sut i gael gafael ar gyllid a dewis y math cywir, ewch i brif wefan Busnes Cymru

Ein prif gronfa fuddsoddi ar gyfer cyllido twristiaeth yw'r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS). Mae hefyd gennym gynllun arall:

 • Mae'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
 • Mae'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
 • Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)
 • Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF)
Gwyliwch y ffilmiau byr canlynol:

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn dysgu am y gwahanol brosiectau TAD rydym wedi’u cefnogi.

 

2. Y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS)

Mae’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS) ar gael ar gyfer busnesau canolig i fawr, gyda 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae TISS yn gronfa fuddsoddi sy’n cynnig amryw fathau o gyllid ad-daladwy a chyllid nad oes rhaid ei ad-dalu, sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei ddefnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes.

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu ffonio 0845 010 8020.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â chyllid y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

 

3. Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diben y Gronfa yw:

 • cyfrannu at daro’r targed twf o 10% a nodwyd yn 'Partneriaeth ar gyfer Twf': y strategaeth dwristiaeth 2013 – 2020.
 • hyrwyddo a datblygu cyrchfannau nodedig, o ansawdd uchel drwy roi eu cynlluniau rheoli cyrchfannau ar waith.
 • Galluogi cyrchfannau i sicrhau'r manteision mwyaf posibl drwy gyd-fynd â’r blynyddoedd thematig a arweinir gan y cynnyrch a thrwy gyd-fynd â Menter Ffordd Cymru.

Mae cyfanswm o dros £1m o gyllid ar gael, sy’n ychwanegol i’r £2m a ddyrannwyd eisoes i gyflawni prosiectau yn ystod Blwyddyn y Môr.

Mae'r gronfa cyfredol o arian RTEF ar gyfer 2018/19 bellach wedi cau, oes oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'ch Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol. Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu busnesau â’r gronfa RTEF.

 

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

Prosiectau 2015-2016

4. Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Cronfa refeniw yw’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, ac a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pwrpas y Gronfa  yw gweithio gyda phartneriaid ar ledled Cymru:

 • i daro’r targed o 10% o dwf a nodir yn Partneriaeth ar Gyfer Twf 2013 – 2020 - y strategaeth dwristiaeth
 • i annog mwy o gydweithio rhwng consortia, partneriaethau a grwpiau twristiaeth
 • i ddatblygu a gwella’r cynnyrch a gynigir i ymwelwyr, er lles y sector twristiaeth achymunedau lleol
 • i helpu’r economi dwristiaeth i dyfu mewn ffordd gynaliadwy

Mae cyfanswm o dros  £1m o gyllid ar gael, sy’n  ychwanegol i’r £2m a ddyrannwyd eisoes i gyflawni prosiectau yn ystod  Blwyddyn y Môr.

Mae'r gronfa cyfredol o arian TPIF ar gyfer 2018/19 bellach wedi cau, oes oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'ch Rheolwr Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol. Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa, gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant neu dilynwch ni ar twitter @croesocymrubus.

Gwyliwch y ffilm fer hon er mwyn gweld sut rydym wedi helpu prosiectau â chyllid y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth.

 

Prosiectau 2017-2019

Prosiectau 2016-2017

5. Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Mae TAIS yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Bydd cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 yn cael ei ystyried. Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys yw £160,000. Ein nod yw:

 • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
 • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
 • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Caiff y gronfa ei gweithredu drwy raglen cais blynyddol tan fis Ebrill 2020 gyda’r gwariant llawn i’w wneud erbyn Rhagfyr 2020.

Mae cronfa cyfredol arian TAIS ar gyfer 2017 bellach wedi cau. Bydd yn ail agor yn 2018.

Cysylltwch â ni ar  tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

6. Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru. Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

 • creu a diogelu swyddi
 • sicrhau lles a datblygiad economaidd
 • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth:

Anfonwch yr Holiadur Rhagarweiniol a’r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi i tiss@llyw.cymru

Byddwn yn prosesu’r ffurflenni hyn ac yn gwahodd ceisiadau pan yn briodol. Byddwn yn gadael ichi wybod pa wybodaeth rydym ei angen i brosesu eich cais, ac yn anfon y ffurflen gais sy’n addas ar gyfer eich busnes. 

Cysylltwch â ni ar tiss@llyw.cymru neu 0845 010 8020.

Rhannwch y canllaw hwn

Conversion pixel