Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dolenni defnyddiol

1. Hunaniaeth Cymru: Teimlad o le

Mewn byd sy’n gynyddol rithwir, y ‘teimlad’ sydd gennym fydd yn gwneud i Gymru fod yn arbennig. Y teimlad hwnnw o fod yn gartrefol, o ddiogelwch a chynefindra sy’n asio nodweddion ffisegol y tir gyda chof, celfyddyd a myth. Y cyffyrddiad anesboniadwy hwnnw y byddwn yn ei adael ar y croen a’r enaid - ein teimlad o le.

Mae’r gwaith ehangach a wnawn i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan twristiaeth yn chwarae rhan bwysig, ond mae gennych chi’r grym i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r profiad a gaiff pobl o Gymru. Rydym wedi creu trosolwg ar frand Cymru a rhai canllawiau ar ein teimlad o le. Gobeithiwn y bydd yr offerynnau hyn yn rhoi syniadau i chi ynglŷn â sut i greu profiad bythgofiadwy i ymwelwyr.

Fideo brand Cymru

Canllawiau Teimlad o Le

Astudiathau achos ar fideo Naws am Le

 

2. Sgiliau

Mae'n bwysig bod pobl sy'n ymweld â Chymru yn mwynhau eu hunain tra maent  yma. Os  bydd ein hymwelwyr yn cael amser da yng Nghymru maent yn fwy tebygol o ddychwelyd a’n hargymell i eraill. Pobl yw ein hased pwysicaf i helpu  sicrhau bod hyn yn digwydd. 
 
Ceir llawer o adnoddau  ar gyfer datblygu eich sgiliau chi a’ch staff.

3. Technoleg ddigidol

Mae technoleg ddigidol (neu dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCH)) a gwasanaethau ar-lein eisoes wedi gweddnewid sawl agwedd ar ein ffordd o fyw yn gyffredinol a'r ffordd y mae busnesau twristiaeth yn cael eu redeg.  Rydym yn wynebu dyfodol lle byddant yn chwarae hyd yn oed mwy o ran yn ein bywydau.

Mae’r Offeryn Diagnostig TGCH busnes twristiaeth  yn ffordd hawdd  a chyflym  i adolygu eich defnydd o TGCH.   Mae Cymorth pellach ar gael  yma - Twristiaeth Ddigidol – Canllaw i’ch Cynorthwyo

4. Cruise Wales

Mae Cruise Wales yn bartneriaeth marchnata arloesol, sy’n derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys:
 • Awdurdodau Porthladdoedd Cymru
 • awdurdodau lleol
 • atyniadau a lletyau lleol
 • unrhyw randdeiliaid allanol sydd â diddordeb 
Nod y Partneriaeth ar gyfer Twf: strategaeth ar gyfer twristiaeth 2013-2020 yw sicrhau twf o 10% mewn twristiaeth yng Nghymru erbyn 2020. Mae'r farchnad mordeithio yn rhan annatod o'r strategaeth a dyma un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf.  Rydym yn parhau i weld twf yn nifer y teithwyr sy'n ymweld â Chymru bob blwyddyn.
 
Ein nod ar gyfer y dyfodol yw: 
 • gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu'r cyfleusterau mordeithio sydd ar gael 
 • datblygu ymhellach y ddarpariaeth ar y lan ar draws y chwe phorthladd allweddol
 • ehangu ffocws y farchnad yn y DU, Ewrop a'r UDA 
 • annog mwy o ymwelwyr i Gymru 
Fel cyrchfan, mae gan Gymru rywbeth at ddant pawb. Cewch gyfle i fwynhau ein diwylliant a'n treftadaeth, i ymweld â'n tirluniau ysblennydd ac i fwynhau gweithgareddau unigryw.  
 
Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â Cruise Wales neu cysylltwch â Jane Owen, Swyddog Gweithredol Cruise ar 03000 625343 neu drwy e-bost jane.owen3@llyw.cymru

5. Wefan llyw.cymru

Mae twristiaeth yn fusnes mawr yng Nghymru. Mae twristiaid yn gwario o gwmpas £14 miliwn y dydd tra yng Nghymru, sy’n rhoi cyfanswm o tua £5.1 biliwn y flwyddyn.  Tîm twristiaeth Llywodraeth Cymru yw Croeso Cymru, ac mae’n perthyn i’r Adran Economi a’r Seilwaith
Mae Croeso Cymru yn gyfrifol am lunio polisi twristiaeth, annog buddsoddiad yn y diwydiant twristiaeth, a gwella ansawdd y profiad ymwelwyr yng Nghymru.  Rydym hefyd yn gyfrifol am farchnata Cymru yn y DU a thramor.

Am wybodaeth am dwristiaeth yn gyffredinol yn cynnwys  newyddion twristiaeth, ymchwil diweddaraf a dogfennau polisi a strategaeth gan gynnwys ein Strategaeth Twristiaeth Genedlaethol 'Partneriaeth ar gyfer Twf 'ewch i www.llyw.cymru/twristiaeth

6. VisitBritain

VisitBritain yw'r corff strategol ar gyfer twristiaid sy'n dod i Brydain ac asiantaeth twristiaeth cenedlaethol Prydain. Mae VisitBritain yn darparu:

 • cipolygon, tueddiadau ac ymchwil i farchnad ymwelwyr rhyngwladol â'r DU
 • bwletinau rheolaidd am dueddiadau twristiaeth yn y DU ac yn fyd-eang 
 • gwybodaeth am ysgogwyr economaidd a demograffig twristiaeth
 • data am nifer a gwerth yr ymweliadau â Chymru gan ymwelwyr rhyngwladol 

Mae VisitBritain hefyd yn creu cyfres o broffiliau marchnad rhyngwladol manwl, gan gynnwys gwybodaeth am faint a gwerth marchnadoedd daearyddol gwahanol, priodoleddau ymwelwyr, cymhellion teithio a gweithgareddau a gynhelir yn y DU.

Dyma ddolenni at wefannau eraill sydd â gwybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud ag ystadegau twristiaeth, ymchwil a chipolygon.

Ymchwil VisitBritain 

Ymchwil VisitScotland 

Ymchwil VisitEngland 

Tourism Northern Ireland 

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

StatsCymru

7. Canolfan ddelweddau

Mae gan ein llyfrgell dros 50,000 o ddelweddau ffotograffig digidol eglurder uchel a sawl awr o gynnwys fideo HD, sydd wedi’u cynhyrchu’n benodol ar gyfer hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid a busnesau.

Mae’r adnodd helaeth hwn ar gael i bawb at ddiben cefnogi gwaith ym maes cysylltiadau cyhoeddus/marchnata a hyrwyddo twristiaeth a mewnfuddsoddiad i Gymru. .

Ewch i’n gwefan Wales on View (dolen allanol) i weld casgliadau o’n delweddau sydd ar gael ac i archebu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill anfonwch e-bost atom imagesupport@llyw.cymru

8. Ymchwil

Mae deall sut mae twristiaeth yn perfformio yn hanfodol i unrhyw berchennog busnes twristiaeth.

Mae ymchwil yn ddefnyddiol er mwyn helpu i gefnogi’ch penderfyniadau marchnata, buddsoddi a datblygu.   

Gall ein hadroddiadau ymchwil eich helpu:

 • i weld tueddiadau ymwelwyr
 • i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y farchnad
 • i ddeall y sectorau marchnad gwahanol 
 • i gael cipolwg o ymddygiad ymwelwyr a faint maent yn ei wario.

Gallwch ddod o hyd iddynt ar ein gwefan corfforaethol.   

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymchwil twristiaeth cysylltwch â ni drwy e-bostio ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 061 6026.

Cymryd rhan 

Rydym bob amser am i fusnesau twristiaeth newydd gymryd rhan yn ein harolygon.  

Rydym yn llunio adroddiadau lletya misol ac mae cymryd rhan yn hawdd.  Defnyddiwch ein hofferyn ar-lein am ddim i gofnodi eich ffigurau lletya.

Llety

Os ydych yn rhedeg busnes llety hunan arlwyo neu lety â gwasanaeth gallwch gymryd rhan yn ein harolygon lletya, a byddwch yn derbyn: 

 • adroddiadau misol cyfrinachol ar berfformiad eich busnes
 • cymhariaeth ag eraill yn eich sector a'ch rhanbarth
 • gwybodaeth werthfawr am berfformiad 
 • amrywiaeth o ddata defnyddiol ynghylch tueddiadau.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg ar ein rhan gan The Research Solution.  I ddechrau e-bostiwch occsurvey@theresearchsolution.co.uk neu ffoniwch 01905 721440.

Atyniadau

Caiff atyniadau twristiaeth gymryd rhan yn ein 'Arolwg Ymweliadau ag Atyniadau i Dwristiaid'.  Drwy gymryd rhan byddwch yn derbyn adroddiadau a data ynghylch tueddiadau nifer yr ymwelwyr blynyddol ag atyniadau yng Nghymru.  Bydd hyn yn ddefnyddiol i feincnodi’ch atyniad yn eich rhanbarth a'ch sector cyfan.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr arolygon Ymweliadau ag Atyniadau i Dwristiaid, e-bostiwch ni yn ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Rhannwch y canllaw hwn

Conversion pixel