Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gweithio gyda Croeso Cymru

1. Cydweithio

Beth am inni gadw mewn cysylltiad a chydweithio. Rydym yn cyhoeddi unrhyw gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau masnach a’n harddangosfeydd yn ein newyddlenni rheolaidd ac ar twitter.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol ynghylch rhedeg busnes twristiaeth neu ddechrau eich busnes eich hun, cysylltwch â Busnes Cymru.

2. Tîm Rhanbarthol Croeso Cymru

Dyma fanylion eich cysylltiadau yn y rhanbarthau:
 
Y Gogledd 
 
Canolbarth
 
Y De-orllewin
Philip Abraham - Philip.Abraham@llyw.cymru
 
Y De-ddwyrain
Louisa Giles - Louisa.Giles@llyw.cymru
 
Ar gyfer e-byst cyffredinol at y Tîm Rhanbarthol yn gyffredinol cysylltwch â hwy drwy ddefnyddio: regionaltourism@llyw.cymru

3. Y Fforwm Twristiaeth Ranbarthol

Yn 2014, sefydlwyd Fforwm Ranbarthol i roi’r strategaeth twristiaeth ym mhob rhanbarth ar waith. Mae yna fforwm ym mhob ardal – y gogledd, y canolbarth, y de-ddwyrain a’r de-orllewin. Mae’r fforwm yn cwrdd tri/pedwar amsweroedd y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau ym maes twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid pwysig y rhanbarth ynghyd.
 
Mae pob fforwm yn cynnwys aelod o Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru a’i rôl hwy yw bwydo gwybodaeth ar lefel genedlaethol a chynrychioli’r rhanbarth yng nghyfarfodydd y Bwrdd.
 
Bydd y Fforwm yn:
 • nodi pa fusnesau unigol neu gyrchfannau a allai gydweithio’n agosach yn y rhanbarth
 • nodi cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth
 • cyfleu safbwynt rhanbarthol yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cynghori ar Dwristiaeth a sefydlwyd gan y Gweinidog
 • dull i fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau
Fforwm Y Gogledd
 
Fforwm Y Canolbarth
 
Fforwm De-Orllewin
 
Fforwm De-Ddwyrain

4. Twristiaeth Bwyd

Caiff twristiaeth bwyd ei ddiffinio gan Lywodraeth Cymru fel
‘unrhyw weithgarwch sy’n hyrwyddo profiad bwyd o safon uchel, unigryw, lleol a chynaliadwy sy'n gysylltiedig â lle arbennig'.  
 
Gwnaethom gydweithio ag Is-adran Bwyd Llywodraeth Cymru i lansio Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd i Gymru 2015 – 2020. Mae’r cynllun hwn yn cydnabod posibilrwydd twf yn y sector hwn. 
 
Rydym am helpu ymwelwyr â Chymru i ddarganfod ein bwydydd lleol, arbennig drwy hyrwyddo gwahaniaethau rhanbarthol ein cynnyrch. Trwy gynnig profiad unigryw i ymwelwyr o fwyd a diod Cymru, bydd yn helpu i ddangos y gwahaniaeth rhwng eich busnes chi a’r busnesau sy’n cystadlu â chi.  
 
Gan gofio hyn, rydym wedi datblygu amrywiol becynnau hawdd eu defnyddio i’ch helpu i wella y bwyd sy’n cael ei gynnig gennych a phrofiad yr ymwelydd.  
 
Cyngor, awgrymiadau, bwydlenni enghreifftiol ac arferion gorau a fydd o ddefnydd i’ch busnes.
 
Mwy o gyngor ac awgrymiadau ynghylch cynnig brecwast Cymreig gwych, gyda bwydlenni enghreifftiol.
 
Bydd yn eich helpu i gynllunio, datblygu a gwella twristiaeth bwyd o fewn eich ardal neu’ch rhwydwaith.
 
Pecyn cymorth sy’n cynnig cymorth â’r gwaith o gynllunio, datblygu a gwella eich gŵyl fwyd, neu unrhyw ddigwyddiad. 

5. Twristiaeth gynaliadwy

Mae tirweddau hardd twristiaeth cynaliadwy ac arfordiroedd yn sylfaen twristiaeth yng Nghymru. Rydym yn dibynnu ar unplygrwydd yr amgylchedd naturiol. Bydd cynaliadwyedd bob amser yn flaenoriaeth allweddol wrth ddatblygu twristiaeth yng Nghymru.

I fod yn gynaliadwy, mae angen i dwristiaeth:

 • ystyried anghenion ac ansawdd bywyd cymunedau lleol
 • gwella a pharchu diwylliant a thraddodiadau lleol
 • yn cyfrannu at ffyniant economaidd lleol
 • lleihau difrod i'r amgylchedd

Mae manteision o gael busnes cynaliadwy yn cynnwys:

 • cadwraeth a gwarchod yr amgylchedd
 • buddsoddiad yn eich cymuned leol
 • arbedion arian
 • gwella ansawdd eich cynnyrch
 • cynyddu cyfleoedd marchnata

Mae Croeso Cymru wedi datblygu hwn ar-lein a rhyngweithiol Pecyn Cymorth Twristiaeth Gynaliadwy. Yn llunio adroddiad yn seiliedig ar yr atebion a roddwch. Mae'r adroddiad yn awgrymu ffyrdd o greu busnes mwy cynaliadwy.

6. Pecyn cynaliadwyedd Cymdeithas Twristiaeth

Mae adolygiad y gymdeithas twristiaeth annibynnol wedi bod yn gyfrifol am:
 • ddatblygu y pecyn "Sicrhau bod eich cymdeithas dwristiaeth yn fyw cynaliadwy".  Mae hwn yn rhoi cyngor gwych ac yn nodi nifer o gymdeithasau twristiaeth rhagorol
 • gwelliannau i gyfathrebu gan gynnwys
  • mwy o weithgarwch trydar - caiff gwybodaeth ei drosglwyddo'n rheolaidd ar draws ein cyfrifon twitter gyda chynnydd yn y nifer sy'n ein dilyn. Byddwch yn rhan o hyn drwy ein dilyn ar @VisitWalesBiz and @CroesoCymruBus
  • rhannu amserlenni cyfathrebu i annog pobl i gyfrannu cynnwys priodol. Cynyddu'r diddordeb yn lleol mewn cylchlythyrau a bwletinau
  • gwell trafod rhwng aelodau y gymdeithas twristiaeth a fforymau trafod rhanbarthol. Gwella'r llif o wybodaeth rhwng Croeso Cymru ac amrywiol ardaloedd y diwydiant twristiaeth y maent yn eu cynrychioli. Felly cymerwch yr amser i ddod i wybod pwy yw aelodau'r fforwm yn eich ardal
 • gwelliannau i'r meini prawf i wneud cais i RTEF a TPIF. Er y bydd y gyllideb yn cyfyngu ar lefel y cymorth ariannol, arweiniodd yr adolygiad at
  • weithredu cyfnod cyllido o ddwy flynedd 
  • cynnwys costau staff prosiectau fel gwariant cymwys.

 

CYFARFOD Y GYMDEITHAS TWRISTIAETH - 13 Hydref 2017  

Cyflwyniadau'n cynnwys: 

Peter Cole, Cole & Shaw 
Adolygiad y Gymdeithas Dwristiaeth - Trosolwg

Fiona Wilton – Cadeirydd, Twristiaeth Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena 
Ymateb i farn ymwelwyr am y gyrchfan yn hytrach nag i linellau ar fap, ac ymdopi â'r gwaith gweinyddol ychwanegol sy’n codi.

Jude Leitch -  Cyfarwyddwr, Northumberland Tourism
Rheoli’r broses o symud o gyllid cyhoeddus i gyllid preifat

Jim Jones – Rheolwr Gyfarwyddwr, Twristiaeth Gogledd Cymru
Sicrhau bod y Gymdeithas yn hanfodol i’r ymdrech gyffredinol i farchnata cyrchfannau (ar sail fasnachol) yn hytrach na’i bod yn dod â manteision uniongyrchol i’r aelodau yn unig

Capten Stephen Crocker – Cadeirydd, Twristiaeth Bae Abertawe 
Casglu digon o aelodau i gyfiawnhau cyflogi gweithiwr proffesiynol

 

7. Y diwydiant teithio a thwristiaeth busnes

Mae’r diwydiant teithio’n cynnwys sefydliadau amrywiol iawn sy’n gweithredu fel cyrff cyswllt o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gweithredwyr teithiau
 • gweithredwyr coetsys
 • cyfanwerthwyr
 • trefnwyr cynadleddau proffesiynol
 • cwmnïau rheoli digwyddiadau a chyrchfannau 
 • asiantaethau teithio

Ein rôl yw dylanwadu ar brynwyr yn y sectorau teithiau hamdden a thwristiaeth busnes. Ein nod yw annog y prynwyr hyn i ddod â busnes i Gymru. Mae ein gwaith yn cynnwys sefydlu a chynnal cysylltiadau gydag unigolion a chwmnïau sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Cymru yn eu rhaglenni neu sydd â’r potensial i gynnwys Cymru yn eu rhaglenni yn y dyfodol.

Os hoffech chi greu mwy o fusnes i gynyddu nifer eich ymwelwyr a llenwi lleoedd gwag, yna beth am weithio gyda’r sectorau teithiau hamdden a thwristiaeth busnes. I gael blas o’n gwaith yn y maes hwn, ewch i Wefan y Diwydiant Teithio.

 

Marchnata eich cynnyrch yn rhyngwladol.

Ydych chi’n ystyried datblygu eich cynnyrch i ddenu mwy o ymwelwyr o dramor? Mynnwch gipolwg ar y cyfleoedd sydd ar gael i dynnu sylw at eich busnes yn rhyngwladol.

8. Hyrwyddo eich busnes

Mae gan ein gwefan defnyddwyr nodwedd chwilio i ddod o hyd: 

 • llety
 • gweithgareddau 
 • atyniadau
 • digwyddiadau
I ychwanegu neu ddiweddaru manylion eich busnes neu ddigwyddiad, cysylltwch â’ch cynrychiolydd lleol.

 

9. Uwchgynhadledd Twristiaeth - Mai 2017

Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Undydd ar Dwristiaeth, a drefnwyd gan Croeso Cymru a Bwyd a Diod i Gymru, yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar 18 Mai 2017.
 
Roedd y digwyddiad arloesol hwn yn gyfle i fusnesau twristiaeth:
 • drafod gydag arbenigwyr ac arweinwyr yn y diwydiant
 • trafod y tueddiadau yn y diwydiant twristiaeth a'r heriau sy'n ei wynebu
 • cyfnewid gwybodaeth ag arbenigwyr a dysgu oddi wrthynt 
 • cael syniadau ymarferol i'w helpu i ffynnu yn 2017 a thu hwnt
 • mwynhau amrywiaeth o gynhyrchion bwyd a diod o Gymru
Mae rhagor o wybodaeth a chyflwyniadau ar gael ar dudalennau'r Uwchgynhadledd Twristiaeth.

Rhannwch y canllaw hwn

Conversion pixel