Amgylchedd Busnes Canol Caerdydd

Business Environment in Central Cardiff Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

building

Mae’ch gweithlu posib yn Ardal Fenter Canol Caerdydd yn fawr ac yn fedrus.

Mae 1.4 miliwn o bobl yn byw o fewn hanner awr o gymudo i’r brifddinas – ac mae hynny’n debygol o gynyddu wrth i’r rhwydwaith trenau gael ei drydaneiddio a chynlluniau ar droed i godi 40,000 o gartrefi newydd dros y deng mlynedd nesaf fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Dinas Caerdydd.

Mae rhanbarth Caerdydd yn gartref i hanner y 140,000 o weithwyr medrus sy’n gweithio yn y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru, tra bod gan 30% o holl weithlu’r ddinas gymhwyster gradd o leiaf.

Gallwch ddisgwyl cymorth ariannol gennym i ddatblygu sgiliau yn ogystal â chronfa gynyddol o ddoniau: mae campws Addysg Bellach newydd yng nghanol yr Ardal yn darparu cyrsiau masnachol a phroffesiynol ac yn gweithio gyda busnesau i greu rhaglenni hyfforddi pwrpasol.

Bydd cyfle i fanteisio ar ein cysylltiadau cryf a sefydlog gydag academyddion a myfyrwyr ein tair prifysgol. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o Brifysgolion Grŵp Russell ac yn cynhyrchu mwy o raddedigion Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol nag unrhyw ddinas fawr arall yn y DU. Mae gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru dair ysgol fusnes, tair ysgol y gyfraith a 70,000 o fyfyrwyr rhyngddynt.

Mae lleoliad y brifddinas yn golygu bod 50,000 o fyfyrwyr Abertawe, Bryste a Chaerfaddon o fewn cyrraedd hwylus hefyd.

Yn olaf, mae’ch buddsoddiad mewn pobl yn talu ar ei ganfed yma: mae graddedigion yn dueddol o aros yma a’n gweithlu yn hynod o ffyddlon.

Sectorau

building

Twf y sector busnes yw canolbwynt Ardal Fenter Canol Caerdydd, gan gynnwys y Gwasanaethau Ariannol  a Phroffesiynol a busnesau swyddfa eraill.

Mae ymchwil yn dangos mai ni yw’r hoff leoliad ar gyfer canolfannau gwasanaethau cyswllt a chydwasanaethau yn y DU, ac mae’n henw da ym meysydd adnoddau dynol, gwasanaethau cyfreithiol a gwasanaethau corfforaethol eraill yn cynyddu.

Banciau a’r cymdeithasau adeiladu yw’r mwyafrif yn y sector gwasanaethau ariannol yma ar hyn o bryd, tra bod cwmnïau yswiriant a phensiwn yn is-sector pwysig.

Mae’r gweddill yn gweithio mewn mentrau gweithredu a goruchwylio eraill yn cynnwys:

 • broceriaid yswiriant
 • cynghorwyr ariannol annibynnol
 • rheolwyr cronfeydd
 • rheolwyr asedau
 • broceriaid stoc
 • actiwarïaid, aseswyr colledon; rheolwyr risg
 • cyfnewidfeydd
 • rheolwyr cyfoeth

Wrth i ddiwydiant bancio’r DU gael ei ailstrwythuro, mae yna gyfleoedd mawr yng Nghaerdydd ar gyfer:

 • yswiriant
 • rheoli asedau
 • rheoli cronfeydd
 • pensiynau

Mae Caerdydd ar flaen y gad hefyd fel lleoliad busnes TG uwch.

Mae’r ddinas yn gartref i farchnad delathrebu hynod gystadleuol: mae gan BT bresenoldeb sydd wedi’i alluogi’n llawn yn y ddinas, ac mae gan y rhan fwyaf o’r gymuned fusnes ddewis o wasanaethau cebl, tra bod gennym glwstwr cynyddol o ddarparwyr telathrebu annibynnol sy’n cynnig gwasanaethau ffibr a diwifr cyflym.

Pwy sydd yma eisoes

two men

Mae pencadlys cwmni yswiriant Admiral yn yr Ardal Fenter yn ogystal â swyddfa fwyaf Legal & General yn y DU.

Wrth i chi grwydro drwy’r brifddinas fe welwch chi enwau cyfarwydd fel yr  AA, Atradius, British Gas, Deloitte, Eversheds, Hugh James, ING Direct, Lloyds TSB, PricewaterhouseCoopers, Principality, Zurich a llawer mwy.

Ansawdd bywyd

Caerdydd yw’r ddinas orau ond yn y DU o ran ansawdd bywyd gweithwyr¹ - un o’r rhesymau pam mae gennym weithlu ffyddlon dros ben a graddedigion sy’n tueddu i aros yma ar ôl cael swydd yma.

Mae’r ddinas yn ymddangos yn gyson mewn arolygon Prydeinig ac Ewropeaidd o’r dinasoedd gorau i fyw ynddynt², ac ymhlith pum lleoliad manwerthu gorau’r DU³ gyda chanolfan siopa ysblennydd Dewi Sant a chyfoeth o arcêds Edwardaidd a Fictoraidd.

Mae’n ‘ddinas o barciau’ hefyd, gyda mwy o le gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas graidd arall y DU. Mae canolfannau o safon byd fel Stadiwm Principality a Chanolfan y Mileniwm yn cynnal digwyddiadau o bwys, o chwaraeon rhyngwladol fel cyfres griced y Lludw, rowndiau terfynol Cwpan yr FA a gornestau Cwpan Rygbi’r Byd i wyliau celf rhyngwladol.

Disgrifiwyd Caerdydd fel dinas cŵl gan lyfr teithio Lonely Planet, gyda chanol y ddinas a’r Bae yn cyfuno i gynnig ffordd o fyw drefol soffistigedig gyda mynyddoedd, yr arfordir a chefn gwlad ar garreg y drws.

Ac i goroni’r cyfan, mae costau byw fforddiadwy, ysgolion gwladol a phreifat rhagorol ac amrywiaeth eang o dai o safon yn golygu mai Caerdydd yw un o’r dinasoedd gorau yn Ewrop i fyw ynddi.

¹ Ffynhonnell: Cushman and Wakefield

² e.e. dinas orau’r DU i fyw ynddi (arolwg Money Supermarket 2014); dinas orau’r DU o ran ansawdd bywyd, Archwiliad Trefol y Comisiwn Ewropeaidd 2013

³ Ffynhonnell: Going Shopping 2013: the definitive guide to shopping centres


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: