Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 1

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 2

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 3

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 4

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 5

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 6

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 7

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 8

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 9

Dyfrffordd y Ddau Gleddau

  • Rhai o'r lefelau uchaf o gymorth a chefnogaeth grant yn y DU

  • Amrywiaeth o ran sgiliau a sectorau
  • Safleoedd amrywiol ac adeiladau pwrpasol
  • Mynediad i farchnadoedd ar y môr, ar ffyrdd ac yn yr awyr
  • Cysylltiadau uniongyrchol â’r Grid Cenedlaethol a’r seilwaith nwy ac olew
  • 8,500 o fyfyrwyr a chymorth priodol o ran sgiliau yn yr Ardal
  • Lle gwych i fyw ynddo

Cefndir Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map of wales
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Seilwaith

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


 

Newyddion

Cynnal Busnes gyda Chyngor Sir Penfro a Thrafnidiaeth Cymru – 14 Tachwedd
Sut mae Cyngor Sir Penfro yn caffael nwyddau a gwasanaethau, a sut gall fy musnes i fod yn rhan o…
Ydych chi am ddechrau busnes newydd neu dyfu busnes sy'n bodoli eisoes? Ydych chi’n gwybod pa gymorth sydd ar gael ichi ac i’ch busnes?
Ymunwch â ni yn y digwyddiad nesaf i’w chynnal gan Grŵp Rhyngweithio â Busnesau Ardal Fenter…
Pe bai eich busnes yn profi seiberdrosedd neu fynediad diawdurdod at ddata, sut byddech chi'n ymateb, ac a allech chi fforddio cymryd y risg?
Bydd digwyddiad nesaf Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, ar y cyd â Busnes Cymru, yn cael ei…
Prosiect newydd sy'n cael cyllid gan yr UE a fydd yn agor Porthladdoedd Cymru a Môr Iwerddon i dwristiaeth
Bydd y prosiect yn gwella cyfleoedd twristiaeth, profiadau twristiaid ac yn cefnogi bywoliaeth…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni