Amgylchedd Busnes Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Business Environment in Haven Waterway Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

factory scene

Mae busnesau’n cael eu cefnogi gan y prifysgolion a’r colegau lleol a rhanbarthol, gan gynnwys Coleg Sir Benfro, gyda’i 8,500 o fyfyrwyr galwedigaethol, sydd wedi’i leoli yng nghanol yr Ardal.

Mae’r darparwyr hyfforddiant lleol hyn eisoes yn darparu hyfforddiant pwrpasol i fusnesau, yn amrywio o raddau i ddysgu wedi’i deilwra sy’n seiliedig ar waith.

Maent eisoes yn arbenigwyr ar ddargyfeirio sgiliau, wrth iddynt barhau i gefnogi’r ymgyrch i weddnewid treftadaeth diwydiant trwm yr ardal i gan ddatblygu technolegau a diwydiannau newydd, yn cynnwys gwyddorau bywyd, ynni adnewyddadwy a gweithgynhyrchu uwch.

Mae gan Goleg Sir Benfro oddeutu 2,000 o fyfyrwyr llawn amser a 12,500 o fyfyrwyr rhan-amser ar ei gampws gyda’i gyfleusterau a’i gyfarpar cyfoes. Gan weithio gyda diwydiant, mae’r coleg wedi creu cyfleusterau sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnwys y ganolfan adeiladau £3.2m a’r adain beirianneg £4m. Mae’r cyfleusterau hyn eisoes yn cefnogi datblygiad cannoedd o weithwyr a phrentisiaid o gwmnïau, gan gynnwys Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, Dragon LNG, Consort, Valero a mwy i ddatblygu eu sgiliau adeiladu a pheirianneg.

Fel partner allweddol yn yr Ardal, mae Coleg Sir Benfro yn ymrwymedig i weithio’n agos gyda chwmnïau sy’n symud yma i greu cyrsiau hyfforddiant unigol a rhaglenni hyfforddiant cwbl addas i’r diben.

Yn yr un modd, os yw ymchwil a datblygu arbenigol yn allweddol i wireddu potensial eich busnes, byddwn yn eich cyflwyno i arbenigwyr perthnasol yn sgil ein cysylltiadau agos ag adrannau ymchwil allweddol a all eich cynorthwyo.

Ond nid eich cyflwyno i bobl yw’r unig beth a wnawn ni: os gallwn ni eich cefnogi a chydweithio â chi, byddwn yn gwneud hynny: Er enghraifft, mae Marine Energy Pembrokeshire yn bartneriaeth rhwng datblygwyr technoleg, cyflenwyr, academyddion a’r sector cyhoeddus yn cydweithio i sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu ynni môr cynaliadwy yma.

Sectorau

road

Mae ynni, bwyd a thwristiaeth yn feysydd sydd wedi’u cysylltu â Sir Benfro yn y gorffennol ac maent yn parhau i ffynnu yma – ond nid dyna’r darlun llawn.

Mae oddeutu 20% o ynni’r DU yn cael ei gyflenwi drwy Sir Benfro, gan gynnwys nwy, nwy naturiol hylifedig, olew a thrydan, gyda ffocws heddiw ar dechnolegau adnewyddadwy. Mae fferm solar fasnachol gyntaf Cymru wedi’i lleoli yma ac mae’r Ardal yn dod yn hafan i dechnolegau tonnau a llif y llanw, gyda chefnogaeth partneriaeth Marine Energy Pembrokeshire ar draws y sector cyhoeddus a phreifat, gweithredwyr ac academyddion.

Mae ein treftadaeth hirsefydlog yn golygu bod gennym gadwyn gyflenwi leol gadarn ym maes peirianneg sy’n ennill profiad yn gyflym erbyn hyn yn y diwydiant tonnau a llanw newydd, yn ogystal â phob math o fusnesau sy’n cynnig gwasanaethau cyflenwi deunyddiau crai, peirianneg, gweithgynhyrchu a phroffesiynol. Yng Nghymru, mae gennym rwydwaith cefnogi sectorau hefyd, gan gynnwys cynllunio, dylunio, gweithgynhyrchu, cynnal a chadw a dadansoddi amgylcheddol.

Mae’r Ardal yn canolbwyntio ar dwf y sector ynni, yn enwedig:

 • cwmnïau technoleg ynni'r môr sy'n awyddus i ddod â phrosiectau ymchwil, profi ac arddangos i Sir Benfro cyn sefydlu ffermydd tonnau a llif llanw cwbl weithredol;
 • datblygwyr technoleg biodanwydd sy'n gweithio ar gynlluniau i weithgynhyrchu biodanwyddau o gnydau nad ydynt yn rhan o'r gadwyn fwyd;
 • ehangu diwydiannau hydrocarbon sefydledig y rhanbarth wrth iddynt ddechrau cynhyrchu tanwyddau sy'n fwy amgylcheddol gynaliadwy;
 • creu synergeddau rhwng y terfynellau olew a nwy presennol;
 • cyfleoedd cadwyn gyflenwi ar gyfer yr uchod.

Mae’r Ardal yn annog cwmnïau nad ydynt yn gwmnïau ynni i chwyddo’r niferoedd cynyddol o fusnesau yma o sectorau eraill sy’n cynnwys TGCh, gwyddorau bywyd a gweithgynhyrchu manwl ar hyn o bryd. Mae marchnadoedd newydd yn agor yn ein sectorau bwyd a thwristiaeth sefydledig, gyda thwf enfawr yn cael ei weld ar hyn o bryd, er enghraifft, yn y sector mordeithiau rhyngwladol.

Pwy sydd yma eisoes

Mae’r cwmnïau diwydiannol allweddol sydd eisoes yma yn cynnwys ExxonMobil, Petronas, Puma Energy, Qatar Petroleum, RWE nPower, Valero a Total.

Mae’r sector ynni presennol yn Sir Benfro yn cynnwys:

 • Purfa olew Valero, sy’n cynhyrchu oddeutu 20% o gynhyrchion wedi’u puro’r DU, yn ogystal ag allforio i Ewrop, Affrica a Gogledd America.
 • SEM Logistics, perchennog a gweithredwr depo fferm storio tanciau olew annibynnol mwyaf y DU gyda lle i 8.7 miliwn o gasgenni
 • Dwy ffatri mewnforio, storio ac ailnwyeiddio Nwy Naturiol Hylifedig – gan gynnwys y fwyaf yn Ewrop – gyda’r gallu i ddarparu cyfran sylweddol o gyflenwad nwy y DU, yn cael eu gweithredu gan Dragon LNG a South Hook LNG
 • Gorsaf bŵer Cyfuno Gwres a Phŵer sy’n cael ei gweithredu gan Dragon LNG
 • Fferm Solar fasnachol gyntaf Cymru yn Rhosygilwen
 • Gorsaf bŵer Tyrbin Nwy Cylch Cyfun fwyaf a mwyaf effeithlon Ewrop, sy’n cael ei gweithredu gan RWE ac sy’n gallu darparu mwy na digon o drydan ar gyfer holl gyflenwad domestig Cymru

Hefyd, mae  cadwyn gyflenwi amrywiol a phrofiadol iawn yn cefnogi’r sector ynni, gan gynnwys cwmnïau peirianneg sydd o safon fyd-eang, darparwyr hyfforddiant, cwmnïau cymorth morol a chwmnïau diogelwch arbenigol.

Ansawdd bywyd

coast view

Mae buddsoddi yn eich gweithlu yn talu ar ei ganfed yma hefyd, gan eu bod yn ffyddlon iawn – oherwydd y ffordd o fyw ragorol i raddau helaeth.

Mae Dyfrffordd y Daugleddau i gyd yn Sir Benfro, sef unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU. Mae ei threftadaeth a’i diwylliant cyfoethog, ei chefn gwlad godidog a 299 cilometr (186 milltir) o arfordir, gweithgareddau ac atyniadau yn golygu bod y sir ar frig arolygon barn twristiaeth y byd yn aml, ac yn denu oddeutu 1.2 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae’r dirwedd amrywiol yn golygu bod yr ardal yn gynhyrchydd bwyd llwyddiannus o ansawdd uchel, ac yn enwog iawn am ei chig, ei chynnyrch llaeth a’i physgod.

Wrth ystyried y costau byw fforddiadwy a’r cyfleoedd addysg di-rif, mae’n amlwg pan mae’r bobl sy’n byw yma yn tueddu i aros.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: