Cefndir Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

About Haven Waterway Enterprise Zone Banner

Yr hyn oedd yn unigryw am Ardal Fenter Dyfrffordd y Daugleddau yn Sir Benfro yn y lle cyntaf oedd ei bod wedi’i ar safleoedd ynni newydd presennol a phosibl, gan adeiladu ar sylfaen ddiwydiannol sefydledig yr ardal.

Mae oddeutu 20% o gyflenwadau ynni’r DU yn cael eu derbyn drwy Sir Benfro, ac mae’r Ardal yn parhau yn lleoliad atyniadol i gwmnïau ynni gyda’i mynediad rhagorol i seilwaith ynni, cadwyn gyflenwi sefydledig a seilwaith dosbarthu, gweithlu medrus a rhwydwaith o brifysgolion gydag arbenigedd mewn meysydd amrywiol sy’n gysylltiedig ag ynni.

Mae’r Ardal yn datblygu i ganolbwyntio hefyd ar ynni’r môr, o ystyried ei chyfleusterau porthladd môr dwfn ynghyd ag amodau morol sy'n addas i dechnolegau sy’n seiliedig ar y tonnau a llif y llanw a'r manteision a ddaw o'r cysylltiad â’r grid trydan. Mae ardal arddangos newydd ar gyfer ynni'r tonnau wedi'i sefydlu 13km (8 milltir) oddi ar arfordir Sir Benfro.  Mae gan yr ardal, a reolir gan Wave Hub Limited, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Marine Energy Pembrokeshire a Phorthladd Penfro, y potensial i gefnogi'r gwaith o arddangos araeau tonnau sydd â'r gallu i gynhyrchu hyd at 30MW ar gyfer pob prosiect.

Fodd bynnag, erbyn heddiw amrywiaeth ac arloesedd sy’n nodweddu’r busnesau lleol amrywiol ac mae’r Ardal yn awyddus iawn i gefnogi cwmnïau mewn sectorau eraill i leoli neu ehangu yma hefyd.

Sir Benfro yw unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU ac mae’n gyrchfan dwristiaeth boblogaidd gyda’r arfordir a’r cefn gwlad trawiadol yn cynnig cyfleoedd i ymuno â diwydiant twristiaeth sy’n ffynnu ac amgylchedd cyfoethog ar gyfer pob math o gynhyrchwyr bwyd.

Ochr yn ochr â busnesau ynni, bwyd a thwristiaeth hen a newydd a’u cadwyni cyflenwi helaeth, mae cwmnïau gwyddorau bywyd, TGCh a gweithgynhyrchu yn ffynnu yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Daugleddau.

Mae’r dirwedd amrywiol yn golygu bod gan yr Ardal hon amrywiaeth eang o ardaloedd a safleoedd, rhai yn eiddo cyhoeddus a rhai’n eiddo preifat, yn cynnig eiddo a chyfleoedd datblygu amrywiol.

Edrychwch ar y map a’r rhestr lawn o ardaloedd a safleoedd allweddol yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Daugleddau yma.