Seilwaith parod i fusnes Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Business ready infrastructure in Haven Waterway Banner

Seilwaith

Mae treftadaeth Sir Benfro’n golygu y bydd prosiectau cynhyrchu ynni yn cael eu cefnogi’n gadarn gan seilwaith presennol cryf. Mae gennym ein cysylltiad Grid Cenedlaethol 400 KV ein hunain yn ogystal â chysylltiadau uniongyrchol â’r rhwydwaith trawsgludo nwy pwysedd uchel cenedlaethol a gyda therfynellau dosbarthu olew mewndirol. Mae cynigion hefyd i osod cysylltydd dan y môr rhwng Iwerddon a Sir Benfro fel rhan o gynllun buddiol i’r naill a’r llall ar gyfer masnachu ynni adnewyddadwy.

Yn Aberdaugleddau, porthladd prysuraf ond dau y DU, mae cadwyn gyflenwi forol ragorol, gyda thygiau, diogelwch glan y dŵr, gwasanaeth llywio, asiantau llongau a chwmnïau cludo nwyddau. Awdurdod y Porthladd yw’r landlord hefyd, gyda swyddfeydd a gweithdai ar gael i’w rhentu a safleoedd rhagorol ar lan y dŵr gyda llithrfeydd, dociau sych a chyfleusterau eraill sy’n addas ar gyfer adeiladau dyfeisiau morol.

Archwiliwch ardaloedd a safleoedd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau i gael rhagor o wybodaeth am y lleoliadau sydd ar gael a’r opsiynau o ran adeiladau.

Cysylltiadau trafnidiaeth

ferry in harbour

Mae’r M4 o fewn awr mewn car, a'n prifddinas yng Nghaerdydd - gyda’i maes awyr rhyngwladol - ddwy awr i ffwrdd. Mae Abergwaun a Doc Penfro yn cynnig dau lwybr llongau rheolaidd uniongyrchol i Iwerddon, tra bod porthladd dŵr dwfn Aberdaugleddau’n gysylltiad strategol bwysig o’r DU i weddill y byd, ac yn trafod dros 20% o gyflenwad ynni’r DU, ym mhorthladd prysuraf ond dau’r DU.

Mae Maes Awyr Hwlffordd yn yr Ardal Fenter a gall ddarparu mynediad cyflym i fusnesau i’r ardal ar awyrennau adenydd sefydlog neu hofrenyddion yn ogystal â chyfleusterau ail-lenwi â thanwydd a pheirianneg.

Mae rheilffordd yn cysylltu Sir Benfro ag Abertawe, Caerdydd a Llundain, a’r gobaith yw y bydd amser y daith yn lleihau gyda thrydaneiddio rheilffordd y Great Western yn 2019.

Band eang, diogelwch data a TGCh

building in sun

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: