Business Environment in Snowdonia Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

boats in harbour

Mae cronga sylweddol a medrus o ddoniau lleol i’w chael yma.

Yn Nhrawsfynydd, mae’n cynnwys gweithlu trosglwyddadwy posibl o weithwyr technegol proffesiynol medrus a fydd ar gael wrth iddynt gwblhau’r gwaith o ddatgomisiynu’r orsaf niwclear.

Mae gan gyfran fawr gymwysterau lefel gradd ac mae datgomisiynu’n defnyddio technoleg arloesol ac yn manteisio ar alluoedd peirianneg uwch. Hefyd, maent wedi bod yn ailddatblygu eu sgiliau ar gyfer cyflogaeth newydd yn barod dan raglen arbennig a gyllidir gan Ewrop, Llunio’r Dyfodol.

Gallwch ddibynnu ar ein cymorth i recriwtio, hyfforddi a datblygu eich gweithlu a defnyddio ein cysylltiadau sefydledig â phrifysgolion o bob cwr o Gymru, sydd eisoes yn gweithio i greu’r ymchwil, y graddedigion a’r sgiliau galwedigaethol ac arbenigol sydd eu hangen ar fusnesau.

Mae’r Ardal wedi’i lleoli rhwng Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth ac mae ganddi gysylltiau cryf â’r naill a’r llall sydd ag arbenigedd sylweddol sy’n berthnasol i’r sector.

Er enghraifft, mae Aberystwyth yn ganolfan TGCh o ragoriaeth dechnegol ac academaidd, ac mae gan Fangor enw da rhyngwladol mewn adrannau allweddol fel Peirianneg Electronig a Seicoleg a Busnes a Gwyddorau’r Eigion.

Mae’r ddwy brifysgol a’r Ganolfan Technoleg Amgen gyfagos yn arbenigo mewn ymchwil sy’n ymwneud ag ynni a arweinir gan y diwydiant. Mae’r Ganolfan Ynni sydd newydd agor yng Ngholeg Menai yn Llangefni, yn gweithio’n agos gyda diwydiant ac yn cynnwys technoleg ynni carbon isel a chyfleusterau hyfforddi.

Mae gan Goleg Menai ym Mangor Ganolfan Ynni a Chanolfan Sgiliau Adeiladu o safon byd, tra bod cynllun prentisiaeth Menter Môn yn rhoi mynediad i raddedigion Coleg Llandrillo a Phrifysgolion Bangor ac Aberystwyth.

Mae’r Grŵp Adnoddau yn y De yn darparu hyfforddiant sylfaen Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell arbenigol tra bod llawer o brifysgolion yn cynnal ymchwil sy’n gysylltiedig â Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell, gan gynnwys Canolfan Ymchwil Roboteg Gwybyddol Prifysgol De Cymru ac mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn defnyddio eu gwybodaeth am resymu seiliedig ar fodel ar gyfer cymwysiadau peirianneg yn y sector UAV. Mae gan Aberystwyth arbenigedd enfawr ym maes Arsylwi ar y Ddaear a Deinameg Ecosystemau hefyd drwy ddefnyddio data a synhwyrir i bell.

Sectorau

helicopter

O ystyried asedau naturiol anhygoel Cymru a’n hymrwymiad i ddod yn economi carbon isel, mae’r sector ynni carbon isel yn sector economaidd allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Mae Ardal Fenter Eryri, ynghyd â’i chymydog agos, Ardal Fenter Ynys Môn, yn ffurfio clwstwr carbon isel yn y Gogledd-orllewin, gyda chyfleoedd ategol i fusnesau sy’n gysylltiedig ag ynni. Mae Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy gerllaw yn lleoliad peirianneg a gweithgynhyrchu pwysig, gyda chadwyn gyflenwi brofiadol a sefydledig eang sy’n ddelfrydol ar gyfer cefnogi’r gwaith o ddatblygu adweithyddion modiwlaidd bach yma.

Fel gwlad gyda’n llywodraeth ddatganoledig ein hunain, rydym wedi hen arfer symleiddio prosesau fel cynllunio lle bo hynny’n bosibl gan gydweithredu hefyd ar lefel Llywodraeth y DU ar bolisi ynni.

Felly, gyda chefnogaeth gadarn Llywodraeth Cymru i’r Ardal a’r sector, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi’n drylwyr wrth i chi symud i’r Ardal.

Mae Ardal Fenter Eryri yn cynnig lleoliad diogel a chynaliadwy delfrydol ar gyfer busnesau TGCh - sector economaidd allweddol arall ar gyfer Llywodraeth Cymru - gydag arbenigedd academaidd arbenigol, sgiliau a hyfforddiant o fewn tafliad carreg.

I fusnesau Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell, mae Eryri yn cynnig y cyfle i gwsmeriaid sifil a milwrol brofi, gwerthuso ac arddangos systemau uwchben 1,100 cilometr sgwâr o dir gyda 7,100 cilometr sgwâr pellach uwchben y môr. Mae cyfleusterau ategol ar gael hefyd yn agos i’r Ardal yng Nghanolfan UAV Gorllewin Cymru (WWUAVC) a Maes Awyr Gorllewin Cymru, yr unig faes awyr sifil yn Ewrop sy’n caniatáu hedfan Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell o dan amodau wedi’u rheoleiddio.

Pwy sydd yma eisoes

Mae safle Trawsfynydd yn eiddo i’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA), ond Magnox sy’n gyfrifol am ddatgomisiynu’r safle ar hyn o bryd.

Mae Canolfan Awyrofod Eryri yn gartref i nifer o fusnesau eisoes, ac mae ganddi le ar gyfer rhagor o fusnesau o bob maint, gan gynnwys cwmnïau lleol sydd am ehangu neu gwmnïau sy’n symud i Gymru o’r sector Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell rhyngwladol a sectorau ehangach.

Ansawdd bywyd

man on boat

Mae Ardal Fenter Eryri yng nghanol y Parc Cenedlaethol ymhell o drefi a dinasoedd mawr felly mae golygfeydd ysblennydd yn gefndir i’r rhan fwyaf o fusnesau’r Ardal.

Does fawr syndod bod Eryri yn ymddangos mewn llawer o arolygon twristiaeth byd-eang: mae’n gartref i’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, llynnoedd a ysbrydolodd bob math o chwedlau, a golygfeydd sydd wedi ymddangos yn ffilmiau mawr Hollywood.

Mae Eryri yn fwrlwm o weithgarwch hefyd, gyda beicio mynydd, cerdded, dringo, pysgota a chwaraeon dŵr. Mae gan yr ardal enw cynyddol dda fel cyrchfan wyliau i bobl sy’n gwirioni ar weithgareddau llawn her yn sgil buddsoddiad sylweddol mewn gweithgareddau antur, gan gynnwys cyrchfan beicio mynydd cwbl gynhwysol gyntaf y DU, y llinell ‘zip’ gyflymaf yn y byd a’r hiraf yn Ewrop a rhwydwaith enfawr o drampolinau tanddaearol cyntaf y byd.

Mae hyn, law yn llaw ag atyniadau hanesyddol a diwylliannol yn ardal, a’r costau byw cymharol isel, yn golygu ei bod yn hawdd gweld pam mae Eryri yn lle gwych i fyw ac ymweld ag ef.

Mae ansawdd bywyd yn gwneud cyfraniad pwysig at sicrhau bod lefelau cadw staff yma yn uwch na chyfartaledd y DU – ac at ddenu pobl newydd.

Felly, nid ffordd o fyw ragorol yw’r unig beth a gewch yn Ardal Fenter Eryri, ond gweithlu ffyddlon hefyd.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: