Amgylchedd Busnes Glannau Dyfrdwy

Business Environment in Deeside Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

man using computer

Mae mwy o bobl yng Nglannau Dyfrdwy yn gweithio ym maes gweithgynhyrchu nag mewn unrhyw faes arall – yn cynnwys manwerthu a’r sector cyhoeddus yn ei gyfanrwydd gan wneud cyfraniad mawr at gyflawni lefelau cynhyrchiant Cymru sydd yn uwch na chyfartaledd y DU.

Ond mae mwy i Lannau Dyfrdwy na threftadaeth, mae’n arbenigo hefyd mewn datblygu deunyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu uwch newydd, drwy arloesi, ymchwil a chydweithredu rhwng diwydiant a’r byd academaidd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol.

Gellir gweld y cydweithredu hwn drwy’r Ardal, gan fod y sefydliadau academaidd lleol a’r sector cyhoeddus wedi gweithio law yn llaw â chwmnïau mawr, gan gynnwys Airbus, Tata Steel, Toyota a UPM ers degawdau i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd gweithgynhyrchu.

Er enghraifft, mae Canolfan Ymchwil. Hyfforddi a Datblygu Deunyddiau Cyfansawdd Uwch yr Ardal yn helpu miloedd o weithwyr Airbus i ddatblygu eu sgiliau ac mae’n ffrwyth llafur partneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr, Airbus, Coleg Cambria a Llywodraeth Cymru. Heddiw, mae’n cefnogi miloedd o weithwyr Airbus  i ddatblygu eu sgiliau, ac yn gweithio gyda busnesau a’r byd academaidd ar brosiectau ymchwil a datblygu.

Mae ein Canolfan Amlenni Adeiladu Cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau carbon isel a dim carbon ar gyfer yr amgylchedd adeiledig, yn cael ei chyllido ar y cyd gan Tata Steel, y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel a Llywodraeth Cymru. Mae’n gweithio’n agos gyda chwmnïau technoleg eraill yng Nghymru hefyd ac yn helpu i ddatblygu cadwyni cyflenwi ar gyfer gosod a chynnal a chadw unrhyw ddatrysiadau sy’n ymddangos.

Mae busnesau newydd yn cael eu cefnogi drwy brentisiaethau a hyfforddiant pwrpasol gan ein colegau a’n prifysgolion partneriaeth sefydledig.

Mae Coleg Cambria eisoes yn darparu hyfforddiant a datblygiad pwrpasol i’r gweithlu ar gyfer cwmnïau ledled yr Ardal ac mae wedi datblygu Canolfan ymroddedig ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod hyn yn oed mewn ymateb i’r galw gan gyflogwyr lleol.

Mae ein huchelgais i barhau ar flaen y gad ym maes cynhyrchu a gweithgynhyrchu deunyddiau uwch yn golygu bod buddsoddiad yn cael ei gynnal ac yn canolbwyntio ar y dyfodol. Rydym yn cynllunio Canolfan Weithgynhyrchu Uwch newydd yn yr Ardal, er enghraifft, a fydd yn canolbwyntio ar fasnacheiddio technolegau newydd, a datblygu’r peirianwyr a’r technegwyr sydd eu hangen i’w rhoi ar waith.

Felly, gallwch ddisgwyl gweithwyr talentog a medrus iawn wedi’u geni mewn traddodiad gweithgynhyrchu a’u datblygu drwy amgylcheddau cynhyrchiol sy’n esblygu’n gyson. Gallwch ddewis o blith poblogaeth waith o dros 2 filiwn sy’n byw o fewn pellter cymudo o 30 munud.

Sectorau

Mae’r Gogledd yn lleoliad gweithgynhyrchu a pheirianneg pwysig gyda chryfderau sylweddol yn y sectorau awyrofod, cerbydau modur, bwyd, papur, electroneg ac ynni gwyrdd. Mae gan Lannau Dyfrdwy ei hun un o’r crynodiadau o gwmnïau gweithgynhyrchu awyrofod mwyaf yn y DU.

Mae rhai o brif weithgynhyrchwyr y DU wedi’u lleoli yn yr Ardal, gyda llawer, fel Airbus, yn rhannu safle gyda’u cwmnïau cadwyn gyflenwi.

Mae’r diwydiant gweithgynhyrchu wedi hen ymsefydlu yma ac yn rhan o DNA rhanbarth, ond mae ffocws yr Ardal ar y dyfodol a datblygu deunyddiau a thechnoleg sy’n torri tir newydd ym maes gweithgynhyrchu uwch.

Mae hyn yn digwydd eisoes drwy arloesi ac ymchwil sy’n digwydd ledled yr Ardal, fel y Ganolfan Ymchwil, Hyfforddi a Datblygu Deunyddiau Cyfansawdd Uwch, ac mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu Canolfan Weithgynhyrchu Uwch ar y safle ar gyfer masnacheiddio technolegau newydd.

Pwy sydd yma eisoes

Mae’r Ardal Fenter eisoes yn lleoliad o ddewis i nifer o gwmnïau mwyaf blaenllaw y DU, gan gynnwys:

  • Airbus - Y safle cyflogaeth unigol mwyaf yn y DU ac un o ddim ond dau safle yn y byd sy’n gallu adeiladu ‘adenydd mawr’ ar gyfer awyrennau masnachol modern. Mae ei weithlu enfawr o 6,500 yn gweithio ochr yn ochr â 2,000 arall sy’n gweithio i isgontractwyr cysylltiedig a chyflenwyr ar yr un safle.
  • Toyota - Shotton yw’r unig leoliad Toyota y tu allan i Japan sy’n gweithgynhyrchu peiriannau hybrid.
  • UPM  Un o gweithgynhyrchwr papur newyddion mwyaf y DU, sy’n cynhyrchu o ffynonellau wedi’u hailgylchu’n llwyr bellach.
  • Tata Steel - Mae ei brif weithrediadau ym maes technolegau adeiladau arbed ynni ar ei safle yn Shotton, gan gynnwys y Ganolfan Amlen ni Adeiladu Cynaliadwy newydd.

Ansawdd bywyd

view in a factory

Mae Glannau Dyfrdwy ar ffin Cymru a Lloegr yn Sir y Fflint, gyda’i chymysgedd i drefi marchnad a phentrefi amrywiol.

O fewn tafliad carreg i ddinasoedd, yr arfordir a chefn gwlad, yn amrywio o hynodrwydd hanesyddol dinas Caer yn Lloegr sydd wyth cilometr (pum milltir) yn unig i’r dwyrain, i fynyddoedd a thraethau Eryri i’r gorllewin.

Gyda’i chestyll a’i harfordir, mae’r ardal yn cynnwys rhai o’r rhannau harddaf o amgylchedd naturiol y Gogledd, yn ogystal â chyfoeth o weithgareddau diwylliannol a chwaraeon, megis Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Iâ ac arena chwaraeon eithafol dan do gyntaf Cymru, sef Canolfan Esblygiad Eithafol yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Efallai mai’r ffordd orau o fwynhau Bryniau Clwyd, sy’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig, sy’n ffurfio asgwrn cefn y sir ac yn gartref i hen gaerau a thirweddau atyniadol yw cerdded ar hyd Clawdd Offa, y llwybr sy’n dilyn y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae hyn i gyd yn cael ei ategu gan gostau byw fforddiadwy, lle mae cyfartaledd prisiau gwerthu eiddo preswyl oddeutu 33% yn is na chyfartaledd y DU.

O fewn yr Ardal, bydd safle Porth y Gogledd yn darparu cymysgedd o dai newydd a chyfleusterau cymunedol, gan gyflwyno datblygiad gwirioneddol gynaliadwy o lety o ansawdd uchel ond fforddiadwy.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: