Amgylchedd Busnes yn Glannau Port Talbot

Business Environment in Port Talbot Banner

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i ddarparu’r amodau gorau posibl er mwyn i’ch busnes dyfu. Bydd unrhyw gwmni newydd yn ymuno â’r sectorau cynyddol rhyngddibynnol, sef y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, y sector Ynni a’r Amgylchedd a’r sector Adeiladu. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o gwmnïau Ymchwil a Datblygu sy’n gysylltiedig â’r sectorau targed hyn.

Mae seilwaith da, dynodiadau cynllunio a thirfeddianwyr cadarnhaol yn sicrhau y gall Ardal Fenter Glannau Port Talbot fod yn gartref i fusnesau sy’n ehangu, busnesau newydd a mewnfuddsoddwyr.

Sgiliau a’r Byd Academaidd

Mae’r ardal yn elwa ar ymchwil fasnachol a arweinir gan y diwydiant o safon fyd-eang sy’n gysylltiedig â Champws y Bae Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru a sefydliadau academaidd eraill, sy’n gweithredu fel catalydd i ddenu buddsoddiadau pellach a ffurfiau eraill o gyllid.

Mae hyn yn cynorthwyo datblygiad deunyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu uwch newydd, drwy arloesi, ymchwil a chydweithio rhwng y byd diwydiannol a’r byd academaidd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol.

Mae’r cysylltiadau presennol â’r byd academaidd yn cynnwys:

  • Campws y Bae Prifysgol Abertawe sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth ac arloesi, ac sy’n un o’r prosiectau economi wybodaeth mwyaf yn Ewrop.
  • Mae Canolfan Dechnoleg Rolls-Royce ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnal gwaith ymchwil blaengar mewn deunyddiau strwythurol, er mwyn gwella effeithlonrwydd a chynaliadwyedd amgylcheddol peiriannau tyrbin nwy.
  • Mae’r Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC) wedi’i ffurfio gan bedwar partner strategol - Prifysgol Abertawe, Tata Steel, BASF ac NSG Pilkington glass – a’i nod yw gweddnewid adeiladau yn orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni solar eu hunain. Mae hefyd yn croesawu prosiectau Ymchwil a Datblygu eraill.
  • Mae Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru) yn ganolfan beirianneg ac ymchwil o safon fyd-eang sy’n arbenigo mewn datblygu a chymhwyso dulliau profi anninistriol ac sy’n darparu cyfleuster unigryw ar gyfer profi a gwerthuso strwythurol. 
  • Lleolir y Ganolfan Ymchwil Hydrogen ym Mharc Ynni Baglan ac mae’n ganolbwynt i waith ymchwil a datblygu newydd ar gyfer cynhyrchu hydrogen adnewyddadwy a ffyrdd newydd o storio ynni hydrogen, gan gynnwys cerbydau hydrogen, cymwysiadau celloedd tanwydd a systemau ynni hydrogen cyffredinol.

Sectorau

Mae gan Bort Talbot gryfderau hir sefydledig o ran gweithgynhyrchu a chynhyrchu dur. Cyfunir hyn â phwyslais cadarn ar barhau i ddatblygu diwydiannau arloesol, o safon fyd-eang mewn sectorau megis y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, y sector Adeiladu a’r sector Ynni Gwyrdd. 

Mae cyfuniad unigryw o ffactorau yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot, o ran ei lleoliad, ei seilwaith a’i chysylltedd â’r economi wybodaeth, wedi denu rhai o brif weithgynhyrchwyr y DU.

Mae gweithgynhyrchwyr yn yr ardal yn cynnwys TATA Steel, BOC, SPECIFIC, TWI a ThyssenKrupp sydd, ynghyd â llu o gwmnïau sy’n hynod dechnegol gymwys, yn sylfaen gref ar gyfer creu clwstwr dynamig ac arloesol o fusnesau. 

Pwy sydd yma yn barod

TATA Steel

Tata Steel yw’r cyflogwyr mwyaf ym Mhort Talbot a’r cynhyrchwr dur mwyaf ond un yn Ewrop. Mae’r cwmni’n darparu dur gyrru oer, dur gyrru poeth a dur wedi’i gotio drwy ei drochi yn boeth ar gyfer marchnadoedd byd-eang, gan gynnwys y sector adeiladu, y sector peirianneg modurol a’r sector pecynnu.

BOC

BOC yw’r darparwr nwy, a gwasanaethau ac offer cysylltiedig mwyaf yn y DU ar gyfer y farchnad ddiwydiannol a meddygol. Mae’r cwmni wedi bod yn cynhyrchu nwyon atmosfferig, megis argon, nitrogen ac ocsigen ers 120 o flynyddoedd a mwy. Mae BOC yn aelod o The Linde Group, sydd â 50,000 o weithwyr yn gweithio mewn tua 100 o wledydd ledled y byd.

SPECIFIC

Mae’r Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol(SPECIFIC) wedi’i harwain gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Tata Steel. Mae’r prosiect 5 mlynedd hwn, gwerth £20 miliwm, yn cynnwys labordai ymchwil o’r radd flaenaf ym Mharc Ynni Bae Baglan, lle mae cynhyrchion gwydr a dur wedi’u cotio yn cael eu datblygu. Mae modd defnyddio’r cynhyrchion hyn wrth adeiladu, ac maent yn storio, yn cynhyrchu ac yn rhyddhau ynni.  

TWI

Ystyrir TWI yn un o sefydliadau ymchwil a thechnoleg annibynnol mwyaf blaenllaw y byd. Mae gan TWI arbenigedd mewn prosesau peirianneg ddiwydiannol ac mae’n arbenigo mewn datrys problemau, trosglwyddo gwybodaeth ac arloesi ym mhob agwedd ar weithgynhyrchu.

ThyssenKrupp

Mae ThyssenKrupp yn gwmni rheoli prosiectau ac ymgynghori peirianneg proffesiynol, sy’n cynorthwyo cwmnïau â phrosiectau datblygu olew, nwy a phŵer. Mae cleientiaid ThyssenKrupp yn cynnwys cwmnïau rhyngwladol o’r radd flaenaf, busnesau annibynnol a chwmnïau olew cenedlaethol.

Ansawdd bywyd

Wedi’i leoli ar lan ddwyreiniol Bae Abertawe, mae Port Talbot yn enwog o gwmpas y byd am ei dreftadaeth ddiwydiannol a’i arfordir a’i gefn gwlad prydferth.

I’r gorllewin o Bort Talbot y mae Penrhyn Gŵyr, sef y lle cyntaf yn y DU i gael ei enwi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, ac i’r gogledd mae’r Mynyddoedd Duon a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae gan yr ardal gyfoeth o adnoddau gan gynnwys Traeth Aberafan, Parc Coedwig Afan lle mae cyfleusterau beicio mynydd o safon fyd-eang a Gwlad y Rhaeadrau sydd ond tafliad carreg i ffwrdd. Ychwanegir at dreftadaeth yr ardal gan yr abatai mynachaidd (ym Margam a Chastell-nedd), y ffyrdd Rhufeinig, y camlesi, y parciau gwledig a’r amgueddfeydd pyllau glo, ymysg nifer o atyniadau eraill.

Gyda hanes a daearyddiaeth mor drawiadol, a’r ffaith ei bod wedi ei lleoli yn gyfleus ar yr M4, mae’n hawdd gweld pam y mae’r ardal yn apelio cymaint at gwmnïau teledu a ffilm. Mae un o stiwdios ffilm dan do mwyaf Ewrop gerllaw ac mae’r ardal wedi’i defnyddio yn lleoliad ar gyfer rhaglenni teledu megis  ‘Doctor Who’, ‘Torchwood’ a ‘Merlin’, ac ar gyfer ffilmio ‘the Dark Knight’, ‘Harry Potter’ a ‘Da Vinci’s Demons’.

Mae Port Talbot yn lle fforddiadwy a bywiog i fyw ac mae yma gymysgedd o dai newydd a chyfleusterau cymunedol. Mae hyn yn cynnwys mwy na 250 o fflatiau ger y lan a thai tref newydd a adeiladwyd yn ddiweddar. Yn ogystal, mae’r Cyngor newydd agor ei Ganolfan Hamdden newydd, gwerth £13 miliwn. Mae mwy na £30 miliwn o fuddsoddiad yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i weddnewid canol y dref, i wella ac i adeiladu tai ac i ddarparu canolfannau diwylliant a chyflogaeth.

Dim ond 15 munud i ffwrdd y mae Abertawe, ail ddinas Cymru, a’i hamryw gyfleusterau hamdden a diwylliannol. Mae Prif Ddinas Cymru, Caerdydd, 45 munud o Bort Talbot ac yn lle gwych i siopa, gan gynnwys arcêds Edwardaidd a Fictoraidd a chanolfannau siopa cyfoes. Mae’r ddinas hefyd yn enwog am fod yn gyrchfan ar gyfer chwaraeon a diwylliant, a cheir yma leoliadau o safon fyd-eang megis Stadiwm y Mileniwm a Chanolfan Mileniwm Cymru. 


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: