Cymorth a Chymhellion yn Glannau Port Talbot

Support and Incentives Banner

Cymhellion arianniol

Pa un a ydych yn fusnes mawr sefydledig neu’n fusnes newydd sydd wrthi’n cychwyn, mae cymorth ariannol ar gael gan ffynonellau o Gymru, y DU ac Ewrop i helpu eich busnes i ddatblygu a thyfu yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot.

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig benthyciadau ar gyfraddau gostyngedig i Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh) cymwys sydd wedi’u lleoli yn yr Ardaloedd Menter yng Nghymru, a bydd mathau eraill o gymorth ar gael i chi mewn meysydd megis datblygu sgiliau, TGCh, Ymchwil a Datblygu a masnach ryngwladol – ewch i www.businesswales.gov.wales am ragor o fanylion.

O ystyried hefyd chostau eiddo, mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn gwneud synnwyr gwirioneddol ar gyfer eich busnes.

Cefnogaeth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

assembly building

Fel Llywodraeth ddatganoledig, nid oes yn rhaid i ni aros i benderfyniadau gael eu gwneud yn San Steffan. Gallwn ni weithredu yn gyflym i helpu’ch busnes chi i ymsefydlu a ffynnu mewn Ardal Fenter.

Mae gan Ardal Fenter Glannau Port Talbot Fwrdd wedi’i arwain gan y sector preifat sy’n helpu i sicrhau ein bod yn diwallu eich anghenion busnes, ac sy’n rhoi cyngor uniongyrchol i Lywodraeth Cymru a’i Gweinidogion.

Bydd y Tîm Cymorth Busnes yn gwrando wrth i chi egluro’r hyn sydd ei angen arnoch ac yn eich helpu i dynnu’r cyfan ynghyd er mwyn symud ymlaen. 

Byddwn yn rhoi cyngor i chi ar gael gafael ar gymhellion ariannol yn ogystal â chymorth a chyllid ar gyfer arloesi, tyfu, prosiectau cyfalaf, masnach ryngwladol, datblygu sgiliau, TGCh ac e-fusnes.

Byddwn hefyd yn eich helpu i nodi eich safle delfrydol ac yn rhoi gwybod i chi am rwydweithiau lleol, rhwydweithiau sector, rhwydweithiau cadwyn gyflenwi a rhwydweithiau academaidd.

Rydym ni yma i chi yn bartner hirdymor. Bydd ein tîm bob amser yn gwrando wrth i chi egluro eich anghenion ac yn teilwra cymorth ar eich cyfer, o gyngor ar ymchwil a datblygu ac arloesi i e-fusnes, o recriwtio i brosiectau cyfalaf a mwy.

Yn ogystal, mae nifer o raglenni cymorth ar gael i fusnesau a buddsoddwyr, megis y Rhaglen Cyflymu Twf, sy’n cynnig cymorth a chefnogaeth i fusnesau twf uchel sydd â’r potensial i allforio. Mae cymorth allforio arall ar gael drwy Export Assist, Rhaglenni Digwyddiadau Tramor, Cyfleoedd Masnachu Rhyngwladol a Datblygu Masnach Rhyngwladol, ynghyd â chefnogaeth gan Fasnach a Buddsoddi y DU (UKTI). Mae cymorth ar gyfer arloesi ar gael drwy’r Rhaglen Busnes ac Arloesi a phrosiect ‘SMART Innovation’.

Mae cymorth i gynyddu eich gweithlu ar gael drwy brosiect Dysgu a Datblygu (Gwlad), Twf Swyddi Cymru, ReAct a Phrentisiaethau a Hyfforddeiaethau.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ar waith i helpu busnesau i fod yn fwy cystadleuol a chynhyrchiol drwy wneud gwell ddefnydd o’r wybodaeth, y dechnoleg a’r sgiliau sydd o fewn sail wybodaeth y DU. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i fusnesau gael gafael ar y bobl sydd fwyaf cymwys i arwain prosiectau newydd ac arbenigwyr a all gynnig syniadau arloesol i wthio eich busnes yn ei flaen a’i helpu i dyfu.

Cynigir hefyd wasanaeth swyddi gwag a pharu swyddi cynhwysfawr. Mae’r trefniant hwn wedi bod o fudd uniongyrchol i bobl leol ac yn arbennig o effeithiol wrth recriwtio mewn sefyllfaoedd sy’n gysylltiedig â phrosiectau adfywio. 


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: