Eiddo yn Glannau Port Talbot

Property in Port Talbot Banner

Mae seilwaith da, dynodiadau cynllunio a thirfeddianwyr cadarnhaol yn sicrhau y gall Ardal Fenter Glannau Port Talbot fod yn gartref i fusnesau sy’n ehangu, busnesau newydd a mewnfuddsoddwyr.

Pa un a ydych chi’n chwilio am le i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol neu eisiau symud i adeiladau parod, newydd sbon, mae gan Ardal Fenter Glannau Port Talbot ardaloedd mawr o dir datblygu a dewis eang o adeiladau o ansawdd uchel, ac maent ar gael yn awr.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cydweithio’n agos â datblygwyr i sicrhau bod y broses ddatblygu yn galluogi datblygiadau cyflym o ansawdd uchel. Mae ganddo hanes da o ddeall yr angen i gydbwyso datblygiadau economaidd ag ystyriaethau amgylcheddol, ac mae hyn i’w weld yn ei ddull o fynd ati i gynllunio, sy’n cydnabod bod ar fusnesau angen cyflymder, sicrwydd a chyn lleied o fiwrocratiaeth ddiangen ag sy’n bosibl.

Yn ogystal, mae’n arfer safonol i gynnal trafodaethau cyn ymgeisio mor gynnar ag sy’n bosibl er mwyn lleihau’r ansicrwydd, a’r goblygiadau cost ac amser i ddarpar fuddsoddwyr. Gan weithredu mewn modd sy’n cydymffurfio â deddfwriaeth, bydd yr awdurdod lleol yn ceisio lefelau cymesur yn unig o wybodaeth ategol ar gyfer cynllunio a gofynion rheoleiddiol eraill.

Gall Llywodraeth Cymru hefyd gynnig proses chwilio am eiddo wedi’i theilwra yn unol â’r fformat yr ydych chi’n ei ffafrio, a’ch manylebau unigol chi, o gronfa ddata o’r holl dir ac eiddo masnachol sydd ar gael.

Ewch ati i edrych ar safleoedd Ardal Fenter Glannau Port Talbot