Yr ardaloedd a safleoedd yn Glannau Port Talbot

Parc Ynni Baglan

Parc Ynni Baglan yw un o’r lleoliadau diwydiannol a busnes gorau yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae cyfleoedd ar y safle ar gyfer y diwydiant gweithgynhyrchu a’r diwydiant gwasanaethu fel ei gilydd. Mae’r Parc Ynni yn gartref i Ganolfan Arloesi Bae Baglan, y Ganolfan Solar, y Ganolfan Ymchwil ac Arddangos Hydrogen Adnewyddadwy, gwaith pŵer tyrbin nwy cylch cyfun ‘General Electric’ a’r ffatri ‘Intertissue’, sy’n cwmpasu 82 acer o’r parc.

Mae mwy na 1,800 o bobl bellach yn gweithio yn y parc, ac ar ôl i’r prosiect gael ei gwblhau, bydd ganddo gapasiti ar gyfer 3,000 o swyddi. Parc Ynni Baglan yw’r cam cyntaf yn y gwaith o adfywio Bae Baglan, sef safle datblygu unigol a fydd yn y pen draw yn gyfanswm o ryw 1,500 o aceri (607 o hectarau).

Parc Diwydiannol Baglan

Mae Parc Diwydiannol Baglan wedi’i leoli mewn safle amlwg ger traffordd yr M4 a cheir mynediad uniongyrchol at gyffordd 42 sy’n ei gwneud yn hawdd mynd i’r Gorllewin, Caerdydd a Bryste yn ogystal â De a Chanolbarth Lloegr. Mae gwasanaeth rheilffordd prif linell rhagorol ar gael o Bort Talbot i Lundain, ac mae cyfleusterau porthladd sylweddol gerllaw.

Mae llawer o’r unedau sydd ar gael wedi’u hadnewyddu gyda chladin proffil dur a thoeon newydd. 

Parc Glannau’r Harbwr a Dociau Port Talbot

Mae Parc Glannau’r Harbwr yn rhan o brosiect Glannau’r Harbwr sy’n ailddatblygu hen ardal ddociau’r dref ac yn gweddnewid yr ardal yn ganolfan fusnes newydd ar gyfer cwmnïau blaenllaw ac er mwyn creu swyddi tra medrus. Bydd hyn yn ysgogi arloesedd, gwaith ymchwil a datblygu, ac yn elwa ar seilwaith gwell.

Mae Parc Glannau’r Harbwr yn cynnig lle i fusnesau yn y pentref ymchwil a datblygu newydd, sydd eisoes yn gartref i weithgynhyrchwyr byd-eang blaenllaw megis Tata Steel a TWI UK Ltd, sy’n arbenigo mewn datblygu a chymhwyso dulliau profi anninistriol arloesol.

Mae mynediad at ardal Glannau’r Harbwr yn well o lawer yn sgil Ffordd yr Harbwr, y ffordd ddosbarthu ymylol newydd. Mae Ffordd yr Harbwr yn cynnig cysylltiad uniongyrchol o Gyffordd 38 yr M4 i Bort Talbot a Glannau’r Harbwr, a hynny mewn pum munud. Y ffordd yw’r prosiect trafnidiaeth mwyaf yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae’n costio £107 miliwn ac wedi’i ariannu gan Grant gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a ddarperir drwy Lywodraeth Cymru. Mae’r buddsoddiad hwn, gwerth £11 miliwn, yn y gwaith o ailddatblygu gorsaf drenau Parcffordd Port Talbot yn golygu bod Glannau’r Harbwr yn lleoliad allweddol ar gyfer datblygiadau masnachol pellach.

Mae Dociau Port Talbot yn un harbwr o blith y nifer bach yn y DU sydd â digon o le ar gyfer llongau hyd at 180,000 o dunelledd llwyth (dwt), ac mae wedi’i leoli o fewn cyrraedd hwylus i’r môr agored ac yn elwa ar fynediad at reilffordd prif linell uniongyrchol a mynediad rhagorol at yr M4. Mae’n cynnwys yr Harbwr llanwol, sy’n croesawu llongau cargo enfawr, a’r Dociau, sy’n derbyn llongau llai sy’n cario pwysau trwm a llongau cargo cyffredinol.