Amdano Parth Glyn Ebwy

About Ebbw Vale Enterprise Zone Banner

Mae Ardal Fenter Glyn Ebwy yn ganolbwynt ar gyfer gweithgynhyrchu yng Nghymru, gyda’r sgiliau y byddech chi’n eu disgwyl gan dreftadaeth hirsefydlog yn y sector a gweithgynhyrchwyr rhyngwladol a chynhenid preswyl presennol.

Yn ogystal â chyfrannu at lefelau cynhyrchiant Cymru sydd yn uwch na chyfartaledd y DU, mae’r Ardal yn opsiwn economaidd atyniadol hefyd. Yn ogystal â denu’r lefelau uchaf o gymorth ariannol sydd ar gael yn y DU (yn sgil ei statws Haen 1), ond mae chostau eiddo cystadleuol yn cadw gorbenion i lawr hefyd.

Mae ei lleoliad strategol cryf yn y De-ddwyrain yn sicrhau mynediad hawdd i gwsmeriaid a’r gadwyn gyflenwi yn y rhanbarth a chanolfannau gweithgynhyrchu eraill yn y DU, gan gynnwys Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae disgwyl i fynediad wella, gyda ffordd A465 Blaenau’r Cymoedd yn cael ei huwchraddio ar hyn o bryd gyda buddsoddiad o tua £800 miliwn.

Mae digon o le i dyfu hefyd, gyda phum safle allweddol o dir datblygu o’r radd flaenaf, a gofod 100 y cant ar gyfer ehangu. Mae caniatâd cynllunio amlinellol ledled yr Ardal, tra bod llwybr carlam yn golygu bod unrhyw benderfyniadau cynllunio yn cael eu gwneud o fewn wyth wythnos fel arfer.

Archwiliwch ardaloedd a safleoedd Ardal Fenter Glyn Ebwy.