Amgylchedd Busnes Glyn Ebwy

Business Environment in Ebbw Vale Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

business environment ebbw vale

Mae’r gweithlu gweithgynhyrchu yma yn fedrus, yn tyfu ac yn datblygu ac mae gweithwyr lleol ar gael yn barod ac yn lleol i gwmnïau sy’n ymgartrefu yn yr Ardal.

Mae ein prifysgolion lleol yn cyflenwi 2000 o fyfyrwyr peirianneg bob blwyddyn, tra bod ein Cynllun Rhannu Prentisiaeth wrthi’n ehangu’r gronfa ddoniau ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu, peirianneg a bwyd.

Mae ardal e-ddysgu ar y safle ar y gweill hefyd i ddatblygu’r sgiliau y mae cwmnïau preswyl eu hangen ymhellach.

Mae’r Ardal wedi meithrin cysylltiadau ag academyddion yn ein prifysgolion a’n colegau sy’n canolbwyntio ar y byd masnachol ac sydd eisoes yn gweithio gyda busnesau yma. Mae ymchwil gweithgynhyrchu o safon byd a arweinir gan ddiwydiant eisoes ar waith ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe, ac ymchwil gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Maent hefyd yn darparu hyfforddiant a datblygiad ar gyfer cyflogwyr lleol hefyd, yn amrywio o raddau i ddysgu seiliedig ar waith.

Sectorau

Mae gweithgynhyrchu yn sector allweddol yma, yn sgil treftadaeth hirsefydlog yn y sector a’r cwmnïau rhyngwladol a chynhenid preswyl sydd yma eisoes.

Pwy sydd yma eisoes

Mae treftadaeth weithgynhyrchu hirsefydlog yn golygu bod yr ardal yn lleoliad o ddewis eisoes, nid yn unig ar gyfer gweithgynhyrchwyr cynhenid, ond arweinwyr rhyngwladol hefyd fel Continental Teves, G-TEM, Monier Redland, Northern Automotive Systems, PCI Pharma Services, Tenneco a Yuasa Battery.

Ansawdd Bywyd

Mae Glynebwy ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, sy'n adnabyddus am ei gwrthgyferbyniad trawiadol o gymoedd coediog serth a rhostir agored.

Mae eich buddsoddiad yn eich gweithlu yn sicrhau enillion sylweddol yma, gyda lefelau uchel o gyfraddau cadw staff – yn bennaf yn sgil ansawdd bywyd lleol.

Arfordir a chefn gwlad anhygoel – gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – a phrifddinas Cymru i gyd o fewn tafliad carreg.

Gyda chymaint o dir agored gwyllt a chefn gwlad godidog ar garreg eich drws, mae'n anodd peidio â bod yn anturus.

Mae gan yr ardal hanes cyfoethog hefyd o'r Oes Efydd, y cyfnod canoloesol a thoreth o safleoedd treftadaeth ddiwydiannol wrth gwrs, y gellir eu harchwilio ar droed, ar feic, ar gefn ceffyl neu mewn car.

Prin hanner awr i ffwrdd mae Caerdydd, sy’n ymddangos yn rheolaidd yn arolygon* dinasoedd gorau’r DU ac Ewrop i fyw ynddynt ac ymysg 5 lleoliad manwerthu gorau’r DU**.

Caerdydd yw’r ddinas orau ond un yn y DU ar gyfer ansawdd bywyd gweithwyr1 – un o’r rhesymau bod gennym weithlu arbennig o ffyddlon a bod graddedigion yn tueddu i aros ar ôl cael swydd yma.

Mae’r ddinas yn ymddangos yn rheolaidd yn arolygon2 dinasoedd gorau’r DU ac Ewrop i fyw ynddynt, mae ymysg 5 lleoliad manwerthu gorau’r DU3, gyda chanolfan siopa drawiadol Dewi Sant a’r arcedau Edwardaidd a Fictorianaidd.

Mae’n ‘ddinas o barciau’, gyda mwy o lecynnau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas arall yn y DU. Gyda lleoliadau ymhlith goreuon y byd, fel Stadiwm Principality a Chanolfan y Mileniwm, mae Caerdydd yn cynnal digwyddiadau o bwys, o chwaraeon rhyngwladol fel cyfres griced y Lludw, Rowndiau Terfynol Cwpan yr FA a chwpanau rygbi rhyngwladol y byd i wyliau celfyddydau rhyngwladol.

Mae Caerdydd wedi’i disgrifio fel dinas cŵl gan deithlyfr Y Lonely Plant, gyda chanol y ddinas a’r bae yn cyfuno i gynnig profiad trefol soffistigedig.

I goroni’r cyfan, mae hyn law yn llaw â chostau byw fforddiadwy, sy’n golygu y gallwch chi a’ch gweithwyr gael y gorau o fywyd wrth fyw yma.

¹ ffynhonnell: Cushman and Wakefield

² e.e., dinas orau’r DU i fyw ynddi (arolwg Moneysupermarket 2014); dinas orau’r DU o ran ansawdd bywyd, Archwiliad Trefol y Comisiwn Ewropeaidd 2013

³  Ffynhonnell: Going Shopping 2013: the definitive guide to shopping centres


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth:

  •