Eiddo yn Glyn Ebwy

Property in Ebbw Vale Banner
business park

Yn Ardal Fenter Glyn Ebwy gallwch ddewis eich lleoliad ymhlith dros 40 hectar (98 erw) o dir datblygu ledled pum safle unigryw sy’n cynnig gofod ymestyn 100%, gyda chaniatâd cynllunio bras drwy’r ardal.

Mae ystod eang o bosibiliadau o ran eiddo, o lety dros dro i adeiladau presennol wedi’u haddasu’n arbennig i adeiladau newydd pwrpasol.

Mae’r dull llwybr carlam yn golygu bod unrhyw benderfyniadau cynllunio’n cael eu gwneud o fewn dim mwy nag wyth wythnos fel arfer, ac mae astudiaethau cychwynnol eisoes wedi’u cwblhau i gyflymu’r amser a gymer i chi gyrraedd eich safle.

Byddwn yn cefnogi’ch prosiectau adeiladau hapfasnachol newydd drwy gydweithio’n agos ag adran gynllunio’r Cyngor, tirfeddianwyr a datblygwyr i ymateb yn gyflym i’ch gofynion eiddo.

Gallai’ch costau cyfleustodau fod yn is hyd yn oed: mae gan un o’n safleoedd ei Ganolfan Ynni ei hun - un o dair yn unig yn Ewrop - sydd eisoes yn gostwng costau ynni ac allyriadau carbon hyd at 20% drwy system wresogi y bwriedir ei hymestyn.

Archwiliwch ardaloedd a safleoedd Ardal Fenter Glyn Ebwy.