Amglychedd Busnes Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Business Environment in Cardiff Airport and Bro Tathan Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

boarding a plane

Mae’r dreftadaeth ddiwydiannol leol a chenedlaethol yn golygu bod gennym weithlu hyfedr a phrofiadol yma mewn gweithgynhyrchu a pheirianneg: bu’r meysydd awyrofod, amddiffyn a modurol yn ddiwydiannau pwysig ers dros hanner can mlynedd, gydag arbenigedd penodol mewn cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio peirianneg a hyfforddiant, tra bod lefelau cynhyrchiant yn uwch yng Nghymru na gweddill y DU.

Mae’r Ardal Fenter wedi meithrin cysylltiadau agos â’n prifysgolion hefyd, sy’n cynhyrchu dros 2,000 o raddedigion peirianneg bob blwyddyn, ac mae academyddion â ffocws masnachol yn cynnal ymchwil diwydiannol ar y cyd â busnesau’r ardal.

Mae addysg awyrofod o safon byd ar garreg y drws – yn llythrennol – gyda darparwyr hyfforddiant wedi’u cymeradwyo gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac Asiantaeth Diogelwch Awyr Ewrop (EASA) yn gweithio o ganolfan bwrpasol drws nesaf i’r maes awyr.

Y Ganolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod yw un o ddarparwyr addysg a hyfforddiant awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, ac mae ganddi enw da am ragoriaeth.

Mae’n gweithio o adeilad pwrpasol sy’n llai na phum milltir o faes awyr Caerdydd, a hon yw un o’r ychydig ganolfannau yn y DU i gael cymeradwyaeth CAA ac EASA fel Sefydliad Hyfforddi Cynnal a Chadw Awyrennau Rhan 66.

Prin awr i ffwrdd ym Mhrifysgol Abertawe, mae Canolfan Technoleg Prifysgol Rolls Royce yn cynnal gwaith ymchwil o’r radd flaenaf i ddeunyddiau strwythurol er mwyn gwella effeithlonrwydd a chynaliadwyedd amgylcheddol injans tyrbin nwy. Mae’r ganolfan hefyd yn helpu i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr deunyddiau a pheirianwyr metelegol o safon byd mewn meteleg strwythurol.

Yn ogystal â’r doniau a’r profiad lleol, mae’ch buddsoddiad mewn pobl yma’n werth chweil: gyda graddedigion yn dueddol o aros yn yr ardal, ac ymchwil yn dangos bod ein gweithlu’n driw iawn.

Sectorau

plane view

Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan yn un o leoliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, gyda hanner canrif a mwy o enw da yn y maes hwn a’r diwydiannau amddiffyn.

Gyda chwmnïau amddiffyn ac awyrofod mawr yma eisoes, mae gennym gyfoeth o arbenigedd technegol lleol, gyda phrofiad arbennig o gynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio tra bod y gadwyn gyflenwi wedi hen ymsefydlu ond gyda lle i fwy.

Mae sgiliau peirianneg a gweithgynhyrchu lleol wedi’u gwreiddio yma, sy’n golygu bod gweithlu parod ar gael i fusnesau, ac mae’n maes awyr yn cynnig cysylltiadau cyflym i deithwyr a nwyddau rhyngwladol.

Pwy sydd yma eisoes

Mae rhai o gwmnïau awyrofod ac amddiffyn mwya’r byd wedi ymgartrefu yma yng Nghymru, gan gynnwys Airbus, GE Aviation, British Airways, BAE Systems, EADS, General Dynamics a Marshall.

Mae gan British Airways dri chyfleusterau cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio yn y de-ddwyrain, gan gynnwys British Airways Maintenance, Caerdydd (BAMC), un o’r mwyaf o’i fath sydd wedi’i leoli yn yr Ardal Fenter hon ac sy’n gyfrifol am waith cynnal a chadw mawr ac addasu cabanau fflyd awyrennau teithiau pell BA.

Hefyd, mae GE yn gweithredu un o gyfleusterau cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio injans mwyaf yn y byd yn ne-ddwyrain Cymru, ac mae Nordam Europe yn ymgymryd â’r gwaith o drwsio a chynnal a chadw ar wynebau rheoli a gwthwyr gwrthdroi injans a naseli.

Yn 2016 cyhoeddodd y cwmni ceir eiconig Aston Martin Lagonda y byddai’n agor lleoliad gweithgynhyrchu ym Mro Tathan, lle byddai’n gwneud ei SUV cyntaf, y DBX. Mae eisoes yn gartref i 200 o weithwyr, a bydd y gweithlu’n parhau i dyfu i dros 600 erbyn chwarter cyntaf 2020, wrth i’r DBX ddechrau cael ei gynhyrchu.

Ansawdd bywyd

planes in hanger

Cewch y gorau o ddau fyd wrth fyw’n agos i’r Ardal Fenter hon, yn ardal lled-wledig Bro Morgannwg: mae trefi a phentrefi’r Fro yn llawn cymeriad traddodiadol, yn gyfuniad o harddwch cefn gwlad a’r arfordir, ac ar stepen drws ein prifddinas.

Caerdydd yw’r ddinas orau ond yn y DU o ran ansawdd bywyd gweithwyr¹ - un o’r rhesymau pam mae gennym weithlu ffyddlon dros ben a graddedigion sy’n tueddu i aros yma ar ôl cael swydd yma.

Mae’r ddinas yn ymddangos yn gyson mewn arolygon Prydeinig ac Ewropeaidd o’r dinasoedd gorau i fyw ynddynt², ac ymhlith pum lleoliad manwerthu gorau’r DU³ gyda chanolfan siopa ysblennydd Dewi Sant a gwledd o arcêds Edwardaidd a Fictoraidd.

Mae’n ‘ddinas o barciau’ hefyd, gyda mwy o le gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas graidd arall y DU. Mae canolfannau o’r radd flaenaf fel Stadiwm Principality a Chanolfan y Mileniwm yn cynnal digwyddiadau o bwys, o chwaraeon rhyngwladol i wyliau celf rhyngwladol.

Disgrifiwyd Caerdydd fel dinas cŵl gan lyfr teithio Lonely Planet, gyda chanol y ddinas a’r Bae yn cyfuno i gynnig ffordd o fyw drefol soffistigedig gyda mynyddoedd, yr arfordir a chefn gwlad ar garreg y drws.

Ac i goroni’r cyfan, mae costau byw fforddiadwy, ysgolion gwladol a phreifat rhagorol ac amrywiaeth eang o dai o safon yn golygu mai Caerdydd yw un o’r dinasoedd gorau yn Ewrop i fyw ynddi.

¹ Ffynhonnell: Cushman and Wakefield

² e.e.dinas orau’r DU i fyw ynddi (arolwg Money Supermarket 2014); dinas orau’r DU o ran ansawdd bywyd, Archwiliad Trefol y Comisiwn Ewropeaidd 2013

³ Ffynhonnell: Going Shopping 2013: the definitive guide to shopping centres


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: