Amdano Parth Ynys Môn

About Anglesey Enterprise Zone Banner
factory work

Y weledigaeth ar gyfer Ardal Fenter Ynys Môn yw creu canolfan ragoriaeth ryngwladol ar gyfer cynhyrchu, arddangos a gwasanaethu ynni carbon isel. Mabwysiadwyd y weledigaeth yng nghyd-destun ymrwymiad cenedlaethol Cymru i ddyfodol carbon isel, gyda dros 40,000 o bobl yn gweithio mewn sector sy’n cyfrannu mwy na £3.2 biliwn i’n heconomi bob blwyddyn.

Mae busnesau ynni pwysig y byd yn dal i ddod â’u prosiectau carbon isel mawr i Ardal Fenter Ynys Môn – gyda’n hadnoddau naturiol sylweddol ymhlith un o’r rhesymau niferus am hynny.

Rheswm arall yw’n rhaglen Ynys Ynni, lle mae Llywodraeth Cymru, yr awdurdod lleol a’r sector preifat yn cydweithio i weithredu’n gyflym ac effeithlon er mwyn ymateb i anghenion busnesau.

Cofiwch am ein gweithlu medrus hefyd – sgiliau hynod dechnegol sy’n gysylltiedig â’r diwydiant niwclear, sgiliau peirianneg a gweithgynhyrchu, er enghraifft – ein cadwyn gyflenwi sefydledig sy’n dal i fynd o nerth i nerth, yn ogystal â galluoedd ymchwil a datblygu lleol.

Mae Ardal Fenter Ynys Môn yn agos at Ardal Fenter Eryri sy'n rhan o’r un clwstwr o gwmnïau ynni carbon isel, ac Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy sy’n canolbwyntio ar ddeunyddiau a gweithgynhyrchu uwch.

Gyda statws Haen 1 yn sicrhau bod rhai o’r lefelau uchaf o gymorth ariannol y DU ar gael yma, beth bynnag fo’ch gofynion o ran gofod, mae gan Ardal Fenter Ynys Môn ddeg safle amrywiol â chysylltiadau da ar wahanol gamau o ran datblygiad.

Mae’r rhain yn amrywio o Borth Morol ar gyfer dyfeisiau ynni’r môr i ddyfroedd dyfnion Porthladd Caergybi - un o brif byrth y DU i Iwerddon. Yna, mae amrywiaeth eang o safleoedd tir glas a thir llwyd ger Wylfa Newydd, sy’n cynnig lleoliadau delfrydol ar gyfer cadwyn gyflenwi’r pwerdy niwclear newydd sydd ar y gweill.