Amgylchedd Busnes Ynys Môn

Business Environment in Anglesey Banner

Sgiliau a’r Byd Academaidd

Mae gan y gweithlu gryfderau penodol mewn sgiliau peirianneg ac adeiladu, gan gyfrannu at lefelau cynhyrchiant Cymru sydd yn uwch na chyfartaledd y DU.

Maen nhw’n datblygu’n barhaus hefyd, gyda sefydliadau academaidd lleol yn gweithio ochr yn ochr â’r diwydiant i hogi’r sgiliau sydd eu hangen ar fusnesau ac sy’n helpu’r gweithlu i ddatblygu.

Er enghraifft, mae cynllun Cwmni Prentis Menai yn cynnig prentisiaethau peirianneg ac adeiladu yn unswydd i’r gadwyn gyflenwi ynni.

Mae’n cael ei redeg Goleg Menai, y coleg addysg bellach lleol, sydd â Chanolfan Ynni a Chanolfan Sgiliau Adeiladu o safon byd, sy’n cynnwys cyfleusterau hyfforddi a thechnoleg ynni carbon isel ac mae ganddi gysylltiadau cryf â’r diwydiant.

Mae’r prosiect 'Llunio'r Dyfodol' a ariennir gan Ewrop, eisoes yn ailsgilio’r 600 a mwy o staff o’r hen Wylfa ar gyfer swyddi posibl gyda chwmnïau fydd yn ymgartrefu yn yr Ardal Fenter yn y dyfodol. Bydd y gweithwyr hyn ar gael wrth i’r safle gael ei ddatgomisiynu, ac mae ganddyn nhw arbenigedd hynod dechnegol eisoes - mae gwaith datgomisiynu yn cynnwys y dechnoleg a’r galluoedd peirianneg diweddaraf – ac mae gan gyfran sylweddol ohonynt gymhwyster gradd.

Yn ogystal â chynhyrchu graddedigion, mae gan brifysgol gyfagos Bangor enw da’n rhyngwladol am ymchwil a datblygu mewn adrannau allweddol fel Peirianneg Electronig a Seicoleg a Busnes a Gwyddorau Morol, yn ogystal â chysylltiadau rhyngwladol â’r Dwyrain Canol, Tsieina a Siapan.

Mae’r Ardal wedi meithrin cysylltiadau â’r adrannau ymchwil allweddol hyn ac eraill y gall eich busnes elwa arnynt.

Sectorau

landscape view

Dewch atom ni, a gallai’ch busnes gael cyfle i weithio ochr yn ochr â rhai o’n darparwyr ynni adnewyddadwy pwysig fel rhan o gadwyn gyflenwi sy’n prysur ddatblygu ar gyfer prosiectau ynni carbon isel mawr sydd eisoes ar waith ac ar y gweill.

Mae’r rhain yn cynnwys codi gorsaf bŵer newydd gwerth £12 biliwn yn Wylfa Newydd gan Horizon Nuclear Power. Gyda disgwyl i’r safle fod yn barod erbyn canol y 2020au, ac oes weithredol o 60 mlynedd i’r orsaf bŵer, mae’n golygu y gallai contractau diogelwch, peirianneg, cynnal a chadw a chontractau eraill gynnig llwyfan i’ch twf a’ch cynaliadwyedd hirdymor.

Mae Ardal Ynni Môr Morlais yn cynnig cyfleoedd gwych i ddatblygwyr brofi ac arddangos eu technoleg forol ac arloesi ar y cyd ag ymchwilwyr o un o ganolfannau gwyddorau’r môr mwyaf Ewrop gerllaw ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai y Brifysgol ym Môn.

Gyda phob prosiect lle mae buddsoddiad mawr mewn ynni, daw cyfleoedd datblygu: felly hyd yn oed nad yw’ch cwmni chi’n rhan o’r sector ynni, mae cyfleoedd sylweddol a hirdymor ar gyfer y gadwyn gyflenwi a datblygiadau cysylltiedig yn Ardal Fenter Ynys Môn.

lighthouse

Canolbwynt £1 biliwn Ecobarc Orthos, Caergybi, fydd pwerdy biomas 300 MW gyda gwres gweddilliol yn helpu i gynhyrchu bwyd, tra bo’r datblygwyr, Land and Leisure yn bwriadu adeiladu llety ymwelwyr ac unedau preswyl fel rhan o ddatblygiad mawr. Bydd y naill brosiect a’r llall yn cynnig cyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi yn ystod y gwaith adeiladu ac yna contractau cyflogaeth a chymorth parhaus wedyn unwaith y bydd ar waith.

O ran economi leol yr ynys, mae’r sectorau twristiaeth ac amaethyddol yn parhau i wneud cyfraniad pwysig, gyda buddsoddiad ychwanegol ym Mhorthladd Caergybi yn creu cyfleoedd arwyddocaol pellach.

Rhagwelir y bydd y sectorau adeiladu a gwasanaethau (fel bwyd a logisteg) yn tyfu’n sylweddol wrth i gwmnïau ffurfio clwstwr yn yr ardal i ddiwallu anghenion prosiectau buddsoddi strategol mawr sydd yn yr arfaeth ar gyfer Ardal Fenter Ynys Môn.

Pwy sydd yma eisoes

Mae’r ynys eisoes yn gartref i gwmnïau o sawl sector gwahanol, gan gynnwys:

  • Cwmnïau gwasanaethau morol (e.e.Holyhead Marine Services, Holyhead Towing, Stena ac Irish Ferries)
  • Gweithgynhyrchwyr (e.e. Marco Cable Management, Mona Pre Cast ac ALPOCO)
  • Cwmnïau adeiladu (e.e. Balfour Beatty, CL Jones, Huws Grey, Rehau a Jewsons)
  • Cwmnïau cynhyrchu a phrosesu bwyd (e.e. PV France, Glanbia Cheese and Llechwedd Meats)

Ansawdd bywyd

beach scene

Mae Ynys Môn yn ynys brydferth a chanddi dros 200km (124 milltir) o arfordir (a llwybr troed arfordirol), traethau tywod godidog a bwyd lleol arbennig.

Er bod ganddi gysylltiadau trafnidiaeth da, mae’r ynys yn lle hefyd delfrydol i ddianc rhag bwrlwm y byd ar hyd lonydd bach y wlad neu’r arfordir ysblennydd. Mae digon o bethau i gadw’r teulu cyfan yn ddiddan hefyd, gyda digwyddiadau, atyniadau a gweithgareddau awyr agored yng nghanol golygfeydd bendigedig.

Ychwanegwch y dirwedd arbennig hon at gostau byw cymharol isel, ac mae’n hawdd gweld sut mae ansawdd bywyd yn ffactor pwysig sy’n gwneud lefelau cadw staff yma’n uwch na chyfartaledd y DU – ac yn helpu i ddenu pobl newydd hefyd.

Sy’n golygu eich bod nid yn unig yn cael ffordd o fyw heb ei hail yn Ardal Fenter Ynys Môn – ond gweithlu triw hefyd.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: