Cymorth a cymhellion yn Ynys Môn

Support and Incentives in Anglesey Banner

Cymhellion ariannol

Os ydych chi’n fusnes mawr sefydledig neu’r dechrau busnes newydd, mae cymorth ariannol ar gael o ffynonellau yng Nghymru, y DU ac Ewrop i helpu’ch busnes i symud a thyfu yn Ardal Fenter Ynys Môn.

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig benthyciadau ar gyfraddau gostyngedig i BBaChau cymwys sydd wedi’u lleoli ym mhob Ardal Fenter yng Nghymru, a bydd gennych fynediad i fathau eraill o gymorth y mae Cymru yn ei gynnig mewn meysydd fel datblygu sgiliau, TGCh, ymchwil a datblygu a masnach ryngwladol – gweler www.businesswales.gov.wales/cy am ragor o fanylion.

O ystyried hefyd chostau eiddo, mae Ardal Fenter Ynys Môn yn dechrau gwneud synnwyr gwirioneddol i’ch busnes.

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

assembly building

Fel Llywodraeth ddatganoledig, nid ydym yn gorfod aros am benderfyniadau o San Steffan. Felly, gallwn weithredu’n gyflym i helpu’ch busnes i sefydlu a ffynnu mewn Ardal Fenter.

Yn union fel rydym yn gweithio ochr yn ochr â’n darparwyr ynni adnewyddadwy dan raglen Ynys Ynni, gallwn helpu’ch busnes chi wrth i chi ddod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi sy’n prysur dyfu ar gyfer y prosiectau ynni carbon isel hyn – prosiectau sydd eisoes ar waith neu yn yr arfaeth.

Mae gan Ardal Fenter Ynys Môn Fwrdd sy’n cael ei arwain gan y sector preifat sy’n helpu i sicrhau ein bod yn diwallu eich anghenion busnes gwirioneddol ac sy’n cynghori Llywodraeth Cymru a Gweinidogion yn uniongyrchol.

Gan weithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn, rydym yn ymrwymo i ddarparu cymorth hyblyg wedi’i deilwra i bob busnes sydd naill ai’n ymgartrefu neu’n tyfu yn ein Hardal.

Trwy’n Rhaglen Ynys Ynni, rydym eisoes wedi arfer gweld Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a’r sector preifat yn cydweithio i sicrhau atebion i fusnesau.

Bydd Tîm Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru yn gwrando ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi ac yn eich helpu i ddod â phopeth sydd ei angen at ei gilydd er mwyn gallu symud.

Byddwn yn eich cynghori ar sut i fanteisio ar gymhellion ariannol a chymorth a chyllid ar gyfer arloesi, twf, prosiectau cyfalaf, masnach ryngwladol, datblygu sgiliau, TGCh ac e-fusnes.

Byddwn yn eich helpu hefyd i ganfod eich safleoedd delfrydol a’ch cynghori ynghylch rhwydweithiau lleol, sector, cadwyn gyflenwi ac academaidd.

Rydym yma fel partner hirdymor. Unwaith y byddwch yma, bydd ein tîm yma drwy’r adeg i wrando ar eich anghenion a theilwra cymorth, o gyngor ar ymchwil a datblygu ac arloesi i e-fusnes, o recriwtio i brosiectau cyfalaf a mwy.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: