DBW Campaign Template

Mewn Ardal Fenter?

Manteisiwch ar gyfraddau benthyg ffafriol gan Fanc Datblygu Cymru*

Mae Banc Datblygu Cymru yn adnodd unigryw i Fusnesau Cymru.

Cafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i'w gwneud yn haws i fusnesau gael y cyfalaf sydd ei angen arnyn nhw i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Ei nod yw rhyddhau potensial economi Cymru drwy gynyddu'r cyllid cynaliadwy, effeithlon sydd ar gael yn y farchnad.


Gall Banc Datblygu Cymru gefnogi busnesau yng Nghymru yn y ffyrdd canlynol:

 

  • Benthyciadau o £1,000 - £5 miliwn i ddechrau, cryfhau a datblygu eich busnes
  • Buddsoddiad ecwiti o rhwng £50,000 a £5 miliwn ar gyfer busnesau sefydledig
  • Cyllid yn gyfnewid am ecwiti i gwmnïau technegol newydd cyn refeniw gwerthiant
  • Buddsoddi ecwiti mewn busnesau yn y camau cynnar a busnesau technolegol aeddfed

 

  • Cyllid o hyd at £5 miliwn i brynu busnes (perchnogion busnes a thimau rheoli)
  • Benthyciadau datblygu eiddo ar gyfer prosiectau yng Nghymru
  • Buddsoddi ar y cyd ochr yn ochr â banciau, cyllidwyr torfol, grantiau, buddsoddwyr a benthycwyr eraill

Businesses located in, or moving to an Enterprise Zone in Wales can benefit from a reduction in interest rates of up to 2% on new loans from the Development Bank of Wales.

 

For more information or to apply online visit

developmentbank.wales/enterprise-zones

*Terms and Conditions apply


A S T U D I A E T H   A C H O S

Tatami Fightwear Port Talbot

Cafodd y busnes gwisgoedd chwaraeon Tatami Fightwear (Tatami) ei sefydlu yn 2009 gan y ddau ffrind Lee Jones a Gareth Drummer.

Cyfarfu'r ddau pan aeth Lee â'i blant i hyfforddi yn y clwb Jiu Jitsu Brasil lleol ble yr oedd Gareth yn hyfforddi. Gan deimlo'n rhwystredig am y diffyg dillad ffasiynol a chyfforddus oedd ar gael ar gyfer ymladdwyr Jiu Jitsu Brasil, penderfynodd Gareth a Lee ddechrau eu cwmni eu hunain yn cynhyrchu gwisgoedd ymladd addas ar gyfer y farchnad ym Mhrydain.

Mae Tatami bellach yn gwerthu eu dillad chwaraeon i ymladdwyr ledled Prydain ac Ewrop. Y cyfan o'u canolfan ym Mhort Talbot.

Yn 2016, cefnogodd Banc Datblygu Cymru hwy gyda benthyciad i hybu eu busnes. Roedd y benthyciad ar gyfer prynu stoc ychwanegol a pheiriant brodwaith newydd. Gan eu bod o fewn ardal fenter roedd yn bosibl iddynt fanteisio ar gyfraddau llog is.

"Roedd buddsoddi ym Mhort Talbot yn bwysig iawn inni", meddai Lee.

"Mae'r ffaith ei fod yn arwain at leihad yn y gyfradd llog ar ein benthyciad yn fantais fawr iawn. Mae bod mewn ardal fenter wedi sicrhau bod ein cynlluniau twf yn fforddiadwy, gan ganiatáu inni fuddsoddi yn fwy uniongyrchol yn ein busnes. Mae ein cynnyrch yn gwerthu'n dda, ac rydym yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mae'n wych gallu dechrau a datblygu busnes llwyddiannus yn ein tref enedigol."


A S T U D I A E T H   A C H O S

Comtek

Glannau Dyfrdwy

Comtek Deeside Banner

Mae Comtek Network Systems UK Limited wedi datblygu o fod yn fusnes un dyn yn trwsio cyfrifiaduron i fod yn gwmni ledled Ewrop sy'n trwsio, gwerthu rhannau a rhoi cymorth i'r diwydiant telathrebu, datacom a gwasanaeth y rhwydwaith.

Gyda'u canolfan yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, mae Comtek bellach yn cyflogi 70 o bobl i gynhyrchu y cynnyrch trosglwyddo ffeibr optig diweddaraf. Mae'r cleientiaid yn cynnwys cludwyr telecom a darparwyr canolfannau data ledled Gogledd America ac Ewrop.

Meddai'r Prif Weithredwr, Askar Sheibani, sy'n disgrifio ei hun fel entrepreneur parhaus:

"Mae busnes llwyddiannus yn dibynnu ar arweiniad cryf, agwedd gadarnhaol a chyllid parod. Mae gan ein hardal bosibiliadau enfawr gyda llawer o sefydliadau twf uchel, technegol sy'n ffynnu.

Mae'r cymorth sydd ar gael wedi creu argraff cyson arnom ac rydym yn ddiolchgar iawn i'r tîm ym Manc Datblygu Cymru am eu buddsoddiad yn ein busnes, sydd wedi helpu inni ddatblygu ein cynnyrch ymhellach tra hefyd yn creu swyddi ychwanegol dawnus iawn sy'n talu cyflog da yng Nglannau Dyfrdwy. Yr hyn sy'n bwysicach yw ein bod wedi gallu elwa o'r cyfraddau llog is gan ein bod o fewn yr Ardal Fenter."


I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais ar-lein ewch i

 

developmentbank.wales/enterprise-zones