Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Cysylltu â Ni’r Ardaloedd Menter

Cafodd yr hysbysiad hwn ei ddiweddaru ar 24 Mai 2018.

Mae'ch preifatrwydd yn fater pwysig i Fusnes Cymru ac yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar  Ddiogelu Data (GDPR), rydym wedi datblygu hysbysiad preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn sicrhau bod eich data personol yn cael eu prosesu'n deg ac yn gyfreithlon ac mewn ffordd agored.

A fyddech cystal felly â rhoi munud neu ddwy o'ch amser i ymgyfarwyddo â'n trefniadau preifatrwydd.

1. Pam ydym ni'n casglu ac yn prosesu'ch data.

Llywodraeth Cymru fydd Rheolydd y Data personol y byddwch yn eu darparu inni ar Ffurflen Cysylltu â Ni'r Ardal Fenter neu'r Ffurflen Danysgrifio ar gyfer Newyddlen yr Ardal Fenter (neu ffurflenni ar gyfer cymryd rhan yn ein cystadlaethau). Yn unol â'n tasg gyhoeddus, caiff y data eu defnyddio i gadarnhau pwy ydych chi ac i helpu'n timau gwasanaeth i roi'r cymorth mwyaf priodol ichi.

2. Pwy fydd yn cael gweld eich data:

  • Byddwn yn rhannu'ch data â sefydliadau sydd ar gontract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth busnes y telir amdano gan Lywodraeth Cymru ac sy'n gysylltiedig â chynnwys Ffurflen Cysylltu â Ni'r Ardal Fenter.
  • Bydd tîm Marchnata Busnes Llywodraeth Cymru, timau gwasanaeth Llywodraeth Cymru a gweinyddwyr ei systemau technegol sy'n cynnig help â'i systemau TG yn cael gweld yr wybodaeth a gesglir.  Ni fydd gweinyddwyr y systemau technegol yn defnyddio'ch manylion mewn unrhyw ffordd.

3. Am faint fyddwn ni'n cadw'ch manylion

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ein systemau yn unol â pholisi cadw Llywodraeth Cymru am hyd at 2 flynedd fel rhan o'n harolwg di-dor o hyfforddiant ac ansawdd.

4. Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawliau canlynol:

  • yr hawl i weld y data personol y mae Llywodraeth Cymru'n eu cadw amdanoch;
  • yr hawl i fynnu ein bod yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hynny;
  • yr hawl (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu prosesu'ch data neu i ofyn inni gyfyngu ar y gwaith prosesu hwnnw;
  • yr hawl (o dan rai amgylchiadau) i ofyn inni 'ddileu' eich data;
  • yr hawl i gofrestru cwyn yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Customer Contact
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Rhif Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan:
www.ico.org.uk

Am help gydag unrhyw rai o'r hawliau uchod, ffoniwch y Llinell Gymorth 03000 6 03000 neu defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni.

5. Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'ch Gwybodaeth chi.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn gofyn ichi am eich barn cyn ymateb i gais o'r fath.

6. Newidiadau i'r polisi hwn

Gall Llywodraeth Cymru wneud rhai newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Bydd newidiadau yn cael eu rhoi yma ac yn dod i rym yn syth.   Pan fydd polisi yn cael ei newid, byddwn yn cysylltu â chi gyda’r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar gofnod yn eich cyfrif er mwyn i chi allu adolygu’r fersiwn newydd.

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau â gwybodaeth:

Cyfeiriad Post:
Swyddog Diogelu Data,
Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ

Cyfeiriad E-bost: dataprotectionofficer@gov.wales