Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

Adeiladau modern o'r radd flaenaf ar gael ar Ynys Môn ar gyfer gwaith arloesol a gwaith ymchwil a datblygu

Yn unol â'r amserlen, bydd M-SParc, Parc Gwyddoniaeth penodedig cyntaf Cymru, yn agor ei ddrysau yn gynnar yn 2018. 

Mae'r gwaith adeiladu ar y prosiect hwn, sy'n werth £20 miliwn, ar Ynys Môn, yn dod yn ei flaen yn unol â'r amserlen a'r gyllideb. Mae M-SParc yn cynnig 2,900m2 a fydd ar gael i'w gosod. Bydd yr adeilad yn cael ei drefnu ar ffurf 45 o swyddfeydd yn amrywio o

14.5m2-250m2 (swyddfeydd ar gyfer rhwng 2 a 30/35 o bobl), 23 o labordai ar gyfer rhwng tri ac wyth ymchwilydd, a dau weithdy 140m2 dwbl yr uchder arferol.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, Cyfarwyddwr M-SParc: "Gweledigaeth M-SParc yw symbylu gwaith gwyddonol sy'n seiliedig ar wybodaeth a'i gysylltu ag arbenigedd ym maes ymchwil. Byddwn ni'n cyrraedd y nod yn hynny o beth drwy symbylu diwylliant entrepreneuraidd, gan gysylltu arloesedd mewn sectorau allweddol megis ynni carbon isel, yr amgylchedd a TGCh. Rydyn ni'n gobeithio datblygu ardal arloesi yn y Gogledd-orllewin, a'r parc gwyddoniaeth fydd y sbardun a fydd yn symbylu syniadau arloesol yn y rhanbarth.

"Mae M-SParc yn agos iawn at Gyffordd 7 ar yr A55 felly rydyn ni o fewn cyrraedd hwylus iawn i gwmnïau o Ogledd Cymru a rhanbarth Gogledd-orllewin Lloegr. Yn ogystal â chynnig dewis eang o leoliadau sy'n addas ar gyfer busnesau, byddwn ni hefyd yn darparu cyfleusterau eraill i denantiaid ac i gwmnïau eraill yn y rhanbarth. Yn eu plith bydd ystafelloedd cyfarfod, caffi ac, yn ein barn ni, yr ystafell bwrdd orau yng Nghymru gyda'i golygfeydd ysblennydd o Eryri. Yn anad dim, byddwn ni'n cynnig cymorth busnes a fydd yn cael ei deilwra ar gyfer pob un o'n tenantiaid, ac rydyn ni o'r farn y bydd hynny'n gwneud cyfraniad mawr at eu helpu i lwyddo. 

"Y nod yw darparu ar gyfer y cwmnïau gorau a mwyaf disglair. Y ffon fesur bwysicaf inni yw bod busnesau'n arloesol a'u bod am gynnig cynnyrch neu system newydd a'u cyflwyno i’r farchnad. Yn gyfnewid am hynny, rydyn ni'n cynnig cyfraddau cystadleuol iawn, cysylltedd rhagorol drwy geblau ffeibr a chymorth busnes wedi'i deilwra.

"Rydyn ni wrthi'n trafod â sawl cwmni o sawl rhan o'r byd sydd â diddordeb mewn dod i'r Parc Gwyddoniaeth. Y prif sbardun sy'n ennyn eu diddordeb yw buddsoddiadau eraill sydd ar y gweill ar gyfer Ynys Môn ar hyn o bryd, ond mae'r ardal, y ffordd o fyw, y bwyd, hanes, diwylliant a phopeth arall sy'n gysylltiedig â gweithio yn y rhan hon o'r byd yn ddeniadol iawn iddyn nhw hefyd; gallwch chi weithio yn M-SParc, gadael am 5pm a bod wrth droed yr Wyddfa neu ar un o nifer o draethau ymhen 30 munud."

Dywedodd Neil Rowlands, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Ynys Môn: "Mae'n wirioneddol gyffrous cael gweld M-SParc yn dod yn ei flaen cystal. Y weledigaeth ar gyfer Ardal Fenter Ynys Môn yw creu canolfan ragoriaeth a fydd yn adnabyddus ym mhedwar ban byd am gynhyrchu, arddangos a gwasanaethu ynni carbon isel. Bydd agor M-SParc yn gwneud cyfraniad aruthrol at wireddu'r weledigaeth honno.

"Mae M-SParc yn enghraifft wych o lywodraeth a'r byd academaidd yn cydweithio â'r sector preifat i greu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd. Mae Ynys Môn yn wych am gynnig cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, oherwydd ei harddwch naturiol eithriadol, oherwydd bod ganddi sector digwyddiadau, atyniadau a gweithgareddau hamdden llawn bwrlwm, dros 200 cilometr o arfordir godidog ac amgylchedd iach, i gyd o fewn 90 munud i

Ogledd-orllewin Lloegr. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddenu cwmnïau blaengar ac arloesol, a'u pobl, i'r Ynys."

Gan edrych ymlaen at gam olaf y gwaith adeiladu, dywedodd Mr Jones: "Ar ôl pedair blynedd o waith cynllunio a datblygu, mae'n wych gweld yr adeilad yn dechrau codi ar ei draed. Allwn ni ddim aros i agor y drysau a chroesawu'r tenantiaid cyntaf yn 2018."

Share this page


Argraffwch y dudalen