Bydd Cyfleuster Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch arloesol newydd Cymru yn cael ei reoli gan Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) Prifysgol Sheffield, yn ôl datganiad heddiw gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £20 miliwn i ddatblygu cam cyntaf y cyfleuster ym Mrychdyn er mwyn cynyddu cynhyrchiant a masnacheiddio, a datblygu arloesedd a sgiliau ar draws sawl sector gwahanol, gan gynnwys Awyrofod a Modurol. 
 
Y nod yw datblygu cymorth busnes er mwyn hyrwyddo a chynyddu cydweithio cynhyrchiol rhwng diwydiant, partneriaid academaidd ac entrepreneuriaid. Rhagwelir y gallai cam cyntaf y cyfleuster ymchwil newydd gynyddu gwerth ychwanegol gros (GVA) Cymru £4 biliwn dros ugain mlynedd.   
 
Mae’r gwaith o godi’r adeilad oddi ar Ffordd Caer wedi hen ddechrau, ac mae’n cael ei arwain gan Galliford Try. Erbyn hyn, cafwyd cadarnhad mai AMRC yw’r sefydliad a fydd yn gweithredu’r cyfleuster ac mai cwmni Airbus fydd y tenant cyntaf. Bydd hyn yn rhoi sylfaen gadarn pan gaiff y cyfleuster ei agor yn swyddogol yn 2019.
 
Meddai Ysgrifennydd yr Economi, Ken Sates: 
 
“Mae’r newyddion y bydd AMRC yn rheoli Cyfleuster Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch cyntaf Cymru ar Lannau Dyfrdwy yn achos dathlu go iawn. 
 
“Mae gan AMRC hanes 15 mlynedd o ddarparu gwasanaethau, ac mae’r Ganolfan wedi dangos ei bod yn arwain y diwydiant o ran ei gallu i ddarparu ymchwil, cymorth gweithgynhyrchu a gwasanaethau partneriaeth.  
 
“Mae wedi datblygu cysylltiadau hynod gryf ag amrywiaeth o bartneriaethau, gan gynnwys cwmnïau corfforaethol byd-eang, BBaCh a chadwyni cyflenwi,  a bydd yn gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygu gwaith arloesol a sgiliau cynaliadwy a hirdymor o safon uchel. Mae hyn yn newyddion da i ddyfodol gweithgynhyrchu uwch yma yng Nghymru, i’r economi rhanbarthol ac i economi ehangach Cymru.  
 
Hefyd, diolchodd Ysgrifennydd yr Economi i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy am ei gwaith yn sicrhau’r cyfleuster newydd, sy’n allweddol i gynllun strategol y Bwrdd ar gyfer yr ardal.  
 
Meddai’r Athro Keith Ridgway, Deon Gweithredol AMRC:
 
“Rydym yn rhannu gweledigaeth glir Llywodraeth Cymru i hybu enw da gogledd Cymru am ragoriaeth ym maes gweithgynhyrchu, gan greu swyddi diogel o ansawdd da a chyfoeth ar gyfer Cymru gyfan trwy weithredu fel magnet ar gyfer mewnfuddsoddi.   
 
“Bydd y cyfleuster newydd yn dod â thalentau a phrofiad ymchwil ac arloesi AMRC Prifysgol Sheffield i fenter newydd mewn rhanbarth sydd â hanes cyfoethog a chyfleoedd sylweddol ym maes gweithgynhyrchu.
 
“Ein nod yw datblygu’r cyfleuster yn ganolfan ymchwil mynediad agored a fydd yn ysgogi gwelliannau sylweddol ym meysydd cynhyrchiant, perfformiad ac ansawdd, nid yn unig yn y sector awyrofod, ond ledled y sector gweithgynhyrchu uwch yn ehangach yn y Gogledd, gan gynnwys y diwydiannau niwclear, modurol, ynni a bwyd a diod.
 
“Mae Airbus yn un o bartneriaid hirdymor AMRC mewn sector sy’n allweddol i’r economi. Trwy ddatblygu ein cysylltiadau ymchwil presennol, byddwn yn sicrhau bod y cwmni yn parhau i arwain y gwaith o ddatblygu’r diwydiant awyrofod, gan gefnogi sgiliau yn yr ardal ac yn uwchsgilio ei bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu. 
 
“Hefyd, byddwn ni’n gweithio’n agos gyda phrifysgolion eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau ein bod yn cael yr effaith fwyaf, gan fanteisio ar eu harbenigedd ymchwil i ddatblygu prosiectau newydd sydd o fudd i economi Cymru ac enw da Prifysgol Sheffield a phrifysgolion Cymru. Bydd hyn yn dangos bod partneriaethau gyda diwydiant a’r llywodraeth yn gallu cyflymu gwelliannau mawr mewn llesiant economaidd a chymdeithasol.”
 
Meddai Paul McKinlay, Uwch Is-lywydd Airbus a phennaeth ffatri Brychdyn: “Mae gan Airbus berthynas â’r AMRC ers blynyddoedd lawer. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â sawl menter, ac rydym wrth ein bodd y bydd ein perthynas yn parhau i dyfu diolch i’r fenter ddiweddaraf hon.
 
“Mae gan y sefydliad hwn sgiliau ac arbenigedd cryf ym meysydd arloesi, gweithgynhyrchu uwch a digideiddio, a dyma’r sefydliad perffaith i reoli cyfleuster mwyaf cyffrous Cymru.”  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddatblygu ail gam y cyfleuster ar safle gwahanol yn y Gogledd. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bwriad i weithio gyda Bwrdd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a’r Weinyddiaeth Amddiffyn, o dan arweiniad y Defence Electronics and Components Agency (DECA), ar gynnig i leoli ail gyfleuster ar dir wrth ymyl Cyfnewidfa Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Share this page

Print this page