Cafodd safle annibynnol sy'n cymharu teiars o'r enw Motokiki ei lansio ar 12 Tachwedd. Syniad yr Entrepreneur Dr Debra Evans Williams, sef Rheolwr-Gyfarwyddwr y safle cymharu yswiriant car Confused.com, yw'r cwmni newydd hwn. Ar ôl byw a gweithio, ar lefel uchel, mewn gwahanol wledydd ar draws y byd mae wedi dychwelyd i'w hardal enedigol er mwyn cychwyn busnes newydd ym Mhort Talbot, sef un o wyth o Ardaloedd Menter Cymru.

Gall busnesau sy'n symud i'r ardal elwa ar gryfderau cynhenid y rhanbarth a hefyd y posibiliadau presennol o ran twf, a gallant hefyd fanteisio ar y bwrlwm sydd ynghlwm wrth Strategaeth Adfywio Economaidd yr Ardal a hefyd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. Mae'n sicr yn ffordd o wella cyfleoedd ar gyfer cymunedau, busnesau a'r economi.

Mae pencadlys y cwmni technolegol hwn wedi'i leoli ar ochr yr Harbwr o Ardal Fenter Glannau Port Talbot, a'i brif nod yw helpu modurwyr i arbed arian ac amser. Trwy glicio ar ambell i fotwm gallant gymharu prisiau teiars er mwyn sicrhau'r cynnig gorau, prynu eu teiars a threfnu amser i'r teiars hyn gael eu gosod mewn garej, gartref neu yn eu lle gwaith - heb unrhyw gostau annisgwyl.

Esboniodd Dr Williams: “Mae'n ddiwrnod mawr i dîm Motokiki ac i fodurwyr y wlad. Bydd Motokiki yn trawsnewid y ffordd rydym yn prynu teiars ac yn helpu pobl i wneud gwell dewisiadau ynghylch un o'r agweddau diogelwch pwysicaf ar ddiogelwch cerbyd.

“Rydym wedi gwneud ein gwaith ymchwil ac wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf yn datblygu ac yn profi Motokiki er mwyn sicrhau gwasanaeth heb ei ail. Ein nod yw gwella safon safleoedd cymharu teiars drwy greu safle cwbl ddiduedd cyntaf y wlad sy'n rhoi dewis a hefyd wybodaeth i bobl am brisiau a hefyd am agweddau pwysig eraill ar ddiogelwch ac effeithlonrwydd teiars. Dyma safle y gall cwsmeriaid ymddiried ynddo o ran prisiau, safon a gwasanaeth.”

Mae Motokiki wedi'i ddatblygu gan dîm cadarn sy'n meddu ar wybodaeth helaeth am y sector a'r rhai sydd â phrofiad heb ei ail ym maes safleoedd cymharu prisiau. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi 11 aelod o staff a thri chontractiwr ond bydd nifer y staff yn tyfu i 20 yn y dyfodol agos.

Mae Motokiki wedi elwa ar £1.5 miliwn o gyllid ecwiti gan Fanc Datblygu Cymru. Disgwylir i'r cyllid hwn helpu'r cwmni i feithrin partneriaethau strategol newydd a chyllido mentrau gwerthu a marchnata er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r brand a denu mwy o gwsmeriaid.

Mae Dr Evans Williams wedi ymuno'n ddiweddar â Bwrdd Ardal Fenter Glannau Port Talbot a bydd y Bwrdd yn sicr yn elwa'n fawr ar ei arbenigedd helaeth yn y maes.

Share this page

Print this page