Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

Cwmnïau ar Ynys Môn yn cael eu hannog i fanteisio ar fand eang cyflym iawn gyda chyllid cyfalaf o hyd at 100% ar gael

Mae Band Eang Cyflym Iawn wedi cyrraedd dros 30,000 o safleoedd ar Ynys Môn, a gall busnesau ar barciau diwydiannol Bryn Cefni, Mona a'r Gaerwen fanteisio ar gysylltiad Ffeibr Llawn FTTP (cysylltiad ffeibr i'r adeilad) a ddarperir gan Openreach − gwasanaeth newydd nad yw ond ar gael i 3% o safleoedd yn y DU.

Mae cysylltiad ffeibr i'r adeilad (FTTP) yn un o dechnolegau'r genhedlaeth nesaf ac mae'n darparu cyflymderau o 330Mbps (gan ddibynnu ar eich tanysgrifiad).

Os yw cwmnïau am gael lefel o gysylltedd sy'n diwallu anghenion mentrau busnes, fe'u hanogir i fanteisio ar Gynllun Taleb Gwibgyswllt Llywodraeth Cymru, sy'n gallu darparu hyd at£10,000 i ariannu'r cyfan neu ran o'r costau cyfalaf cychwynnol sy'n gysylltiedig â gosod gwasanaethau o'r fath. 

Nod y cynllun hwn yw helpu busnesau i fanteisio ar y cysylltedd gwell mewn ardaloedd fel Ynys Môn, a ddarparwyd drwy Cyflymu Cymru, sy'n brosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, BT, Llywodraeth y DU a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac sy'n dod â band eang mwy cyflym i ardaloedd lle na fyddai ar gael fel arall.

Pe na bai Cyflymu Cymru wedi ymyrryd, ni fyddai band eang cyflym iawn ar gael ar unrhyw safle yn Ynys Môn. 

Dywedodd Neil Rowlands, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Ynys Môn: “Erbyn hyn, mae'r cysylltedd ar Ynys Môn wedi cyrraedd lefel na fydden ni wedi gallu breuddwydio amdani ychydig o flynyddoedd yn ôl. Rydyn ni am sicrhau bod cwmnïau'n gwybod hynny a hefyd fod cymorth ariannol ar gael i uwchraddio'u cysylltiadau nhw.

 

“Rydyn ni'n dangos unwaith eto bod Ynys Môn yn agored i fusnes a'n bod o fewn cyrraedd

hwylus – nid dim ond  ar y tir, yn yr awyr ac ar y môr, ond hefyd drwy'n rhith-seilwaith ardderchog. Wrth gwrs, mae Cyflymu Cymru yn golygu hefyd fod cartrefi ar Ynys Môn yn gallu elwa ar well cyflymder hefyd, gan ychwanegu at y ffordd anhygoel o fyw y mae'r ynys yn ei chynnig.

“Gan ein bod yn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru, gallwn ni gynnig gorbenion cystadleuol iawn i gwmnïau a rhai o'r cymhellion ariannol uchaf yn y DU, yn ogystal â gweithlu sydd â sgiliau ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan gynnwys y diwydiant niwclear, peirianneg a gweithgynhyrchu. Rydyn ni wedi nodi safleoedd strategol allweddol lle mae'r holl ffactorau hyn yn dod ynghyd i esmwytho'r ffordd i fewnfuddsoddwyr."

Un o'r safleoedd strategol allweddol i elwa ar wasanaeth Ffeibr Llawn FTTP yw Parc Diwydiannol Bryn Cefni, safle 155 erw (63 hectar) yn agos i Gyffordd 6 ar yrA55. Mae yno arwynebedd net o 16.24 erw sydd ar gael i'w ddatblygu ac mae maint y plotiau'n amrywio o 1 erw i 3 erw. Mae caniatâd cynllunio yn ei le ar gyfer defnyddiau B1, B2 a B8.

Aeth Neil Rowlands yn ei flaen i ddweud: “Mae cwmnïau sy'n flaenllaw yn eu marchnadoedd yn gweithio o Fryn Cefni eisoes: FAUN Trackway, Marco Cable Management, 2 Sisters Food Group, Horizon Nuclear Power, Huws Gray a llawer mwy. Ein gweledigaeth yw denu rhagor o fusnesau o'r ansawdd hwn a chynnig manteision ariannol gwirioneddol iddyn nhw drwy gael eu lleoli ar Ynys Môn."

Share this page


Argraffwch y dudalen