Ymunwch â ni yn y brecwast busnes nesaf, wedi ei drefnu gan Ardal Fenter Glannau Port Talbot mewn cydweithrediad â Busnes Cymru, a Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Gwener 28 Chwefror yng Nghanolfan Arloesedd Bae Baglan rhwng 9:00am - 11:00am (cofrestru a lluniaeth am 9:00am, i ddechrau am 9:30am).

Bydd y digwyddiad yn ystyried yr amrywiaeth o gyllid sydd ar gael i'ch busnes p'un a ydych eisiau dechrau busnes newydd neu dyfu busnes sy'n bodoli eisoes. Ceir cyflwyniad gan Fanc Datblygu Cymru, Angylion Buddsoddi Cymru, a Banc Busnes Prydain. I gofrestru cliciwch yma http://bit.ly/36TkqBi.

Sefydlwyd Banc Datblygu Busnes Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru drwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau ganfod y cyllid angenrheidiol i ddechrau, cryfhau a thyfu. Mae Banc Datblygu Cymru yn darparu'r gefnogaeth ganlynol:

  • Benthyciadau o £1,000 - £5 miliwn i gychwyn, cryfhau neu dyfu eich busnes
  • Buddsoddiad ecwiti o £50,000 hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau sefydledig
  • Cyllid sbarduno ar gyfer busnesau technoleg newydd cyn-refeniw
  • Buddsoddiad ecwiti ar gyfer busnesau cynnar ac aeddfed sy'n seiliedig ar dechnoleg
  • Cyllid o hyd at £5 miliwn i brynu busnes (perchnogion busnes a thimau rheoli)
  • Cyd-fuddsoddiad cyfochr â banciau, arianwyr torfol, grantiau, buddsoddwyr a benthycwyr eraill

Mae Angylion Buddsoddi yn helpu busnesau i ddod o hyd i'r buddsoddiad ariannol sy'n angenrheidiol i dyfu. Yn ogystal â buddsoddi, gall Angylion Buddsoddi Cymru ychwanegu gwerth i'w buddsoddiad drwy ddarparu sgiliau a chysylltiadau sy'n deillio o flynyddoedd o brofiad.

Mae angylion busnes yn buddsoddi mewn amrywiaeth eang o sectorau busnes a chamau datblygu yn cynnwys busnesau newydd, ehangu, caffael, a gwella busnesau sy'n methu.

Mae Banc Busnes Prydain yn fanc datblygu busnes sy'n eiddo i'r llywodraeth sydd wedi ymrwymo i wneud marchnadoedd cyllid weithio'n well i fusnesau bach.

Pa un a ydych eisiau ariannu busnes newydd, tyfu i'r lefel nesaf, neu fod ar y blaen, mae Banc Busnes Prydain yn cynnig mwy o ddewis o gyllid sylweddol. Nid yw Banc Busnes Prydain yn benthyca nac yn buddsoddi'n uniongyrchol mewn busnes, yn hytrach maent yn gweithio gyda thros 130 o bartneriaid megis banciau, cwmnïau prydlesu, cronfeydd cyfalaf menter a llwyfannau ar y we. Mae rhai o'r rhaglenni maent yn eu cefnogi yn cynnwys Benthyciadau Dechrau Busnes, Cynllun Gwarant Menter etc.

Byddwch hefyd yn clywed gan fusnesau lleol sydd wedi elwa o'r amrywiaeth o gyllid a chefnogaeth sydd ar gael i ddechrau a thyfu eu busnesau.

Share this page

Print this page