Sut mae Cyngor Sir Penfro yn caffael nwyddau a gwasanaethau, a sut gall fy musnes i fod yn rhan o hynny?

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fy musnes i gyda Thrafnidiaeth Cymru?

Os hoffech gael gwybod yr ateb i'r cwestiynau hyn, dewch i'r digwyddiad nesaf a fydd yn cael ei gynnal gan Grŵp Rhyngweithio â Busnes Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, ar y cyd â Busnes Cymru. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Arloesi’r Bont, Doc Penfro rhwng 8:15am a 10:00am ddydd Iau, 14 Tachwedd. I gofrestru, cliciwch yma http://bit.ly/348QYX2.

Bydd Paul Ashley Jones o Wasanaeth Caffael Cyngor Sir Penfro yn trafod y cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau a sut y gallwch chi gyflwyno tendrau am y gwaith hwnnw.

Mae Cyngor Sir Penfro yn prynu canran uwch o'i nwyddau a gwasanaethau oddi wrth gwmnïau lleol nag unrhyw awdurdod lleol arall yng Nghymru. Gwariodd y Cyngor rhyw £178 miliwn y llynedd ar nwyddau a gwasanaethau o’r fath, gan amrywio o brynu deunyddiau ysgrifennu i ddeunyddiau a gwasanaethau cynnal a chadw ffyrdd, ac o brosiectau adeiladu newydd i fwyd ar gyfer ei wasanaeth prydau ysgol.

Mae gwasanaethau peirianegol sydd eu hangen er mwyn cynnal a chadw seilwaith fel Pont Cleddau yn enghraifft dda o le mae cwmnïau lleol yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen er mwyn cadw'r sir i fynd.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu contractau a fydd yn werth £50 miliwn y flwyddyn dros y 15 mlynedd nesaf i fusnesau o bob maint, ar draws nifer o sectorau. Bydd swm o £194 miliwn yn cael ei wario hefyd ar ddatblygu gorsafoedd fel rhan o’r  prosiect.

Bydd ar Drafnidiaeth Cymru angen cwmnïau o amryfal sectorau, gan gynnwys adeiladu, peirianneg, bwyd a diod, rheoli cyfleusterau, llety, cynnal a chadw tiroedd, trafnidiaeth etc. Gallai'ch busnes chi fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn.

Bydd cyflwyniad yn ystod y bore hefyd ar y cymorth â thendro a gynigir gan Busnes Cymru. Mae'r cymorth hwnnw'n cynnwys sut i gynllunio a thendro ar gyfer contractau'r sector cyhoeddus a'r sector preifat, sut i baratoi eich busnes ar gyfer cyflwyno tendr, canllawiau ar e-gaffael, cymorth â GwerthwchiGymru etc.

Share this page

Print this page