Bydd digwyddiad nesaf Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, ar y cyd â Busnes Cymru, yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 4 Gorffennaf rhwng 9am a 11am yng Nghanolfan Arloesi’r Bont, Doc Penfro. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad cliciwch yma http://bit.ly/30MGxYa

Mae'r risgiau mae busnesau'n eu hwynebu wedi newid, ac mae'r dystiolaeth yn dangos bod busnes yr un mor debygol o brofi seiberdrosedd â throsedd draddodiadol. Bydd y digwyddiad hwn yn ystyried y mathau gwahanol o seiberdrosedd a allai peri niwed i'ch busnes, a ffyrdd i amddiffyn eich busnes rhag yr ymosodiadau hyn. 

Yn ôl adroddiad diwethaf Llywodraeth y DU, gwnaeth dros dri o bob deg busnes (32%) brofi toriad neu ymosodiad seiber ar eu diogelwch yn y 12 mis diwethaf, gyda'r ffigur yn codi i 60% ar gyfer busnesau canolig. Cost gyfartalog toriad diogelwch ar gyfer busnesau yw £4,180, sy'n codi i £9,270 ar gyfer busnesau canolog. Hefyd, ychydig dros dri busnes o bob deg yn unig (33%) sydd â pholisïau neu weithdrefnau seiberddiogelwch ffurfiol ar waith.

Mae Tîm Diogelu Unedau Seiberdroseddu Tarian yn cydweithio â Llywodraeth Cymru â'r nod o ddatblygu gwlad y mae ei seilwaith digidol yn ddiogel.  Bydd eu cyflwyniad yn ystyried teilwra cymdeithasol, gwe-rwydo, toriadau data, cyfrineiriau a diogelwch Wi-FI – a sut i amddiffyn eich busnes rhag risgiau lefel isel o seiberdrosedd a thwyll drwy ddilyn camau syml (yn hytrach na datrysiadau technegol).

Ar hyn o bryd maen nhw'n cynnig cymorth busnes unigol o safbwynt ymwybyddiaeth staff, ond o fis Mehefin bydd ganddynt fynediad at blatfform gwe-rwydo sy'n gallu anfon e-byst twyllodrus go iawn at staff mewn busnesau, i weld pa mor dda maen nhw'n gallu gwrthsefyll ymosodiadau gwe-rwydo. Mae Tarian hefyd yn cynnal ymarferion cydnerthedd pen bwrdd.

Share this page

Print this page