Prosiectau Allweddol

Wylfa Newydd

Wylfa Newydd is the name of the Horizon Nuclear Power project to develop a new nuclear power station adjacent to the former Magnox Wylfa Power Station on Anglesey. 

Their projects on Anglesey will create up to 1,000 permanent jobs with a construction workforce of around 4,000 workers for the majority of the time, potentially reaching 8,500 workers during peak periods during the main construction phase in the early 2020s. This investment aims to boost the country’s low carbon power supplies and help develop local skills and new prospects for Welsh suppliers.

Gorsaf Parcffordd Port Talbot

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn disgwyl i’r prosiect gwerth miliynau o bunnau sydd ar y gweill yng ngorsaf drenau Port Talbot gael ei gwblhau yn fuan, er mwyn creu ‘Parcffordd Rhanbarthol’.

Mae tua hanner miliwn o deithwyr yn defnyddio’r orsaf bob blwyddyn a bydd maes parcio â lle i 200 o geir, gwasanaeth parcio a theithio i gymudwyr, ynghyd â chyfleusterau gwell i feicwyr.

Caiff hyn i gyd ei ategu gan y Ganolfan Drafnidiaeth sy’n rhan o’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, a bydd yn cysylltu’r orsaf drenau â gwasanaethau bws a thacsi. Bydd Gorsaf Parcffordd Port Talbot yn cysylltu canol y dref â Glannau’r Harbwr, a bydd yn darparu amrywiaeth o weithgareddau masnachol a hamdden yn ogystal â chartrefi ar lan y dŵr.

Ffordd yr Harbwr

Ffordd yr Harbwr yw’r prosiect trafnidiaeth mwyaf a gefnogwyd gan raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yng Nghymru ac mae’n hwb mawr ar gyfer adfywio’r ardal. Mae’n gysylltiad 4.8km o hyd o’r M4 yng nghyffordd 38 i Bort Talbot a Glannau’r Harbwr.  

Mae’r ffordd strategol hon yn borth deniadol i Bort Talbot ac wedi creu cyfleoedd datblygu ar hyd ardal y Glannau, yn arbennig yng Nglannau’r Harbwr a chanol tref Port Talbot. Bydd o fudd i gymunedau lleol, ymwelwyr a busnesau fel ei gilydd a bydd yn cefnogi dyheadau’r Cyngor wrth ddenu buddsoddiad a chyfleoedd cyflogaeth newydd, ac mae’n cydblethu’n berffaith â’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid gwerth £30 miliwn sydd ar waith yng nghanol y dref.

UK Spaceport

Mae Canolfan Awyrofod Eryri, sy’n rhan o Ardal Fenter Eryri, yn un o chwe lleoliad sydd wedi’u dewis ar restr fer ar gyfer UK Spaceport. Mae ei llwybr glanio hir a’i lleoliad ar benrhyn arfordirol gyda mynediad i ofod awyr ar wahân yn ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau gofod diogel.

Byddai’r Spaceport yn denu datblygiadau gwyddonol ac yn creu cyfleoedd masnachol enfawr yn lleol. Mae’r gwaith uwchgynllunio presennol wedi’i ymestyn bellach i fynd i’r afael â’r rhagofynion ar gyfer amgylchedd lansio a gweithredu diogel sy’n cael ei reoleiddio ar gyfer twristiaeth y gofod ac archwilio gwyddonol.

Porth y Gogledd

Mae Porth y Gogledd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn safle datblygu strategol 90 hectar (222 erw) parod i’w ddefnyddio a chredir mai hwn yw’r datblygiad mwyaf a arweinir gan y sector preifat yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio a mynediad i Lwfansau Cyfalaf Uwch o £70 miliwn i gefnogi buddsoddiad priodol.

Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae gan Brifddinas-ranbarth Caerdydd y potensial i weddnewid bywydau’r bobl sy’n byw yn y rhanbarth, yn ogystal â Chymru yn gyffredinol.

Mae’r rhanbarth wedi’i greu o 10 ardal awdurdod lleol ac yn cwmpasu Rhanbarth De Ddwyrain De Cymru o Ben-y-bont ar Ogwr i Sir Fynwy, gyda phoblogaeth o 1.5 miliwn (2013). Mae gan y rhanbarth economi amrywiol.

Mae’r rhanbarth yn cwmpasu tair Ardal Fenter (Canol Caerdydd, Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan a Glyn Ebwy), ac mae eisoes yn gartref i nifer o gwmnïau adnabyddus, gan gynnwys Admiral Insurance Group (Pencadlys Byd-eang), Deloitte (Canolfan Asesu Risg Byd-eang), Atradius (Pencadlys y DU), BBC (Canolfan Rhagoriaeth Cyllid), Monitise a Target.

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn cynnwys pedwar rhanbarth awdurdod lleol yn y De-orllewin; Dinas Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, gan ymestyn dros ardal o 4,805 cilometr sgwâr, gyda phoblogaeth o dros 685,000 i gyd.

Mae nifer trawiadol o gwmnïau rhyngwladol, gan gynnwys Tata, Amazon, ExxonMobil, Qatar Petroleum, Valero, RWE, Puma Energy, BG Group, Petronas, Admiral, Virgin a GE wedi buddsoddi’n sylweddol yma eisoes. Mae gennym weledigaeth y bydd y De-orllewin yn Ddinas-ranbarth Ewropeaidd hyderus, uchelgeisiol gyda chysylltiadau da erbyn 2030 ac yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei economi Gwybodaeth ac Arloesedd newydd.

Bro Tathan

Mae Bro Tathan yn barc busnes 1,200 erw sydd eisoes yn bodoli sy’n darparu tuag 1.6 miliwn troedfedd sgwâr o le. Mae’n gartref i gwmnïau mawr megis Aston Martin Lagonda, eCube Solutions a Bristow Helicopters.

Mae lleoliad Bro Tathan yn cynnwys tua 1,200 erw ac mae ganddo ei redfa gwbl weithredol ei hun. Mae mewn lleoliad strategol o fewn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan, bum milltir o Faes Awyr Caerdydd, ac mae’n hawdd ei gyrraedd o’r M4 a dinasoedd mawr y DU.