Amgylchedd Busnes

Business Environment Banner

Gyda chysylltiadau cryf rhwng ein busnesau sector, ein hacademyddion a’n Llywodraeth ddatganoledig sy’n canolbwyntio ar fusnes, gall Ardaloedd Menter Cymru gynnig rhai o becynnau cyllid gorau’r DU, sgiliau amrywiol gweithlu ffyddlon, costau cyflogau ac eiddo cystadleuol a lle gwych i chi a’ch gweithlu fyw.

Sgiliau

Mae pob Ardal Fenter yn ymrwymedig i un sector neu fwy, yn aml oherwydd y sgiliau penodol sydd wedi’u sefydlu yno eisoes. Ond mae mwy i’r Ardaloedd na threftadaeth yn unig – mae ein ffocws ar adfywio a datblygu sgiliau.

Felly, mae gan sawl Ardal dreftadaeth weithgynhyrchu hir yn ogystal â sgiliau gweithgynhyrchu arloesol - a dyna un o’r rhesymau bod lefelau cynhyrchiant Cymru yn uwch na chyfartaledd y DU.

Mae ein 8 prifysgol a’n 16 coleg Addysg Bellach yn gweithio gyda holl fusnesau ein Hardaloedd i ddatblygu sgiliau: yng Nglannau Dyfrdwy, mae Coleg Cambria wedi datblygu Canolfan Hyfforddiant Awyrofod ymroddedig yn sgil y galw gan gyflogwyr lleol, tra bod Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’i leoli yn Ardal Fenter Canol Caerdydd ac yn darparu rhaglenni hyfforddiant busnes pwrpasol ar gyfer ei fusnesau preswyl.

Mae rhaglenni wedi’u teilwra yn amrywio o brentisiaethau peirianneg ac adeiladu sy’n benodol ar gyfer y gadwyn gyflenwi ynni yn Ynys Môn i ailsgilio gweithwyr technegol proffesiynol sydd ar gael wrth i’r orsaf niwclear gael ei datgomisiynu yn Eryri.

Mae gan y rhan fwyaf o’r Ardaloedd ganolfannau addysg: darperir addysg awyrofod o’r radd flaenaf, a gymeradwyir gan y diwydiant, mewn canolfan bwrpasol ger y maes awyr yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan, tra bod Coleg Sir Benfro a’i 8,500 o fyfyrwyr galwedigaethol wedi’u lleoli yng nghanol Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Rydym yn cynllunio hefyd ar gyfer eich twf yn y dyfodol yn ein holl Ardaloedd Menter drwy chwyddo’r gronfa ddoniau lleol: er enghraifft, mae Cynllun Rhannu Prentisiaeth Ardal Fenter Glyn Ebwy wrthi’n datblygu sgiliau ym meysydd gweithgynhyrchu, peirianneg a bwyd.

Clystyrau sector

plane

Efallai y byddwch am symud i fod yn agos at gadwyn gyflenwi bresennol, neu ymuno â’r gadwyn honno, cael cwsmeriaid ar stepen y drws, neu fod yn rhan o rwydweithiau sector sefydledig. 

Mae pob un o’n Hardaloedd Menter yn ymroddedig i o leiaf un sector – yn ddieithriad oherwydd treftadaeth sgiliau ac yn aml am resymau sy’n cynnwys yr adnoddau naturiol sydd ar gael neu fod digon o le ar gael. Felly, mae’n hawdd penderfynu pa Ardaloedd sy’n iawn ar gyfer eich busnes chi.

Ymchwil a datblygu a’r byd academaidd

Mae ein Hardaloedd Menter mewn sefyllfa berffaith i weithio’n agos gyda’r adrannau ymchwil allweddol yn yr 8 prifysgol a’r 16 sefydliad addysg bellach yng Nghymru, sydd â hanes cadarn o helpu busnesau i fanteisio ar eu galluoedd ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth a hyfforddiant.

Felly, pan fyddwch chi’n dechrau busnes mewn Ardal, gallwn eich cyflwyno i academyddion lleol a all gefnogi’ch busnes gyda gwaith ymchwil masnachol a allai dorri tir newydd - a gall y partneriaethau hyn gynnig cyfle i chi gael mynediad i gyllid Ewropeaidd sylweddol hefyd.

Mae ardaloedd arbenigol yn amrywiol - o TGCh, Peirianneg Electronig a Gofod i Fusnes, y Gyfraith a Chyfrifeg, o Ynni Adnewyddadwy i Weithgynhyrchu Uwch ac o Wyddorau Bwyd i Wyddorau Bywyd - a mwy.

Mae’n golygu mwy na chael gafael ar arbenigedd academaidd: mae ein sefydliadau addysgol yn gweithio gyda diwydiant bob dydd yn ein Hardaloedd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.expertisewales.com/cy.

Ansawdd bywyd

sea scene

Yn ogystal â chynnig rhai o’r amgylcheddau gorau i gyflawni’ch busnes, bydd ein hardaloedd menter yn cynnig ffordd o fyw ragorol hefyd i chi a’ch gweithlu ffyddlon y tu allan i’r gwaith.

Gyda thirweddau mynyddig, arfordirol a gwledig heb eu hail, dinasoedd gwych a thri Pharc Cenedlaethol i gyd mewn gwlad 256 cilometr (159 milltir) o hyd a 96 cilometr (59 milltir) o led, mae’r awyr agored ardderchog ar stepen drws pawb.

Mae byw yng Nghymru yn golygu hefyd eich bod yn cael mwynhau rhai o wyliau cerddoriaeth, llenyddiaeth a bwyd gorau Ewrop yn agos i gartref.

Mae ein prifddinas, Caerdydd, yn un o bum lleoliad gorau’r DU o ran manwerthu ac mae’n gyrchfan chwaraeon a diwylliannol yn ogystal â ‘dinas y parciau’, gyda mwy o ofod gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas arall yn y DU.

Gyda lleoliadau ymysg goreuon y byd, fel Stadiwm y Principality a Chanolfan y Mileniwm, mae Caerdydd yn cynnal digwyddiadau pwysig, o chwaraeon rhyngwladol i wyliau celfyddydau rhyngwladol.

Yn ogystal â hyn, mae gennym rai o’r prisiau tai mwyaf cystadleuol yn y DU ynghyd â chyfleoedd addysgol heb eu hail, sy’n golygu y gallwch chi a’ch tîm fforddio manteisio ar yr holl gyfleoedd hyn.

Dyma un o’r prif resymau pam bod lefelau cadw staff yma yn uwch na chyfartaledd y DU - sy’n golygu eich bod yn cael gweithlu ffyddlon yn ogystal â ffordd ragorol o fyw mewn Ardal Fenter yng Nghymru.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: