Astudiaethau achos

Yn yr adran hon, cewch wybod sut mae Busnesau Cymru wedi cael budd o help i Arloesi ac i gydweithio ar lefel ddiwydiannol gyda Phrifysgolion.

Adventa
Adventa’n lansio ystodau unigryw o gynnyrch ledled y byd gyda chymorth arloesi Llywodraeth Cymru.
Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Dysgwch am Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn cynllun Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru  
Bond Digital Health
Cwmni yng Nghaerdydd yn datblygu galluoedd profion llif unffordd diolch i gymorth Arloesi Llywodraeth Cymru.
Brick Fabrication KTP
Mae’r gwneuthurwr deunyddiau adeiladu o Bont-y-pwl, Brick Fabrication, wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant, diolch yn rhannol i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Caerdydd.
Bridgend CBC
Clywch sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio tuag at eu nodau datgarboneiddio.
Cotton Mouton
Cyllid Arloesi Llywodraeth Cymru’n caniatáu i gwmni diagnosteg yng Nghaerdydd ddatblygu prawf cyflym am antigenau feirysol.
Crimson Consultants
Partner i Microsoft yn defnyddio cyllid arloesi i wthio’r ffiniau.
Crossflow Energy
Cyllid SMART Cymru yn hwyluso datblygu prosiect tyrbinau gwynt newydd. Mae Crossflow Energy yn darparu ynni glân, cynaliadwy i gymunedau ledled y byd fel dewis amgen cost-effeithiol i ddefnyddio disel i greu ynni, mewn ymdrech i gyflawni anghenion hanfodol cynyddol am gyflenwad ynni.
Cyfoeth Naturiol Cymru
Astudiaeth Achos Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI).
Dacey Limited
Cyllid arloesedd yn rhoi hwb I estyniad arbenigwr orthoteg o Gymru
DecTek
Gweithgynhyrchwr o Gymru yn cynyddu ei weithlu ac yn llygadu eiddo newydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
DMM International
Sut aeth DMM ati i gael cefnogaeth arloesi LlywodraethCym i ddatblygu cynnyrch newydd?
Electroimpact
Cyllid arloesi yn hwyluso contract mawr ac yn hybu twf cwmni awyrofod yng ngogledd Cymru.
Elidir Health
Elidir Health, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.
Fifth Wheel Co.
Fideo astudiaeth achos o 'Fifth Wheel Co.' yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn ei gyfranogiad mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).
Flamgard Calidair
Mae’r gweithgynhyrchwyr o Bont-y-pwl, Flamgard Calidair, yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith hirdymor o wneud safle trychineb niwclear 1986 yn Chernobyl yn ddiogel, diolch i gefnogaeth mentergarwch gan Lywodraeth Cymru.
Frog Bikes
Cwmni ym Mhont-y-pŵl yn defnyddio cyllid Arloesi Llywodraeth Cymru i osod cynaliadwyedd wrth galon eu busnes beics
GL Jones Playgrounds KTP
Mae GL Jones Playgrounds yn gwmni teuluol wedi’i leoli ym Methesda, Gwynedd. Yn cyflogi 16 o staff, maent yn arbenigo mewn dylunio a gweithgynhyrchu offer maes chwarae – gan ennill gwobrau am ragoriaeth ac arloesi a gwerthu cynhyrchion ledled y byd.
Gwobrau Arloesedd
Gwobrau Arloesedd yn dathlu dau ddegawd o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o greadigrwydd.
Intuety
Gyda chyllid a chymorth Arloesi gan Lywodraeth Cymru mae Intuety wedi defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) a thechnoleg wybyddol i ddatblygu meddalwedd sy'n rheoli risg ac yn gwella diogelwch.  
IQE plc
Cydweithio rhygnwladol yn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol.
Laser Wire Solutions
Disgwyl i gwmni o Gymru sy’n dylunio a gweithgynhyrchu peiriannau stripio gwifrau â laser drosi £4 miliwn yn 2017, diolch yn rhannol i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru.
LAUGH EMPOWERED PSCI
Cyllid Arbenigedd SMART Llywodraeth Cymru'n cefnogi datblygu cynnyrch newydd i gysuro pobl â dementia dwys.
Leader Optec
Mae cwmni cydosod ceblau ffeibr optig o Gymru yn ehangu i’r farchnad storio data fyd-eang, sydd werth $23 biliwn, diolch i gymorth a chyllid Llywodraeth Cymru.
Lextox
Canlyniadau positif ar gyfer busnes profi cyffuriau, alcohol a DNA o Gaerdydd.
Makefast
Makefast, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.
Markes International Ltd
Gwneuthurwr arbenigol yn symbylu newid mawr mewn effeithlonrwydd i labordai dadansoddol ledled y byd gyda chymorth cefnogaeth arloesi Llywodraeth Cymru
Mon Naturals
Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru'n hwyluso masnacheiddio eli traddodiadol    
OxonGreeve / Mid and West Wales Fire and Rescue Service
Gwella diogelwch ymladdwyr tân gyda thechnoleg tracio digidol. 
Partneriaeth SMART – Business Butler a Met Caerdydd
Cwmni technoleg Cymreig newydd yn creu un o sgyrsfotiau busnes deallus cyntaf y DU, diolch i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru.  
Qioptiq Ltd
Mae Qioptiq Ltd yn arbenigo mewn cynllunio a chynhyrchu cynnyrch optegol a ffotoneg
Rapidbuild
Mae tîm bychan, dan arweiniad adeiladwr tai arbenigol Andy Roberts, o Ogledd Cymru, wedi datblygu a dyfeisio techneg adeiladu gyflym, gwahanol sy’n lleihau amseroedd adeiladu’n sylweddol a gwella ansawdd adeiladu cartrefi newydd.
Red Dragon Manufacturing Ltd
Mae unig weithgynhyrchwr menter gymdeithasol gofrestredig Cymru wedi buddsoddi mewn adeiladau, cyfarpar a gweithdrefnau newydd diolch i gymorth gan raglen SMART Productivity Llywodraeth Cymru.
Riversimple
Riversimple, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.
RM Group
Busnes Cymraeg RM Group yn dweud ei stori
Ruth Lee
Cwmni manicinau yn dathlu cynnydd mewn cynnyrch  
SBRI Her Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Arloesi i ganfod datrysiadau cyflym diheintio ambiwlansau
SPECIFIC
Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn troi adeiladau’n orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain.
St. Davids Children Society
Fideo astudiaeth achos o 'St. David’s Children Society' yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn ei gyfranogiad mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).
Sure Chill
Sure Chill, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.
Swallow Yachts
Busnes Cymraeg Swallow Yachts yn dweud ei stori
Techlan
Dewch i weld sut mae Techlan, ar ôl iddo gael cyllid a chymorth SMART, yn lleihau gwastraff yn ei brosesau cynhyrchu drwy fabwysiadu model economi gylchol.    
TrakCel
Mae busnes Cymraeg TrakCel yn adrodd eu stori. Roedd y cwmni'n enillydd yn y Medtech Launchpad yng Nghymru. Ers ennill y gystadleuaeth, mae Trakcel wedi cyhoeddi cyllid a chydweithredu pellach.
Wales & West Utilities
Gwasanaeth nwy brys a phibellau yn cyflwyno arloesedd drwy gydweithrediad.
Y bartneriaeth sector adeiladu yn creu cysylltiadau yn y gymuned
Mae partneriaeth arloesol rhwng cwmni adeiladu cenedlaethol, gwneuthurwr paent, awdurdod lleol a menter gymdeithasol wedi.
Zip-Clip
Ar ôl symud ei sylw o farchnad y DU i’r farchnad fyd-eang, sy’n werth dros £30 miliwn, bwriad cwmni gwobrwyog o ganolbarth Cymru, Zip-Clip, yw cynyddu ei gynhyrchedd ac amrywiaeth ei gynnyrch ymhellach.
ZoneArt Networks
Mae busnes cychwyn arloesol wedi datblygu’r hyn y mae’n ei ddisgrifio fel "y datrysiad wi-fi geo-leoli mwyaf cyflym a chywir yn y byd", gyda chymorth Llywodraeth Cymru.