Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Astudiaethau achos

Yn yr adran hon, cewch wybod sut mae Busnesau Cymru wedi cael budd o help i Arloesi ac i gydweithio ar lefel ddiwydiannol gyda Phrifysgolion.

Abriox Ltd
Abriox Limited
Mae Abriox Ltd. o Gasnewydd, sef cwmni sy’n arwain ac yn arloesi ym maes monitro o bell, yn ehangu ei werthiant rhyngwladol â chymorth arian gan Lywodraeth Cymru.
AD-OAT Project
AD-OAT Project
Drwy gydweithredu, llwyddodd academyddion a phartneriaid diwydiannol i ddatblygu cynhwysyn newydd mewn bwyd dofednod a allai fod â gwerth masnachol sylweddol.
Adwell Foods
Adwell Foods - Welsh Brew Tea
Sefydlwyd Adwell Foods ym 1993 yn y Mwbwls ar Benrhyn Gwyr i gynhyrchu a gwerthu amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer y farchnad diodydd poeth.
Alchemy Expo
Alchemy Expo
Mae cwmni Alchemy Expo, sy’n arloesi mewn creu arddangosiadau corfforaethol o fri, yn bwriadu ehangu ei wasanaethau er mwyn cyrraedd marchnad byd eang.
Analysis Pro
Analysis Pro
Mae Analysis Pro Ltd o Lanelli, ymgynghoriaeth o arbenigwyr ar ddadansoddi fideo, wedi datblygu meddalwedd ffilmio unigryw o ansawdd gwych sydd wedi chwildroi dadansoddi perfformiad, gan ymestyn gw
KIGG and University of South Wales KTP
Astudiaeth Achos KIGG a Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth Prifysgol De Cymru
Cafodd KIGG Ltd ei sefydlu yn Sili ger Caerdydd yn 2005. Mae’n dylunio ac yn gweithgynhyrchu Mesuryddion Clyfar sy’n anfon darlleniadau electronig yn awtomatig at y cyflenwr ynni.
Bangor University BioComposites Centre
Bangor University BioComposites Centre
Academwyr a phartneriaid busnes o Gymru’n datblygu ffordd newydd o drin pren a fydd yn hwb i ddiwydiant pren Cymru.
Bangor University Seaweed Cultivation
Bangor University Seaweed Cultivation
Academwyr a phartneriaid diwydiannol o Gymru ar fin mentro i’r farchnad gwymon fyd-eang gwerth £4 biliwn ar ôl darganfod gwerth economaidd anferth gwymon yn y diwydiannau cosmetig a bwyd.
Brick Fabrication
Brick Fabrication KTP
Mae’r gwneuthurwr deunyddiau adeiladu o Bont-y-pˆwl, Brick Fabrication, wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant, diolch yn rhannol i Bartneriaeth T
Welsh Centre for Printing and Coating
Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru
Mae Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn Abertawe yn un o ganolfannau blaenllaw'r Byd o ran ymchwilio a datblygu prosesau argraffu a chaenu.
Concrete canvas
Concrete canvas
Mae ‘Concrete Canvas Ltd’ yn gwmni gweithgynhyrchu sydd wedi datblygu technoleg i alluogi defnyddio concrit mewn ffordd hollol newydd.
SBRI Image
Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI)
Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) yw cysylltu syniadau arloesol mewn diwydiant â phroblemau yn y sector cyhoeddus
Diurnal
Diurnal
Lansiwyd Diurnal fel rhith fenter i edrych ar brinder triniaethau cydol oes ar gyfer afiechydon sy’n cael eu hachosi gan ddiffyg cydbwysedd hormonau.
Electronica Products Ltd
Electronica Products Ltd
Mae Electronica Products Ltd yn arbenigo mewn dylunio moduron a generaduron electronig.
Epigen
Epigen
Trefniant cydweithredol rhwng y byd academaidd a diwydiant yw ‘Epigen’ sy’n cynorthwyo dau gwmni o Gymru i fanteisio ar farchnad fyd eang gwerth oddeutu £50 miliwn.
Ex Veritas
Ex Veritas
Cwmni bach preifat yw Ex Veritas sy’n cynnig gwasanaeth ardystio Diogelwch (ATEX), CE a gwasanaeth ardystio ar gyfer atmosfferau ffrwydrol i gwmnïau byd eang o’r radd flaenaf.
Haemaflow Ltd
Haemaflow Ltd
Sefydlwyd Haemaflow yn breifat yn 2008 fel cwmni deillio o gwmni technoleg Heamair Ltd, Abertawe.
Invertek Drives
Invertek Drives
Mae Invertek Drives yn arweinydd byd-eang mewn dylunio a chynhyrchu gyriannau cyflymder newidiol a ddefnyddir i reoli cyflymder moduron trydan cymwysiadau mewn systemau cludo, gwresogi, awyru, pwmp
iViTi Lighting
iViTi Lighting Ltd
Cafodd iViTi Lighting ein sefydlu yn 2011 i gynhyrchu goleuadau LED a fyddai’n herio’r farchnad oleuadau gonfensiynol.
Jones Environmental
Jones Environmental
Jones Environmental, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes
Laser Micromachining Ltd
Laser Micromachining Ltd
Wedi’i greu fel menter ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor, mae Laser Micromachining Ltd (LML) wedi bod yn tyfu’n gyson yng ngogledd Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.
MC Diagnostics
MC Diagnostics
Diolch i gyllid a gafodd gan Lywodraeth Cymru, mae MC Diagnostics Ltd., cwmni sy’n arbenigo ym maes diagnosteg moleciwlaidd, yn gallu cynnig amrywiaeth ehangach o gynhyrchion.
MedaPhor
MedaPhor
Crëwyd MedaPhor gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd i helpu pobl sy’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio offer ym maes uwchsain gael profiad ymarferol hanfodol cyn iddynt gwrdd â’u cleifion cyntaf.
Princes Gate Water
Princes Gate Water
Canolfan Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu Cwmni D^wr Princes Gate i befrio.
Enduro
Prosiect Enduro
Tyfodd Prosiect Enduro o fod yn gysyniad i fod yn fenter fasnachol sydd ar fin trawsnewid maes beicio mynydd ledled y byd.
Reefshotz and Algal Biotech KTC
Reefshotz and Algal Biotech KTC
Mae Reefshotz yn fenter fasnachol a sefydlwyd gan bobl â diddordeb amatur yn y môr, i edrych ar y prinder bwyd pysgod byw o ansawdd. Mae ar fin cyrraedd marchnad gwerth tua £400miliwn yn y DU.
Riskmonitor
Riskmonitor
Mae Riskmonitor, ymgynghoriaeth cydymffurfiad statudol sy’n â’i bencadlys yn Llantrisant, ar fin ymestyn ei wasanaethau’n fyd-eang, diolch i ailddatblygu ei raglen rheoli risg.
Simulity Labs Limited
Simulity Labs Limited
Mae Simulity Labs Limited yn darparu datrysiadau Cerdyn Clyfar i’r diwylliant telathrebu di-wifr ar bob cyfandir, marchnad fyd-eang sy’n werth £4biliwn.
SPECIFIC
SPECIFIC
Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn troi adeiladau’n orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain.
Spectrum
Spectrum
Lansiwyd Spectrum Technologies PLC yn 1989 ac mae’n arwain y byd ym maes dulliau o farcio gwifrau gan ddefnyddio laser.
Splice-Cast
Splice Cast Ltd
Mae Splice Cast Ltd yn ddylunydd pwysig sy’n gwneud chwistrellwyr ar gyfer rhoi plastig mewn mowld a chyda’r help y mae wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru, mae wedi gallu ehangu ei gynhyrchion a datb
Super Rod Ltd
Super Rod Ltd
Mae Super Rod Ltd yn dylunio, cynhyrchu a marchnata offer sy’n arbed gwaith llafur ar gyfer gweithwyr gosod ceblau proffesiynol mewn diwydiannau data, telathrebu a chlyweled.
Tectonic International
Tectonic International
Cafodd Tectonic International ei sefydlu ym 1993 i ddarparu gwasanaeth o ansawdd, wedi’i deilwra ar gyfer diwydiant.
The R&D Factory Ltd
The R&D Factory Ltd
Cafodd The R&D Factory Ltd ei sefydlu gyda’r nod o elwa ar arloesi. Erbyn hyn, mae ar fin manteisio ar y farchnad blastigion fyd-eang sy’n werth $180 biliwn.
Unimaq Ltd
Unimaq Ltd
Mae Unimaq Ltd o Wrecsam yn gwmni pwysig yn y sector dylunio a datblygu offer i ‘addurno’ caniau diodydd.
We Predict Ltd
We Predict Ltd
Ar ôl cael ei ffurfio yn 2009, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae We Predict bellach wedi tyfu i fod yn arweinydd byd-eang ym maes dadansoddi rhagfynegol, gan wasanaethu’r diwydiant moduro yn ben
WriteMedia
WriteMedia
Mae Writemedia, cwmni datblygu meddalwedd arweiniol o Sir Benfro, wedi datblygu rhaglen feddalwedd arloesol i reoli athletwyr sydd wedi chwyldroi anghenion cymhleth ac amrywiol yr athletwyr gorau.
Zip-Clip
Zip-Clip
Ar ôl symud ei sylw o farchnad y DU i’r farchnad fyd-eang, sy’n werth dros £30 miliwn, bwriad cwmni gwobrwyog o ganolbarth Cymru, Zip-Clip, yw cynyddu ei gynhyrchedd ac amrywiaeth ei gynnyrch ymhel