Mae hon yn Alwad gystadleuol. Rydym yn chwilio am brosiectau, sy'n dangos budd economaidd gwirioneddol i Gymru. Anogir prosiectau cydweithredol, a allai arwain at greu cadwyni cyflenwi newydd. Dylai eich prosiect fod yn gam tuag at eich uchelgeisiau o ran cerbydau carbon isel yn y dyfodol.

 

Mae rhagor o fanylion am gymhwysedd ac amodau wedi'u cynnwys yn y Nodiadau Canllaw gwneud Cais, fodd bynnag, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trafod unrhyw gais posibl gyda'ch Arbenigwr Arloesi/Rheolwr Datblygu Ymchwil Llywodraeth Cymru Fel arall; gallwch e-bostio unrhyw gwestiynau i FordTransitionFund.gov.uk 

 

Pwy all wneud cais?

 • Gall cwmnïau o unrhyw faint wneud cais ac nid oes rhaid i bartneriaid fod wedi'u lleoli yng Nghymru
 • Gall sefydliadau ymchwil wneud cais i redeg prosiectau cydweithredol gyda phartneriaid yn y diwydiant (bydd rhywfaint o gyfyngiadau)
 • Gallwch gyflwyno mwy nag un cais.

Ynglŷn â'ch Prosiect

 • Byddwn yn cefnogi prosiectau technegol arloesol sy'n cyd-fynd â Mapiau Ffordd canlynol y Cyngor Modurol ar gyfer Cerbydau Carbon Isel
  • Storio Ynni Trydanol;
  • Peiriannau Trydan;
  • Electroneg Pŵer;
  • Celloedd Tanwydd;
  • Strwythur Cerbydau Ysgafn & Powertrain

Bydd y cyllid yn cefnogi:

 • Dichonoldeb Technegol a Masnachol i ymchwilio i hyfywedd trawsnewid syniadau arloesol yn gynhyrchion, prosesau neu dechnolegau newydd.
 • Ymchwil Ddiwydiannol i ymgymryd ag ymchwil ymarferol a fydd yn caniatáu datblygu model gweithio sylfaenol o gynnyrch neu broses newydd.
 • Datblygu Arbrofol i weithredu canlyniadau ymchwil diwydiannol gan gynnwys datblygu prototeip cyn-gynhyrchu o gynnyrch neu broses newydd.

Ynglŷn â'r Grant

 • Rydym yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf o geisiadau hyd at £500,000, fodd bynnag, byddwn yn ystyried prosiectau eithriadol hyd at uchafswm o £1m
 • Bydd cyfraddau ymyrraeth â grantiau yn dibynnu ar faint y cwmni a'r cymorth y gwnaed cais amdano ac yn cael ei lywodraethu gan fesurau rheoli cymhorthdal cyfredol y DU (Cymorth Gwladwriaethol)
 • Mae costau cymwys yn cynnwys offer cyfalaf a chost secondiadau neu gontractau tymor byr ar gyfer arbenigwyr allanol (bydd rhywfaint o gyfyngiadau)